Nghiệp thức

Nghiệp thức

Từ điển Đạo Uyển


業識; C: yèshì; J: gōshiki; “Sự hoạt dụng của thức”; với nghĩa là thông qua tác dụng của vô minh mà tâm kẻ phàm phu bắt đầu bị phiền trược hay được thức tỉnh. Vì vô minh nên không biết được rằng chân như của các pháp vốn bình đẳng và thuần một vị, nên mới sinh khởi ý thức si mê sai lầm nầy. Đại khái tương đương với nghĩa của Chuyển thức (轉識)

Related posts

error: