Sám Thi Nước Từ Bi
(KINH THỦY SÁM)

(Cuốn Thượng)

NGHI THỨC TỤNG NIỆM

(Không tụng những chữ viết nghiêng)

KHAI KINH

CHÂN NGÔN LÀM SẠCH NGOẠI CẢNH:

Án Lam Tóa Ha (7 lần)

CHÂN NGÔN LÀM SẠCH THÂN, MIỆNG, Ý:
Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt ma ta phạ, bà phạ thuật độ hám (3 lần)

NIỆM HƯƠNG

Tâm thành dâng Hương Giới,
Hương Định và Hương Huệ,
Cùng với hương Giải Thoát,
Hương Giải Thoát Tri Kiến.
Nguyện năm thức hương này
Kết thành một đài mây
Màu chói sáng rực rỡ,
Cúng dường mười phương Phật.
Cùng tất cả Tôn Pháp,
Hết thảy Thánh Hiền Tăng.
Y tánh làm Phật sự.
Độ khắp cả chúng sanh,
Đều phát tâm Bồ Đề
Thoát bỏ muôn vọng nghiệp.
Chứng nên Đạo vô thượng.

Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)

KỲ NGUYỆN
Nay đệ tử chúng con,
Tề tựu trước điện Phật.
Nguyện thành tâm sám hối.
Mong sao tất cả tội,
Đã tạo từ vô thì,
Do tham dục, ngu si.
Được nhờ lượng từ bi,
Của các bậc Đại Giác,
Mà tiêu tan tất cả.
Nguyện cho khắp chúng sanh,
Đắm chìm trong ba cõi,
Nhờ công đức sám hối,
Được hoàn toàn thoát khỏi.
Nguyện âm siêu, dương thới,
Chúng sinh khắp pháp giới,
Hữu tình và vô tình,
Đều lên ngôi Chánh Giác.

TÁN PHẬT
Đấng Pháp Vương vô thượng,
Ba cõi chẳng ai bằng.
Thầy dạy khắp Trời, Người,
Cha lành chung bốn loài.
Quy y tròn một niệm,
Dứt sạch nghiệp ba kỳ.
Xưng dương cùng tán thán,
Ức kiếp không cùng tận.

QUÁN TƯỞNG
Phật, chúng sanh, tánh thường rỗng lặng
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn.
Lưới Đế châu ví đạo tràng,
Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

ĐẢNH LỄ TAM BẢO

Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tận Hư Không Biến Pháp Giới, Quá Hiện Vị Lai, Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 lạy)

CHÚ ĐẠI BI

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni:

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da. Bà lô kiết đế thước bát ra da. Bồ đề tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà da. Ma ha ca lô ni ca da. Án. Tát bàn ra phạt duệ. Số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da. Bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì. Hê rị ma ha bàn đa sa mế. Tát bà a tha đậu du bằng. A thệ dựng. Tát bà tát đa na ma bà già. Ma phạt đạt đậu. Đát điệt tha. Án. A bà lô hê, lô ca đế. Ca ra đế. Di hê rị. Ma ha bồ đề tát đoả. Tát bà tát bà. Ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng. Câu lô câu lô kiết mông. Độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế. Đà ra đà ra, Địa rị ni. Thất phật ra da. Dá ra dá ra. Mạ mạ. Phạt ma ra. Mục đế lệ. Y hê y hê, thất na thất na. A ra sâm phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm. Phật ra xá da. Hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị. Ta ra ta ra. Tất rị tất rị. Tô rô tô rô. Bồ đề dạ, bồ đề dạ. Bồ đà dạ, bồ đà dạ. Di đế rị dạ. Na ra cẩn trì. Địa ri sắc ni na. Ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ. Thất bàn ra dạ. ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư da, ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma kiết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà rị thắng yết ra dạ, ta bà ha.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da. Bà lô kiết đế. Thước bàn ra dạ, ta bà ha.

Án. Tất điện đô. Mạn đa ra. Bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)

VĂN PHÁT NGUYỆN

Kính lạy Đức Thế Tôn
Quy y các Phật Đà
Nay con phát đại nguyện
Trì sám ‘Nước Từ Bi’
Trên trả bốn ân nặng
Dưới giúp ba đường khổ
Nguyện những ai thấy nghe,
Liền phát tâm Bồ Đề.
Thực hành hạnh trí huệ,
Tập hợp mọi phước đức.
Báo thân này kết thúc
Cùng sinh về Cực Lạc.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

KỆ KHAI KINH

Phật pháp cao sâu rất nhiệm mầu
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu
Nay con nghe biết, chuyên trì tụng.
Nguyện rõ Như Lai thiệt nghĩa mầu.

Khởi đầu vận dụng khai kinh
Đạo tràng sám hối Nước lành từ bi
Ba đời chư Phật chứng tri
Con đem tánh mạng quy y Phật đà.

