NGHI THỨC CẦU – SIÊU

(Tụng Kinh A Di Ðà)

(Thắp đèn đốt hương trầm xong, đứng ngay ngắn chắp tay để ngang ngực mật niệm)

TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN:

Án lam tóa ha. (3 lần)

TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN:

Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ thuật độ hám. (3 lần)

(Chủ lễ thắp ba cây hương quỳ ngay thẳng cầm hương ngang trán niệm bài cúng hương).

NGUYỆN HƯƠNG

(Quì gối đưa nhang lên nguyện hương)

Nguyện mây hương mầu này
Khắp cùng mười phương cõi
Cúng dường tất cả Phật
Tôn pháp, các Bồ Tát
Vô biên chúng Thanh Văn
Và cả thảy Thánh Hiền
Duyên khởi đài sáng chói
Trùm đến vô biên cõi,
Khắp xông các chúng sanh
Đều phát lòng bồ đề,
Hết một báo thân này
Sanh về cõi Cực Lạc.

Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát (1 lạy)

TÁN THÁN PHẬT

(Đứng Lên Đánh Khánh Tụng)

Sắc Thân Như Lai đẹp, trong đời không ai bằng, không sánh, chẳng nghĩ bàn, nên nay con đảnh lễ.
Sắc thân Phật vô tận, trí huệ Phật cũng thế, tất cả pháp thường trú, cho nên con về nương. Sức chí lớn nguyện lớn, khắp độ chúng quần sanh, khiến bỏ thân nóng khổ, sanh kia nước mát vui. Con nay sạch ba nghiệp, qui y và lễ tán, nguyện cùng các chúng sanh, đồng sanh nước Cực Lạc.

(Đại Chúng Đồng Tụng Nhất Tâm Đảnh Lễ)

NHẤT TÂM ĐẢNH LỄ:

Nam Mô Thường Tịch Quang Tịnh Độ
A Di Đà Như Lai
Pháp Thân Mầu Thanh Tịnh
Khắp Pháp Giới Chư Phật. o (1 lạy)

Nam Mô Thật Báo Trang Nghiêm Độ
A Di Đà Như Lai
Thân Tướng Hải Vi Trần
Khắp Pháp Giới Chư Phật. o (1 lạy)

Nam Mô Phương Tiện Thánh Cư Độ
A Di Đà Như Lai
Thân Trang Nghiêm Giải Thóat
Khắp Pháp Giới Chư Phật. o (1 lạy)

Nam Mô Cõi An Lạc Phương Tây
A Di Đà Như Lai
Thân Căn Giới Đại Thừa
Khắp Pháp Giới Chư Phật. o (1 lạy)

Nam Mô Cõi An Lạc Phương Tây
A Di Đà Như Lai
Thân Hóa Đến Mười Phương
Khắp Pháp Giới Chư Phật. o (1 lạy)

Nam Mô Cõi An Lạc Phương Tây
Giáo Hạnh Lý Ba Kinh
Tột Nói Bày Y Chánh
Khắp Pháp Giới Tôn Pháp. o (1 lạy)

Nam Mô Cõi An Lạc Phương Tây
Quán Thế Âm Bồ Tát
Thân Tử Kim Muôn ức
Khắp Pháp Giới Bồ Tát. o (1 lạy)

Nam Mô Cõi An Lạc Phương Tây
Đại Thế Chí Bồ Tát
Thân Trí Sáng Vô Biên
Khắp Pháp Giới Bồ Tát o (1 lạy)

Nam Mô Cõi An Lạc Phương Tây
Thanh Tịnh Đại Hải Chúng
Thân Hai Nghiêm Phước Trí
Khắp Pháp Giới Thánh Chúng. o (1 lạy)

CỬ TÁN

(Đại chúng đồng tụng theo tiếng mõ)

Lư hương vừa ngún chiên đàn,
Khói thơm ngào ngạt muôn ngàn cõi xa,
Lòng con kính ngưỡng thiết tha,
Ngưỡng mong chư Phật thương mà chứng minh

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

BÀI VĂN PHÁT NGUYỆN

Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo (3 lần)

Lạy đấng tam giới tôn
Quy mạng mười phương Phật
Nay con phát nguyện lớn
Trì tụng kinh Vô Lượng Thọ
Trên đền bốn ơn nặng
Dưới cứu khổ ba đường
Nếu có ai thấy nghe
Đều phát Bồ đề tâm
Khi mãn báo thân này
Sanh qua cõi Cực lạc.

