NGHĨA VỤ NGƯỜI TU SĨ
(Kỷ niệm mùa An Cư năm 2013 tại Phật Học Viện Quốc Tế)

Sứ giả Như Lai khắp bốn phương
Trở về điểm hẹn (1) kết thân thương
Mười ngày tu dưỡng hành trang mới
Giới đức viên dung sáng lạ thường.
Xã hội quay cuồng mãi chẳng thôi
Vô minh phủ kín kiếp luân hồi
Rần gian mong mỏi người con Phật
Cùng tận đau thương đuốc tuệ soi.
Bổn phận người tu Phật đã trao
Lên đường cứu khổ chẳng hề nao
Quyết tâm xây dựng từ bi hạnh
Lợp mái an vui, hương ngạt ngào.
Bồ Tát hành trang đã sẵn sàng
Đạo cần mau đến chốn lầm than
Hành trình vô trụ, tâm vô niệm
Thể hiện dung thông cảnh Niết Bàn.

Đàn Chủ
Thích Thắng Hoan

(1) Phật Học Viện Quốc Tế