(Từ đây mổi hồng danh lạy xuống một lạy)

Nam Mô Quá Khứ Tỳ Bà Thi Phật
Nam Mô Thi Khí Phật
Nam Mô Tỳ Xá Phù Phật
Nam Mô Câu Lưu Tôn Phật
Nam Mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật
Nam Mô Ca Diếp Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Đương Lai Di Lặc Tôn Phật

PHÁP SÁM HỐI CỦA SÁM THI NƯỚC TỪ BI

(Cuốn Thượng)
 
Chương I: MỞ ĐẦU SÁM HỐI

Tiết 1: Lý Do Sám Hối

Ba đời chư Phật thương tình
Trải ban cam lộ: Nước lành Từ Bi
Cho con rửa sạch nghiệp đi
Làm người ai chẳng nhiều khi lỗi lầm.
Vô minh che lấp tâm thần
Si mê, buông thả, tham sân não phiền.
Không tin Tam Bảo ở trên
Không hiếu cha mẹ, hai bên họ hàng.
Tuổi xanh phóng túng ngang tàng
Đam mê tài sắc hoang đàng ăn chơi,
Người xấu chẳng biết xa rời,
Họp bè kết đảng, phá nơi an hoà.
Sát sanh, trộm cắp, dâm tà,
Làm toàn tội ác, không tha tội nào.
Nay xin chư Phật trên cao
Chứng tri con nguyện y vào lời ngay.
Bao nhiêu tội lỗi xưa nay.
Hiện tại, quá khứ từ rày ăn năn.
Dù qua muôn vạn khó khăn
Con xin sám hối hoàn toàn tự tâm
Sám bao tội ác lỗi lầm,
Nếu còn chưa phạm, quyết tâm chẳng làm
Nguyện xin chư Phật, Thánh, Phàm
Nguyện chư Bồ Tát cùng hàng Thiên Vương
Thiên Long Bát Bộ mười phương,
Khắp trong pháp giới tận tường lòng con.
Con nguyền một dạ sắt son
Đê đầu kính lạy chư Tôn các Ngài.

(Mỗi hồng danh, lạy xuống một lạy)

Nam Mô Tỳ Lô Giá Na Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Di Lặc Phật
Nam Mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật
Nam Mô Long Tự Tại Vương Phật
Nam Mô Bảo Thắng Phật
Nam Mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật
Nam Mô Ca Sa Tràng Phật
Nam Mô Sư Tử Hống Phật
Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát
Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát
Nam Mô Đại Trang Nghiêm Bồ Tát
Nam Mô Quán Tự Tại Bồ Tát

Tiết 2: Căn Bản Sám Hối. (Quy Y Tam Bảo)

Cúi đầu đảnh lễ Phật rồi
Con xin sám tiếp muôn đời tội khiên.
Quy y Tam Bảo trước tiên
Phật là Vô Thượng, bạn hiền chúng sanh
Phật là ruộng phước an lành
Là Người cho cả nhân sinh nương nhờ.
Pháp đưa con vượt qua bờ
Thoát dòng sinh tử, bợn nhơ hồng trần.
Đưa con trở lại nguồn chân,
Xa lìa tham dục, đoạn dần khổ đau.
Tăng nương hòa hợp làm đầu,
Hy sinh bản ngã, mưu cầu thanh cao.
Trả thân trong chốn ba đào,
Mà không đắm nhiễm, sa vào bến mê.
Một lòng thần phục quy y
Nguyện cầu Tam Bảo gia trì độ con.

Nguyện quy y tận hư không khắp pháp giới mười phương chư Phật (1 lạy)

Nguyện quy y tận hư không khắp pháp giới mười phương tôn Pháp (1 lạy)

Nguyện quy y tận hư không khắp pháp giới mười phương hết thảy Hiền Thánh Tăng (1 lạy)

Tiết 3: Những Điều Sám Hối (Ba Chuông)

Cúi đầu lạy Đức Thế Tôn
Con xin tận đáy tâm hồn ăn năn
Kể từ vô thỉ trôi lăn
Luân hồi muôn kiếp trong lằn phàm phu
Không phân sang cả, hèn ngu
Gây nhiều tội ác nghìn thu chẳng mờ.
Lớn như sóng biển vỗ xô
Nhiều như cát trải đôi bờ Hằng giang.
Do đâu tội lỗi ngập tràn?
Hoặc vì ba nghiệp trăm ngàn muội mê
Nói năng chẳng biết nghĩ suy,
Làm thì chẳng ngại điều gì hại nhân,
Nghĩ thì điên đảo xoay vần
Chỉ mong có lợi chẳng cần băn khoăn.
Hoặc vì mê mẩn sáu căn,
Đối người, tiếp vật muôn phần lạc sai.
Luôn luôn tự thị có tài
Biết đâu tài với chữ tai một vần.
Hoặc vì chẳng quán nội tâm,
Tư duy bậy bạ, lỗi lầm triền miên.
Hoặc vì theo cảnh đảo điên
Chẳng tường chân giả, não phiền càng tăng
Tu hành theo lối lăng xăng,
Cho nên ba chướng không từng giảm suy.
Nghiệp chướng, báo chướng chẳng ly
Thêm phiền não chướng kéo trì tội thâm
Cản ngăn trí giác nội tâm
Khó đường giải thoát mê lầm chúng sanh
Lời vàng Phật dạy trong Kinh
Ba chướng phải diệt, tu hành mới nên.
Ăn năn sám hối cần chuyên
Thề tiêu ba chướng, đoạn phiền trần lao.
Diệt ba chướng tận ly hào
Sáu giác mười nghiệp trần lao sạch dần
Bốn ngàn tám vạn khổ luân.
Cũng nhờ sám hối được phần tịnh thanh
Con nguyền trì tụng pháp lành
Nam mô chư Phật đồng thanh hộ trì.
Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát (18 lần)