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật (3 lần)

BÀI KỆ KHAI KINH

Phật pháp rộng sâu rất nhiệm mầu
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu
Nay con nghe thấy chuyên trì tụng,
Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.

Nam Mô Đại Thừa Vô Lượng Thọ Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát (3 lần)

Phật Thuyết Kinh A-di-đà

Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, Đức Phật ở tại vườn Kỳ Thụ Cấp Cô Độc trong thành Xá-vệ, cùng với 1.250 vị đại Tỳ-kheo. Tất cả đều là các bậc đại A-la-hán mà ai cũng quen biết, như là:

– Trưởng lão Xá-lợi-phất,
– Ma-ha Mục-kiền-liên,
– Ma-ha Ca-diếp,
– Ma-ha Ca-chiên-diên,
– Ma-ha Câu-hy-la,
– Ly-bà-đa,
– Châu-lợi-bàn-đà-già,
– Nan-đà,
– A-nan-đà,
– La-hầu-la,
– Kiều-phạm-ba-đề,
– Tân-đầu-lô Phả-la-đọa,
– Ca-lưu-đà-di,
– Ma-ha Kiếp-tân-na,
– Bạc-câu-la,
– A-nậu-lâu-đà,
– và các đại đệ tử khác như vậy;

Lại có chư đại Bồ-Tát Ma-ha-tát, như là:

– Văn-thù-sư-lợi Pháp Vương Tử,
– Vô Năng Thắng Bồ-Tát,
– Bất Hưu Tức Bồ-Tát,
– Thường Tinh Tấn Bồ-Tát,
– và các vị đại Bồ-Tát khác như thế;

Cùng với Thiên Chủ Đế-thích và vô lượng chư thiên đại chúng đồng câu hội.

Lúc bấy giờ Phật bảo Trưởng lão Xá-lợi-phất:

“Từ đây về hướng tây, vượt qua mười vạn ức cõi Phật, có một thế giới tên là Cực Lạc. Trong cõi nước ấy có Đức Phật hiệu là A-di-đà và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Này Xá-lợi-phất! Vì sao cõi nước kia tên là Cực Lạc?

Chúng sanh trong cõi nước ấy không có các khổ và chỉ thọ những điều an vui. Cho nên gọi là Cực Lạc.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Cực Lạc quốc độ có bảy lớp lan can, bảy lớp lưới giăng, và bảy lớp hàng cây. Tất cả đều do bốn thứ châu báu bao quanh giáp vòng. Cho nên cõi nước kia tên là Cực Lạc.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Cực Lạc quốc độ có ao bảy báu với nước tám công đức tràn đầy trong ấy. Đáy ao dùng toàn là cát vàng để trải làm đất. Những bậc thềm ở bốn phía đều do vàng, bạc, lưu ly, và pha lê hợp thành. Bên trên có những lầu các, cũng do vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ, xích châu, và mã não dùng để trang sức.

Trong ao có hoa sen to lớn như bánh xe. Màu xanh tỏa ánh sáng xanh, màu vàng tỏa ánh sáng vàng, màu đỏ tỏa ánh sáng đỏ, màu trắng tỏa ánh sáng trắng–thơm khiết vi diệu.

Này Xá-lợi-phất! Cực Lạc quốc độ thành tựu công đức trang nghiêm như thế!

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Cõi nước của Đức Phật kia thường trỗi nhạc trời, vàng kim làm đất, và ngày đêm sáu thời mưa hoa trời mạn-đà-la. Chúng sanh trong nước kia thường vào buổi sáng sớm, họ lấy những túi vải đựng các thứ hoa vi diệu để đem cúng dường mười vạn ức chư Phật ở phương khác. Khi đến giờ ăn, họ liền trở về cõi nước mình để thọ trai rồi đi kinh hành.

