Nghiệp Dẫn Đi Trong Luân Hồi
Tác giả: HT Thích Thanh Từ
Diễn đọc: Tuấn Anh