Tiết 4: Phương Tiện Sám Hối (Bảy tâm vượt bực)

Cũng vì những lý do trên
Hôm nay đệ tử thề nguyền thành tâm
Sám bằng tất cả tinh thần
Tất cả mạng sống, bảy tâm vượt bờ:

Một là hổ thẹn nghiệp dư,
Con cùng với Phật khi xưa một hàng.
Mà nay Phật đã thành toàn,
Đã thành Vô Thượng trong hàng Thánh nhân.
Con còn đắm đuối hồng trần,
Còn đang chìm nổi bao lần tử sanh.
Tu hành chẳng thấy mối manh
Con đường giải thoát tội tình còn nguyên
Thật đáng xấu hổ ưu phiền,
Thế mà chẳng thẹn, huyên thuyên nói cười.

Hai là sợ hãi ngập trời,
Cùng loài phàm tục sống đời vô thiên.
Chẳng dè tội lỗi triền miên,
Chết sa địa ngục, xay nghiền khảo tra.
Súc sanh, quỷ đói, ác ma
Đắm chìm muôn kiếp thật là sợ thay.

Ba là chán ghét thân này
Luân hồi sinh tử, trả vay nghiệp trần.
Hãy xem sống chết xoay vần,
Vô thường, vô ngã, thật chân chỗ nào?
Khổ đau tám thứ nấu xào,
Sớm còn tối mất khác nào phù vân.
Toàn thân chẳng khác uế phân,
Chẳng gì trong sạch, chẳng phần thanh cao
Mà chưa chán bỏ hay sao?
Là người có trí, lẽ nào không hay?

Bốn là dõng mãnh không tầy
Tu hành tinh tấn mong ngày thành công
Tụng Kinh, học Pháp một lòng,
Theo gương Đại Giác, không mong an nhàn
Phật thân chẳng thể nghĩ bàn,
Do vô lượng Phước, muôn vàn Huệ sinh
Sáu Ba La Mật chuyên tinh,
Ba mươi bảy phẩm tu hành trợ duyên
Thực hành từng phút chẳng quên,
Cầu Nhất Thế Trí bổn nguyên hữu tình.

Năm, tâm phân biệt chẳng sinh
Oán thân bình đẳng, người, mình không hai.
Xưa nay đã tạo nghiệp sai,
Cho nên vướng mắc hình hài phàm phu.
Khổ đau đày đọa nghìn thu,
Gây bao tội ác, oán thù triền miên.
Nay xin xoá bỏ ưu phiền
Thân, thù hai ngả, con nguyền chẳng vương

Sáu là ơn Phật tỏ tường
Xưa kia Phật cũng trong đường trầm luân
Sớm giác ngộ khổ hồng trần,
Phát tâm bố thí tay chân đầu mình,
Cho luôn vợ đẹp, con xinh,
Bảy thứ trân báu, quốc thành chẳng vương
Cũng vì hai chữ Tình Thương
Sáu năm khổ hạnh, chỉ đường chúng sanh.
Muốn cho Thế Giới yên lành,
Muốn cho Nhân loại hoàn thành Phật tâm
Làm sao báo nổi Phật ân?
Vác khiêng dẫu nặng há ngần ngại chi!
Thân tâm muôn kiếp bỏ đi
Cũng không báo nổi ân vì chúng sanh.
Để đem chánh pháp diệu tinh,
Trãi vô lượng khổ, pháp lành nói ra.
Nay con báo đức Phật đà,
Một đời xin nguyện thiết tha tu hành
Mong sao Đạo cả viên thành
Hộ trì Tam Bảo, pháp lành truyền xa.
Đại thừa Chánh pháp tuyên ra,
Đưa nhân loại thoát Ta Bà khổ đau.
Tỳ Lô tánh hải cùng vào
Ấy là ơn Phật thâm sâu báo đền.

Bảy là quán sát tội khiên,
Tội do đâu tới triền miên chất chồng.
Tánh chân muôn sự đều không,
Chỉ do vọng tưởng mà lòng cảm chiêu.
Do nhân duyên tạo mọi điều
Phát sinh tội lỗi gây nhiều trái oan.
Lời Kinh Phật dạy rõ ràng,
Bao nhiêu nghiệp tội của hàng chúng sanh
Nhân duyên thác loạn mà sanh
Nhân duyên đoạn diệt tội tình hoàn không
Tánh tội vốn chẳng ở trong,
Lại chẳng ở giữa, cũng không ở ngoài.
Thực hành diệu pháp không hai
Bao nhiêu tội lỗi trong ngoài sạch trơn
Ăn năn sám hối không sờn
Tu tâm dưỡng tánh lòng con chí thành.
Cầu xin chư Phật thương tình
Ra ơn cứu độ, tâm thành quy y.