Này Xá-lợi-phất! Cực Lạc quốc độ thành tựu công đức trang nghiêm như thế!

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Cõi nước kia thường có các loài chim với nhiều màu sắc xinh đẹp lạ thường, như là: bạch hạc, khổng tước, anh vũ, thu lộ, ca-lăng-tần-già, và chim cộng mạng. Ngày đêm sáu thời, những loài chim này hót lên các âm thanh hòa nhã; tiếng ấy diễn sướng: Ngũ Căn, Ngũ Lực, Thất Bồ-đề Phần, Bát Thánh Đạo Phần, và các Pháp như vậy. Khi chúng sanh ở cõi nước kia nghe được các âm thanh này, họ thảy đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.

Này Xá-lợi-phất! Ông chớ cho rằng các loài chim này thật là do tội báo mà sanh ra.

Vì sao thế? Bởi cõi nước của Đức Phật kia không có ba ác đạo.

Này Xá-lợi-phất! Ở cõi nước của Đức Phật kia, ngay cả tên của ba ác đạo còn không có, hà huống lại có thật. Những loài chim ấy đều do Đức Phật A-di-đà vì muốn cho Pháp âm tuyên lưu nên biến hóa ra như thế.

Này Xá-lợi-phất! Ở cõi nước của Đức Phật kia, khi gió thổi nhẹ làm lay động các hàng cây báu và màn lưới báu, chúng phát ra âm thanh vi diệu như trăm ngàn thứ nhạc đồng thời trỗi lên. Phàm ai nghe tiếng ấy rồi đều sẽ tự nhiên sanh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.

Này Xá-lợi-phất! Cõi nước của Đức Phật kia thành tựu công đức trang nghiêm như thế!

Này Xá-lợi-phất! Ý ông nghĩ thế nào? Vì sao Đức Phật kia hiệu là A-di-đà?

Này Xá-lợi-phất! Đức Phật kia có ánh sáng vô lượng và chiếu khắp cõi nước mười phương mà không bị chướng ngại, thế nên hiệu là A-di-đà.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Thọ mạng của Đức Phật kia và nhân dân của Ngài dài vô lượng vô biên a-tăng-kỳ kiếp, thế nên gọi là A-di-đà.

Này Xá-lợi-phất! Đức Phật A-di-đà từ khi thành Phật cho đến nay đã được mười kiếp.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Đức Phật kia có vô lượng vô biên chúng đệ tử Thanh Văn đều là những vị A-la-hán và không thể dùng toán số mà biết được là bao nhiêu. Còn chư Bồ-Tát thì cũng nhiều như vậy.

Này Xá-lợi-phất! Cõi nước của Đức Phật kia thành tựu công đức trang nghiêm như thế!

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Chúng sanh được sinh về cõi nước Cực Lạc đều là những vị bất thối chuyển. Trong đó có nhiều vị là Nhất Sanh Bổ Xứ. Số ấy rất đông và không thể dùng toán số mà biết được. Chỉ có thể nói là nhiều vô lượng vô biên a-tăng-kỳ.

Này Xá-lợi-phất! Chúng sanh nào nghe được những điều này thì nên phát nguyện: nguyện sanh về cõi nước kia.

Vì sao thế? Bởi họ sẽ được câu hội một nơi với các bậc thượng thiện nhân.

Này Xá-lợi-phất! Không thể chỉ có chút thiện căn và phước đức nhân duyên mà được sanh về nước kia đâu.

Này Xá-lợi-phất! Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe nói về Đức Phật A-di-đà rồi chấp trì danh hiệu, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày với nhất tâm không tán loạn. Người ấy đến lúc lâm chung, Đức Phật A-di-đà cùng chư Thánh chúng sẽ hiện ra ở trước mặt. Khi người này mạng chung, tâm họ sẽ không điên đảo và liền đắc vãng sanh về cõi nước Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà.

