Nghiệp nhiễm ô

Từ điển Đạo Uyển


業染汚; C: yèrănwū; J: gōzenma; Sụ nhiễm ô của nghiệp (s: karma-saṃkleśa).