[Lạy hồng danh (trích Kinh Vạn Phật) các vị Phật phương Đông, mỗi hồng danh một lạy]

Nam Mô Đông Phương A Súc Bệ Phật
Nam Mô Hoả Quang Phật
Nam Mô Linh Mục Phật
Nam Mô Vô Úy Phật
Nam Mô Bất Khả Tư Nghì Phật
Nam Mô Đăng Vương Phật
Nam Mô Phóng Quang Phật
Nam Mô Quang Minh Trang Nghiêm Phật
Nam Mô Đại Thắng Phật
Nam Mô Thành Tựu Đại Sự Phật
Nam Mô Thật Kiến Phật
Nam Mô Kiên Vương Hoa Phật

Tiết 5: Nghĩ Nhớ Tam Bảo để Sám Hối

Bảy tâm vượt bực tu trì
Lại cần tưởng nhớ ba thì mười phương
Chư Phật cùng Thánh Hiền Tăng
Dập đầu đảnh lễ trải bằng ruột gan,
Tâm thành sám hối khóc than
Trong lòng hổ thẹn ngập tràn bợn nhơ
Chí thành quán sát tội xưa
Quyết tâm từ bỏ mỗi giờ phút qua.
Sá chi vui sướng Ta Bà
Công tu khổ nhọc chẳng ra tuồng gì !

(Lạy mỗi câu dưới đây một lạy)

Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo.

Nam Mô Tận Hư Không Khắp Pháp Giới, Quá, Hiện Vị Lai Tất Cả Mười Phương Phật
Nam Mô Tận Hư Không Khắp Pháp Giới Quá Hiện Vị Lai Tất Cả Mười Phương Pháp.
Nam Mô tận Hư Không Khắp Pháp Giới Quá Hiện Vị Lai Tất Cả Mười Phương Tăng.

Tiết 6: Cảnh Giác Vô Thường và Khổ Báo để Sám Hối

Huống chi mạng sống vô tri
Như đèn trước gió trường kỳ lung lay
Thở ra chẳng hít vào thay
Tấm thân tứ đại cũng tầy đất tro
Quả báo khốc liệt tam đồ
Một mình hứng chịu ai lo hộ mình!
Tiền tài, sự nghiệp linh đình
Cũng không thể đổi tội tình đã mang.
Ăn năn tội lỗi ràng ràng
Tâm luôn cảnh giác vô thường đến mau

(Lạy hồng danh các vị Phật phương Nam, mỗi hồng danh 1 lạy)

Nam Mô Nam Phương Phổ Mãn Phật
Nam Mô Oai Vương Phật
Nam Mô Trụ Trì Tật Hành Phật
Nam Mô Hạt Huệ Phật
Nam Mô Xưng Thinh Phật
Nam Mô Bất Yểm Kiến Thân Phật
Nam Mô Sư Tử Thinh Phật
Nam Mô Bất Không Kiến Phật
Nam Mô Khởi Hành Phật
Nam Mô Nhất Thiết Hạnh Thanh Tịnh Phật
Nam Mô Trang Nghiêm Vương Phật
Nam Mô Đại Sơn Vương Phật

Tiết 7: Cảnh Giác Tội Lỗi để Sám Hối

Chớ nên ngu dại tự hào
Trong đời hiện tại ta nào làm sai !
Cần chi sám tội với ai
Cần chi tu sửa, an bài tại thiên.
Biết đâu tội lỗi oan khiên,
Đã từ muôn kiếp liên miên tạo thành.
Chẳng nghe Phật dạy trong Kinh
Động chân cất bước đã thành nghiệp oan
Nghiệp xưa chờ sẳn không tan,
Đủ duyên kết quả kêu than ích gì?
Tham lam, sân hận, ngu si.
Đã không cảnh giác tội thì càng sâu.
Giấu ai giấu được mình đâu,
Càng ham che giấu, tội sâu càng nhiều
Nhận mình tội lỗi đủ điều,
Phật cùng Bồ Tát cũng đều chứng minh
Chư Tôn, Hiền Thánh hiển linh
Chỉ đường sám hối tội tình được tiêu.
Nguyên nhân tội lỗi bao nhiêu,
Cũng vì chẳng rõ, đặt điều giấu che.
Nay con phát một lời thề,
Không còn che giấu u mê lỗi lầm.
Chư Phật, Bồ Tát Từ tâm
Gia trì con quyết đoạn mầm tử sinh

(Lạy hồng danh các vị Phật phương Tây, mỗi hồng danh một lạy)

Nam Mô Tây Phương Vô Lượng Thọ Phật
Nam Mô Sư Tử Phật
Nam Mô Hương Tích Vương Phật
Nam Mô Hương Thủ Phật
Nam Mô Phấn Tấn Phật
Nam Mô Hư Không Tạng Phật
Nam Mô Bảo Tràng Phật
Nam Mô Thanh Tịnh Nhãn Phật
Nam Mô Lạc Trang Nghiêm Phật
Nam Mô Bảo Sơn Phật
Nam Mô Quang Vương Phật
Nam Mô Nguyệt Xuất Quang Phật

Chương II: SÁM HỐI PHIỀN NÃO

Trong Kinh lời Phật rành rành
Không trừ ba chướng tội tình luân lưu.
Một là Phiền Não chẳng tiêu
Hai là Ác Nghiệp muôn điều khổ đau
Ba là Khổ Báo trước sau
Ba điều chướng ngại nương nhau tạo thành
Vì phiền não ác nghiệp sanh
Lại vì ác nghiệp báo hành khổ đau.
Nay con đã hiểu nghĩa mầu
Chí thành sám hối, đê đầu kính tin

(Lạy hồng danh các vị Phật phương Bắc, mỗi hồng danh một lạy)

Nam Mô Bắc Phương Nan Thắng Phật
Nam Mô Nguyệt Quang Phật
Nam Mô Chiên Đàn Phật
Nam Mô Tự Tại Phật
Nam Mô Kim Sắc Vương Phật
Nam Mô Nguyệt Sắc Chiên Đàn Phật
Nam Mô Phỗ Nhãn Kiến Phật
Nam Mô Phổ Chiếu Nhãn Kiến Phật
Nam Mô Luân Thủ Phật
Nam Mô Vô Cấu Phật

Tiết 1: Sám Hối Căn Bản của Phiền Não.

Đê đầu sám hối Phật Tiền
Ăn năn Ý nghiệp liên miên tác thành,
Nghiệp Thân, Nghiệp Miệng cũng đành
Tùy theo nghiệp Ý mà hành động theo.
Ý gieo ba độc hiểm nghèo:
Tham lam, Sân hận còn đèo Si mê.
Chính vì ngu tối lê thê
Tin theo tà kiến, say mê sáu trần
Trong Kinh lời Phật ân cần
Chỉ bày nẻo ác do nhân tự trồng.
Tham, Sân, Si độc trùng trùng
Sa vào Địa ngục chẳng hòng thoát ra
Súc sanh, Ngạ quỷ cũng là
Do ba độc ấy khó mà đổi thay.
Dù cho trở lại có ngày
Làm người cũng phải mang hoài nghiệp xưa
Nghèo nàn, cô quả, lọc lừa
Hung hăng, đần độn, xác xơ một đời.
Còn bao quả báo tày trời
Cũng vì Ý nghiệp tơi bời khổ đau
Con nay chí thiết khẩn cầu
Phật tiền con lạy, dập đầu ăn năn

(Lạy hồng danh các vị Phật phương Đông Nam, mỗi hồng danh một lạy)

Nam Mô Đông Nam Phương Trì Địa Phật
Nam Mô Tự Tại Phật
Nam Mô Pháp Tự Tại Phật
Nam Mô Pháp Huệ Phật
Nam Mô Thường Lạc Phật
Nam Mô Thiện Tư Duy Phật
Nam Mô Thiện Trụ Phật
Nam Mô Thiện Túy Phật

Tiết 2: Sám Hối Tính Chất qua Danh Nghĩa của Phiền Não.

Dập đầu sám hối nghiệp căn
Đều do Ý tạo vô vàn nghiệp nhân.
Chư Phật, Bồ Tát ân cần
Cùng chư Thánh chúng, lý chân tựu thành
Đã từng chỉ dạy đành rành,
Bằng nhiều phương tiện, thực hành tiến tu
Phải coi phiền não như thù
Vì phiền não nhập, che mù tuệ căn
Nó thường gây những khó khăn
Chẳng cho hạt giống thiện tâm phát hành
Não phiền như nước lũ nhanh
Cuốn phăng mọi hạt giống lành thế gian
Khiến ta thống khổ gian nan
Đắm trong sinh tử muôn vàn khổ đau.
Não phiền chằng chịt với nhau,
Như vòng xích sắt khoá cầu liễu sanh
Không cho ai thoát ngục hình
Không cho ai khỏi tử sinh luân hồi.
Vì dòng Nhân Quả đời đời,
Ra vào sáu nẻo không nơi quay về,
Không đường ra khỏi bến mê.
Nay con lợi dụng cận kề chư Tôn,
Giúp con gột rửa tâm hồn,
Một lòng vận dụng pháp môn nhiệm mầu
Con xin một dạ khẩn cầu,
Thiện tâm tăng trưởng, ơn sâu Phật đà.

(Lạy hồng danh các vị Phật phương Tây Nam, Mỗi hồng danh một lạy)

Nam Mô Tây Nam Phương Na La Diên Phật
Nam Mô Long Vương Đức Phật
Nam Mô Bảo Thinh Phật
Nam Mô Địa Tự Tại Phật
Nam Mô Nhân Vương Phật
Nam Mô Diệu Thinh Phật
Nam Mô Hạt Tuệ Phật
Nam Mô Diệu Hương Hoa Phật
Nam Mô Thiên Vương Phật
Nam Mô Thường Thanh Tịnh Nhãn Phật

Tiết 3: Sám Hối Nhân Duyên của Phiền Não

Kể từ vô thỉ ra vào
Trôi lăn sáu cõi, hằng hà khổ đau.
Tưởng mình tâm thức thanh cao,
Biết đâu ngu dại, sa vào bẫy ma.
Hoặc nuôi Ba độc trong nhà,
Hoặc vì Ba lậu sanh ra nỗi này,
Hoặc do Ba khổ đọa đày,
Hoặc do Ba hữu mà bày oan khiên,
Để cho phiền não nổi lên
Tạo ra vô lượng, vô biên tội tình.
Nay con xấu hổ tự trình
Cầu mong sám hối tội mình từ xưa
Kể từ vô thỉ đến giờ
Hoặc theo Bốn trụ hoặc thừa Bốn lưu
Hoặc do Bốn thủ mà chiêu
Hoặc dung Bốn chấp hoặc chiều Bốn duyên
Hoặc do Bốn đại gây nên
Hoặc do Bốn Phược Bốn triền Bốn tham
Việc lành chẵng nhẫn chịu làm,
Mặc cho phiền não, gieo mầm tử sinh
Vô biên vô lượng tội tình,
Chúng sinh sáu đạo ngục hình tự giam.
Ngày nay phát lộ quý tàm
Cầu xin sám hối mong làm thiện nhân.
Kể từ vô thỉ chẳng phân
Hoặc do Năm trú xoay vần trong ta
Hoặc do Năm cái mà ra,
Hoặc do Năm kiến hoặc là Năm xan
Năm tâm phiền não dâng tràn
Cam lòng chịu khổ gian nan trọn đời.
Con xin sám hối mọi thời,
Ngày đêm tinh tấn chẳng rời ăn năn.
Hoặc do mê muội Sáu căn
Hoặc do Sáu thức tâm thần đảo điên
Hoặc do Sáu tưởng mà nên
Hoặc do Sáu thọ lụy liên Sáu hành
Hoặc do Sáu ái hoành hành
Sáu nghi để khổ tranh giành nổi lên
Thật là thống khổ vô biên
Con xin xám hối não phiền đã cam
Hoặc do Bảy lậu khó kham,
Hoặc do Bảy sử như chàm dính tay
Hoặc do Tám đảo mà say
Hoặc do Tám cấu nên đầy nghiệp oan,
Hoặc do Tám khổ nấu hầm
Mà phiền não hại ngấm ngầm chúng sanh
Con xin sám hối chí thành
Cầu xin chư Phật nghĩ tình ngu si!
Hoặc cho Chín não tràn trề
Hoặc do Chín kiết mê mê tính phàm
Chín duyên chẳng chịu thiếu phần.
Hoặc do Mười nghiệp không phân nghiệp nào
Mười một biến sử cấu cào,
Mười hai thứ nhập nặn nhào tử sinh
Mười sáu tri kiến tung hoành,
Mười tám thứ giới ngục hình bao la
Hai mươi lăm ngã trần sa
Sáu mươi hai kiến toàn là nghiệp nhân
Tám mươi tám sử hoặc tâm
Cộng thêm Mười sử trong tầm Hoặc tư
Một trăm lẻ tám có dư
Phiền não bùng cháy đốt trừ tâm can,
Mở toang cửa ngõ mối giàng
Cho mọi tật xấu rộng đàng nhập tâm,
Tác oai tác phúc âm thầm
Hại hàng Hiền Thánh, phá ngầm chúng sanh
Khắp trong Tam giới hữu tình
Không sao tránh khỏi khổ sinh ngập tràn.
Cầu xin chư Phật rải ban
Từ bi cứu độ muôn vàn tội xưa.
Phát tâm sám hối mong nhờ
Mười phương Tam Bảo dẫn đưa về nguồn

(Lạy hồng danh các vị Phật phương Tây Bắc, mỗi hồng danh một lạy)

Nam Mô Tây Bắc Phương, Nguyệt Quang Diện Phật
Nam Mô Nguyệt Quang Phật
Nam Mô Nguyệt Tràng Phật
Nam Mô Dõng Mãnh Phật
Nam Mô Nhật Quang Diện Phật
Nam Mô Nhật Tạng Phật
Nam Mô Nhật Quang Trang Nghiêm Phật
Nam Mô Hoa Thân Phật
Nam Mô Ba Đầu Ma Tạng Phật
Nam Mô Ba Đầu Ma Tu Phật
Nam Mô Sư Tử Thinh Vương Phật
Nam Mô Thiện Trụ Ý Phật

Tiết 4 : Lời Nguyện về Sự Sám Hối Nhân Duyên của Phiền Não

Nguyện nhờ công đức cao dày
Pháp môn sám hối đêm ngày hằng chuyên
Ăn năn Ba Số não phiền
Cho con ba nguyện hiển nhiên đạt thành
Sáng soi Ba tuệ Ba minh
Ba khổ cũng diệt, tâm hành sạch trong
Não phiền Bốn số trong lòng
Nhờ công sám hối thảy cùng tiêu tan.
Bốn vô lượng bốn tín tâm
Ác duyên thống khổ không cần sợ chi.
Nhân duyên năm số đồng thì
Siêu thoát năm đạo hộ trì năm căn
Năm phần năm mắt như băng
Đời đời kiếp kiếp chẳng hằng dính nhơ
Thần thông sáu thứ có dư
Sáu trần chẳng thể làm mờ trăng sao
Sáu Ba La Mật hạnh cao,
Sáu thứ diệu hạnh lúc nào cũng thanh.
Nhiễm ô chẳng vướng trên mình
Nhờ ơn Cam lộ nước lành từ bi
Nguyên nhân bảy số trở đi
Cho đến mười số tức thì tiêu tan.
Ngồi hoa thanh tịnh Niết bàn,
Tám công đức thủy quây màn lưới xanh
Hạnh mười vị cũng viên thành
Đoạn trừ chín độ thực hành chín phen
Nguyên nhân mười một trở lên
Mười hai, mười tám nhân phiền não tiêu.
Nhập vào thể tánh cao siêu
Tánh không lý giải muôn điều đều thông
Bánh xe Chánh Pháp chuyển vòng
Ngự toà tự tại, trong lòng tịnh thanh.
Mười tám bất cộng hoàn thành
Vô lượng công đức sẵn dành độ tha.
Nguyện dù ở tại Ta Bà
Cũng không thối chuyển, tà ma phục hàng
Nguyện lòng cung kính mười phương
Chí thành lễ lạy cúng dường chư Tôn