Này Xá-lợi-phất! Do Ta thấy được sự lợi ích như thế nên mới nói điều ấy. Nếu có chúng sanh nào nghe được những lời nói đây thì hãy nên phát nguyện sanh về cõi nước kia.

Này Xá-lợi-phất! Như Ta hôm nay khen ngợi về sự lợi ích không thể nghĩ bàn công đức của Phật A-di-đà, thì ở phương đông cũng có Bất Động Phật, Tu-di Tướng Phật, Đại Tu-di Phật, Tu-di Quang Phật, Diệu Âm Phật, và Hằng Hà sa số chư Phật như thế. Mỗi vị đều ở cõi nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới mà nói lời thành thật như vầy:

‘Tất cả chúng sanh đều nên tin nhận và ngợi khen công đức không thể nghĩ bàn của Kinh được hết thảy chư Phật hộ niệm.’

Này Xá-lợi-phất! Ở các thế giới phương nam có Nhật Nguyệt Đăng Phật, Danh Văn Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tu-di Đăng Phật, Vô Lượng Tinh Tấn Phật, và Hằng Hà sa số chư Phật như thế. Mỗi vị đều ở cõi nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới mà nói lời thành thật như vầy:

‘Tất cả chúng sanh đều nên tin nhận và ngợi khen công đức không thể nghĩ bàn của Kinh được hết thảy chư Phật hộ niệm.’

Này Xá-lợi-phất! Ở các thế giới phương tây có Vô Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Tướng Phật, Vô Lượng Tràng Phật, Đại Quang Phật, Đại Minh Phật, Bảo Tướng Phật, Tịnh Quang Phật, và Hằng Hà sa số chư Phật như thế. Mỗi vị đều ở cõi nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới mà nói lời thành thật như vầy:

‘Tất cả chúng sanh đều nên tin nhận và ngợi khen công đức không thể nghĩ bàn của Kinh được hết thảy chư Phật hộ niệm.’

Này Xá-lợi-phất! Ở các thế giới phương bắc có Diệm Kiên Phật, Tối Thắng Âm Phật, Nan Trở Phật, Nhật Sanh Phật, Võng Minh Phật, và Hằng Hà sa số chư Phật như thế. Mỗi vị đều ở cõi nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới mà nói lời thành thật như vầy:

‘Tất cả chúng sanh đều nên tin nhận và ngợi khen công đức không thể nghĩ bàn của Kinh được hết thảy chư Phật hộ niệm.’

Này Xá-lợi-phất! Ở các thế giới phương dưới có Sư Tử Phật, Danh Văn Phật, Danh Quang Phật, Đạt-ma Phật, Pháp Tràng Phật, Trì Pháp Phật, và Hằng Hà sa số chư Phật như thế. Mỗi vị đều ở cõi nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới mà nói lời thành thật như vầy:

‘Tất cả chúng sanh đều nên tin nhận và ngợi khen công đức không thể nghĩ bàn của Kinh được hết thảy chư Phật hộ niệm.’

Này Xá-lợi-phất! Ở các thế giới phương trên có Phạm Âm Phật, Tú Vương Phật, Hương Thượng Phật, Hương Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật, Sa-la Thụ Vương Phật, Bảo Hoa Đức Phật, Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật, Như Tu-di Sơn Phật, và Hằng Hà sa số chư Phật như thế. Mỗi vị đều ở cõi nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới mà nói lời thành thật như vầy:

‘Tất cả chúng sanh đều nên tin nhận và ngợi khen công đức không thể nghĩ bàn của Kinh được hết thảy chư Phật hộ niệm.’

Này Xá-lợi-phất! Ý ông nghĩ thế nào? Tại sao gọi là Kinh Được Hết Thảy Chư Phật Hộ Niệm?

Này Xá-lợi-phất! Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe Kinh này rồi thọ trì, cùng nghe được danh hiệu của các Đức Phật, thì những thiện nam tử thiện nữ nhân ấy đều sẽ được tất cả chư Phật hộ niệm và đều không thối chuyển nơi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Vì thế, Xá-lợi-phất! Các ông đều nên tin nhận lời Ta và lời của chư Phật nói.

Này Xá-lợi-phất! Nếu có người đã phát nguyện, đang phát nguyện, hay sẽ phát nguyện, và họ muốn sanh về cõi nước của Đức Phật A-di-đà, thì những người ấy, hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh về cõi nước kia, tất cả đều không thối chuyển nơi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Vì thế, Xá-lợi-phất! Trong các thiện nam tử thiện nữ nhân, nếu có ai tín thọ thì hãy nên phát nguyện sanh về cõi nước kia.

Này Xá-lợi-phất! Như Ta hôm nay khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của chư Phật, thì các Đức Phật kia cũng ngợi khen công đức không thể nghĩ bàn của Ta mà nói lời như vầy:

‘Thích-ca-mâu-ni Phật đã làm được những việc rất khó và hiếm có; có thể ở cõi Ta-bà trong đời ác năm trược–kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược–đã đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác và thuyết Pháp cho các chúng sanh mà tất cả thế gian đều khó tin.’

Này Xá-lợi-phất! Ông nên biết Ta ở trong đời ác năm trược, làm những việc khó làm và đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Rồi vì hết thảy thế gian mà thuyết Pháp khó tin này, thật là rất khó!”

Khi Phật thuyết Kinh này xong, ngài Xá-lợi-phất, chư vị Tỳ-kheo, tất cả trời, người, và a-tu-la trong thế gian, sau khi nghe Phật nói, họ đều hoan hỷ tín thọ, đảnh lễ rồi cáo lui.

Phật Thuyết Kinh A-di-đà

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Ða Tâm Kinh.

Khi Quán Tự Tại Bồ-Tát hành thâm Bát-nhã Ba-la-mật-đa, ngài soi thấy năm uẩn đều không và vượt qua hết thảy khổ ách.

Này Xá-lợi Tử! Sắc chẳng khác không; không chẳng khác sắc. Sắc tức là không; không tức là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng đều như thế.

Này Xá-lợi Tử! Các pháp đều không tướng: không sanh không diệt, không dơ không sạch, không tăng không giảm. Cho nên trong không: không có sắc, không có thọ tưởng hành thức; không có mắt tai mũi lưỡi thân ý; không có sắc thanh hương vị xúc pháp; không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới; không có vô minh, cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết, cũng không có hết già chết. Không có khổ tập diệt đạo; không có trí tuệ và cũng không có chứng đắc.

Vì không có chỗ chứng đắc, nên Bồ-Tát y theo Bát-nhã Ba-la-mật-đa, tâm không ngăn ngại. Do không ngăn ngại, nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, và đạt tới cứu cánh Niết-bàn.

Chư Phật ba đời đều y theo Bát-nhã Ba-la-mật-đa, nên đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Phải biết Bát-nhã Ba-la-mật-đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú. Có thể diệt trừ hết thảy khổ, chân thật bất hư.

Cho nên chú Bát-nhã Ba-la-mật-đa đã tuyên nói . Chú thuyết như vầy:

Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha.(3 lần)

Vãng Sinh Tịnh Ðộ Thần Chú

Nam-mô a di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa điệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ, a di rị đa, tất đam bà tỳ. A di rị đa, tì ca lan đế. A di rị đa, tì ca lan đa, dà di nị, dà dà na, chỉ đa ca lệ, ta bà ha.(3 lần)

Phục Nguyện:

Cúi lạy mười Phương chư Phật, chư Đại Bồ tát, chư hiền Thánh Tăng, Thiên Long Bát Bộ, Già Lam Hộ Pháp, thùy từ chứng minh gia hộ cho đệ tử tánh danh …… Pháp danh ……sanh ………tuổi ………. nghiệp chướng tiêu trừ, phước lành tăng trưởng, bệnh căn thuyên giảm, bệnh nghiệp dứt trừ, sở cầu như ý, tăng tiến bồ đề, lâm chung chánh niệm, được vãng sanh Cực Lạc quốc.

