NGHIỆP VÀ SỐ MỆNH ĐỒNG HAY KHÁC?
Thích Đạt Ma Phổ Giác
Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Huệ Tâm