(Lạy hồng danh chư Phật và Bồ Tát, mỗi hồng danh một lạy)

Nam Mô Tỳ Lô Giá Na Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Di Lặc Phật
Nam Mô Long Chưởng Thượng Tôn Vương Phật
Nam Mô Long Tự Tại Vương Phật
Nam Mô Bảo Thắng Phật
Nam Mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật
Nam Mô Ca Sa Tràng Phật
Nam Mô Sư Tử Hống Phật
Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát
Nam Mô Đại Trang Nghiêm Bồ Tát
Nam Mô Quán Tự Tại Bồ Tát

Tiết 5: Giá Trị của Sự Sám Hối

Nay con đảnh lễ Phật rồi
Xin sám hối việc muôn đời lâu xa.
Nguyện rời ác hữu, chúng ma
Dựng xây cuộc sống an hoà tương lai.
Tiêu trừ nghiệp ác lâu dài
Thực hành nghiệp thiện chẳng phai lời nguyền
Làm người, dù bậc thánh hiền,
Cũng vương lầm lỗi, ưu phiền đôi khi,
Cũng do tập quán, hành vi,
Cũng do lời nói, nhiều khi lỡ làng.
Thánh còn tu chẳng dễ dàng,
Phàm phu dám hỏi cương cường được ru
Các bậc trí giả ngày xưa
Biết quan sát lỗi mới chừa được ngay.
Kẻ ngu nào có biết hay
Lỗi lầm che giấu, tội ngày càng tăng.
Triền miên như cát sông Hằng,
Chẳng phương tỉnh thức, trời trăng miệt mài.
Phát tâm hổ thẹn sớm mai
Triệt tiêu nghiệp tội xưa rày nặng mang
Khi xưa chư Phật cũng làm
Phát lồ sám hối, Niết Bàn dựng xây.
Con nhờ công đức cao dày
Của vô lượng Phật chỉ bày ăn năn.
Khiến cho phước huệ càng tăng
Công phu sám hối sánh bằng trời cao.

(Lạy hồng danh các vị Phật phương Đông Bắc, mỗi hồng danh một lạy)

Nam Mô Đông Bắc Phương Tịch Chư Căn Phật
Nam Mô Tịch Diệt Phật
Nam Mô Đại Tướng Phật
Nam Mô Tịnh Thắng Phật
Nam Mô Tịnh Diệu Thinh Phật
Nam Mô Tịnh Thiên Cúng Dường Phật
Nam Mô Thiện Hoá Phật
Nam Mô Hoá Phật
Nam Mô Thiện Ý Phật
Nam Mô Thiện Ý Trụ Trì Phật

Tiết 6: Lập lại Tâm Tư để Sám Hối

Công phu sám hối thực hành
Trước cần nghiêm chỉnh thân hình ngoài trong
Ngoài thời chiêm bái Tôn dung
Trong thời quán tưởng một lòng thiết tha
Quán thân trong cõi Ta Bà
Cố tình tham luyến mãi mà được sao?
Một mai hơi thở không vào,
Bốn đại tan rã khi nao phục hồi?
Nếu không gặp Phật ra đời
Cùng chư Hiền Thánh hết lời bảo ban.
Mà nghe bạn hữu hoang đàng
Nước sâu, nạn hiểm, hố hang bước vào.
Lỗi lầm tạo tới chừng nào ?
Luân hồi muôn kiếp đã vào khó ra !
Thứ hai tự nghĩ đời ta
Tuy gặp Phật pháp, nhưng mà uổng thay
Chẳng từng biết sống hàng ngày
Y lời Phật dạy mà dày công tu,
Mong ngày thoát khõi ngục tù,
Nối dòng huệ mạng công phu chân truyền
Lại còn che giấu phận hèn,
Nghênh ngang ngoài mặt chẳng phiền chẳng lo
Chậm chân đã lỡ chuyến đò
Còn đâu dám nhận là ngu nhất đời!
Lẽ đâu Hiền Thánh, Phật Trời
Chẳng hay chẳng biết ba thời tội xưa?
Ngu si mà cũng dại khờ,
Con xin sám hối trông nhờ lượng trên
Chư Phật, Bồ Tát Thánh hiền
Con xin đảnh lễ nghiệp duyên sám trừ.