Phật A Di Ðà thân sắc vàng
Tướng tốt quang minh không ai bằng
Hào quang trắng uyển chuyển như Tu Di
Mắt Phật xanh biếc như bốn biển
Trong quang minh có vô số hoá Phật
Hoá Bồ Tát cũng nhiều vô biên
Bốn mươi tám nguyện độ chúng sinh
Chín phẩm sen vàng lên bờ giác.

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật (108,1080 hay nhiều hơn)

PHÁT NGUYỆN ĐẢNH LỄ PHẬT A DI ĐÀ, CẦU VÃNG SANH CỰC LẠC QUỐC
(Đọc lời phát nguyện này trước khi đảnh lễ Phật A Di Đà)

Kính Lạy Phật Di Đà
Con Nay Xin Phát Nguyện
Thường Xuyên Đảnh Lễ Ngài
Cho Đến Lúc Lâm Chung
Thân thể Không Đau Bệnh. o (1 lạy)

Kính Lạy Phật Di Đà
Con Nay Xin Phát Nguyện
Thường Xuyên Đảnh Lễ Ngài
Cho Đến Lúc Lâm Chung
Tâm Hồn Không Hôn Mê. o (1 lạy)

Kính Lạy Phật Di Đà
Con Nay Xin Phát Nguyện
Thường Xuyên Đảnh Lễ Ngài
Cho Đến Lúc Lâm Chung
Không tham đắm ngũ dục. o (1 lạy)

Kính Lạy Phật Di Đà
Con Nay Xin Phát Nguyện
Thường Xuyên Đảnh Lễ Ngài
Cho Đến Lúc Lâm Chung
Tâm niệm phật Di Đà. o (1 lạy)

Kính Lạy Phật Di Đà
Con Nay Xin Phát Nguyện
Thường Xuyên Đảnh Lễ Ngài
Cho Đến Lúc Lâm Chung
Xả ly ta bà khổ. o (1 lạy)

Kính Lạy Phật Di Đà
Con Nay Xin Phát Nguyện
Thường Xuyên Đảnh Lễ Ngài
Cho Đến Lúc Lâm Chung
Hân nguyện về tịnh độ. o (1 lạy)

Kính Lạy Phật Di Đà
Con Nay Xin Phát Nguyện
Thường Xuyên Đảnh Lễ Ngài
Cho Đến Lúc Lâm Chung
Con thấy kim thân Phật. o (1 lạy)

Kính Lạy Phật Di Đà
Con Nay Xin Phát Nguyện
Thường Xuyên Đảnh Lễ Ngài
Cho Đến Lúc Lâm Chung
Phật phóng quang nhiếp độ. o (1 lạy)

Kính lạy Phật Di Đà
Con nay xin phát nguyện
Thường Xuyên Đảnh Lễ Ngài
Cho đến Lúc Lâm Chung
Liên Hoa Con Hóa Sanh. o (1 lạy)

Kính Lạy Phật Di Đà
Con Nay Xin Phát Nguyện
Thường Xuyên Đảnh Lễ Ngài
Khi Vãng Sanh Tịnh Độ
Hoa Nở Tâm Khai Ngộ. o (1 lạy)

Kính Lạy Phật Di Đà
Con Nay Xin Phát Nguyện
Thường Xuyên Đảnh Lễ Ngài
Khi Vãng Sanh Tịnh Độ
Chứng Ngộ Pháp Vô Sanh. o (1 lạy)

Kính Lạy Phật Di Đà
Con Nay Xin Phát Nguyện
Thường Xuyên Đảnh Lễ Ngài
Khi Vãng Sanh Tịnh Độ
Chóng Viên Thành Toàn Giác. o (1 lạy)

Nam mô pháp giới tạng thân A di đà Phật. o (3 lần)

PHÁT NGUYỆN VÃNG SANH
TÂY PHƯƠNG
Đệ tử chúng con,
hiện là phàm phu,
trong vòng sanh tử,
tội chướng sâu nặng,
luân chuyển sáu đường,
khổ không nói được,
nay gặp tri thức,
được nghe danh hiệu,
bản nguyện công đức,
Phật A Di Đà,
một lòng xưng niệm,
cầu nguyện vãng sanh,
nguyện Phật từ bi,
xót thương chẳng bỏ,
phóng quang nhiếp thọ,
đệ tử chúng con,
chưa biết Phật Thân,
tướng tốt quang minh,
nguyện Phật thị hiện,
cho con được thấy,
lại thấy tướng mầu,
Quán Âm Thế Chí,
Các chúng Bồ Tát,
và thế giới kia,
thanh tịnh trang nghiêm,
vẻ đẹp quang minh,
xin đều thấy rõ.

