Nghinh Thỉnh Thánh Chúng Ấn

Hai tay ngửa xoa nhau, đem đầu hai Cái (2 ngón trỏ) cùng trụ nhau như Xa Lộ (cái xe) . Tùy tụng Chân Ngôn, đem hai Luân (2 ngón cái) đều bật ra, hai Quang (2 ngón giữa) hướng về thân chiêu mởi, hoặc ba hoặc bảy lần, tưởng các Thánh Chúng nương theo Xa Lộ này giáng đến Đạo Tràng

Nghinh Thỉnh Chân Ngôn là:

Ná ma tất-để-la-dã địa-vĩ ca nẫm, đát tha nghiệt đa nam. Úm_ Phạ nhậtlãng ngân nễ-dã yết lợi-sa dã, sa-phộc hạ