Con nguyện lâm chung không chướng ngại,
A Di Đà đến rước từ xa,
Quan Âm cam lồ rưới nơi đầu,
Thế Chí Kim đài trao đỡ gót,
Trong một sát na lìa ngũ trược,
khoảng tay co duỗi đến Liên Trì,
khi hoa sen nở thấy Từ Tôn,
nghe tiếng pháp sâu lòng sáng tỏ,
nghe xong liền ngộ vô sanh nhẫn,
không rời an dưỡng lại Ta Bà,
khéo đem phương tiện lợi quần sanh,
hay lấy trần lao làm Phật sự,
con nguyện như thế Phật chứng tri,
kết cuộc về sau được thành tựu.

Niệm Phật,
Lạy Phật công đức thù thắng hạnh,
Vô biên thắng phước giai hồi hướng,
Phổ nguyện Pháp giới chư chúng sanh,
Tốc vãng vô lượng quang Phật sát
Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não.
Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu.
Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ.
Thế thế thường hành Bồ Tát đạo
Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung.
Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu,
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh,
Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ,
Nguyện dĩ thử công đức, .
Phổ cập ư nhất thiết
Ngã đẵng dữ chúng sanh
Giai cộng thành Phật đạo.

Phục Nguyện
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Liên Toà Chứng Minh.
Phục Nguyện, thượng chúc Phật nhật tăng huy pháp luân thường chuyển, phong điều vũ thuận, quốc thới dân an, thế giới hoà bình chúng sanh an lạc. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng trang nghiêm Tây Phương Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường, xin hồi hướng oan gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp, cũng như hiện tại, hữu hình và vô hình, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, sanh qua cõi Cực Lạc.
Đệ tử chúng con nguyện cầu Đức Phật A Di Đà chấn tích quang lâm phóng ngọc hào quang gia hộ đệ tử chúng con biết trước giờ lâm chung, thân không tật bệnh, tâm không hôn mê, nhất tâm niệm Phật, Phật và thánh chúng tay cầm đài vàng tiếp dẫn chúng con vãng sanh về tây phương Cực Lạc.

Đệ tử chúng con nguyện đức Quan Thế Âm Bồ Tát Thị từ chấn tích quan lâm phóng ngọc hào quang hộ đệ tử chúng con cùng tất cả chúng sanh thân tâm thường an lạc, tật bệnh tiêu trừ căn lành tăng trưởng, phước huệ trang nghiêm, xuân đa các khánh, hạ bảo bình an, thu tống tam tai đông nghinh bách phúc, một hậu đắc Di Đà thọ ký.

Đệ tử chúng con nguyện đức Phật A Di Đà thụy từ phóng ngọc hào quang, tiếp dẫn chư hương linh vong linh cửu huyền thất tổ thập nhị loại cô hồn ngạ quỷ hà xa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị nam nữ thương vong lai đáo Phật tiền văn kinh thính pháp tốc xả mê đồ siêu sanh tịnh độ. Phổ nguyện âm siêu dương thới pháp giới chúng sanh, tình dữ vô tình, đồng sanh Cực Lạc, đồng kiến Di Đà, Đồng Ngộ Vô Sanh. Đồng thành Phật Đạo.

TỰ QUY Y
Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. o (1 lạy)
Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển. o (1 lạy)
Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh thống lý đại chúng, tất cả không ngại. o (1 lạy)

HỒI HƯỚNG
Nguyện đem công đức này,
Hướng về khắp tất cả,
Đệ tử và chúng sanh,
Đồng sanh về Tịnh Độ

Nam Mô A Di Đà Phật.

Hết