(Lạy hồng danh các vị Phật phương Hạ, mỗi hồng danh một lạy)

Nam Mô Hạ Phương Thật Hành Phật
Nam Mô Tật Hành Phật
Nam Mô Hạt Tuệ Phật
Nam Mô Kiên Cố Vương Phật
Nam Mô Kim Cang Tề Phật
Nam Mô Sư Tử Phật
Nam Mô Phấn Tấn Phật
Nam Mô Như Thật Trụ Phật
Nam Mô Thành Công Đức Phật
Nam Mô Công Đức Đắc Phật
Nam Mô Thiện An Lạc Phật
Nam Mô Thiên Kim Cang Phật

Tiết 7: Lập lại Cảnh Giác để Sám Hối

Lại xin sám hối Phật tiền
Ăn năn tội lỗi tạo trên dương trần.
Sợ khi Địa ngục sa chân
Bảng ghi tội phước muôn phần chẳng sai.
Đầu trâu, mặt ngựa ra oai,
Còng đầu theo nghiệp van nài ích chi.
Diêm Vương mặt sắt thị uy :
‘Oan gia trái chủ nợ gì tâu lên’
Kẻ thưa đời trước oan khiên,
Sát sanh, nấu nướng chưng chiên làm mồi
Người thưa thuở trước trên đời
Dã man chiếm đoạt hết tài vật ta,
Kẻ thưa thân quyến toàn gia
Nhà tan cửa nát chẳng tha mạng người,
Ngày nay nó đã hết thời
Thừa cơ báo oán kêu trời chẳng dung
Chứng nhân kéo tới trùng trùng,
Oán kia chồng chất khó lòng kêu oan.
Khế kinh đã nói rõ ràng
Pháp nơi Địa ngục chẳng oan uổng gì !
Bình sinh tạo tội quên đi
Đến khi sắp chết nghiệp gì cũng ra
Tức thì Địa ngục phải sa
Oan oan tương báo rất là phân minh.
Diêm Vương nổi trận lôi đình
Phóng tay hạ chỉ gia hình trả oan.
Dẫu vô lượng kiếp than van
Cũng không thoát cảnh cưa bàn chẻ xương
Người thân cũng chẳng dám đương
Mình làm mình chịu dễ nhường cho ai.
Biết thân đã tạo nghiệp sai
Sớm cầu sám hối, nhẹ vài ba phân.
Vô thường ập tới bất thần,
Hối than chẳng kịp muôn phần uổng công
Nay con sám tự đáy lòng
Khẩn cầu Phật Thánh thảy đồng chứng minh
Ăn năn hết mọi tội tình
Cúi đầu con lạy tâm thành kính dâng.

(Lạy hồng danh các vị Phật phương trên, mỗi hồng danh một lạy)

Nam Mô Thượng Phương Vô Lượng Thắng Phật
Nam Mô Vân Vương Phật
Nam Mô Công Đức Phật
Nam Mô Vô Lượng Danh Xưng Phật
Nam Mô Văn Thân Vương Phật
Nam Mô Đại Công Đức Phật
Nam Mô Đại Tu Di Phật
Nam Mô Hàng Phục Ma Vương Phật

Tiết 8: Sám Hối Những Phiền Não Nặng Nhất

Kể từ vô thỉ đến nay
Vô minh che lấp nghiệp dầy đã cam
Tùy theo tính chất việc làm
Đã gây đủ mọi lỗi lầm oan khiên.
Hiện tại, quá khứ vô biên
Đam mê vật chất do phiền não Tham,
Giận hờn phát tác nghiệp Sân
Vô minh nên tạo vô ngần nghiệp Si,
Tự cao, Ngã mạn khinh chê
Nghi ngờ chánh pháp say mê sáu trần
Học Tà kiến, lạc nguồn chân.
Không tin nhân quả, chẳng cần tính toan
Chấp Ngã tâm tánh hung hăng
Luôn tranh phần thắng chẳng nhường nhịn ai
U mê suốt cả ba đời,
Chấp thường, chấp đoạn, chấp nơi tín cuồng
Kiến thủ, Giới thủ chẳng buông
Não thân tác nghiệp, vọng cuồng đảo điên
Đời con đã lắm não phiền,
Nay xin sám hối Thánh Hiền chư Tôn
Con nguyền chẳng dám mỏi mòn
Đê đầu sám hối sắc son chí thành.

(Lạy hồng danh các vị Phật thời vị lai, mỗi hồng danh một lạy)

Nam Mô Vị Lai Phổ Hiền Phật
Nam Mô Di Lặc Phật
Nam Mô Quan Thế Tự Tại Phật
Nam Mô Đắc Đại Thế Chí Phật
Nam Mô Hư Không Tạng Phật
Nam Mô Vô Cấu Xưng Phật
Nam Mô Thành Tựu Nghĩa Phật
Nam Mô Thật Thinh Phật
Nam Mô Đại Hải Phật
Nam Mô Vô Tận Ý Phật

Tiết 9: Sám Hối Những Phiền Não Nặng và Sâu

Đê đầu sám lạy hồng danh
Xin chư Phật chứng lòng thành của con
Tấm long tha thiết sắc son
Não phiền sâu nặng xói mòn tâm can
Sám trừ phiền não lẫn xan
Sám tiêu phóng dật, sám tan biếng lười.
Sám cho trí giác kịp thời
Sám trừ ngu muội ta, người chẳng phân
Sám không dối trá dữ dằn
Sám tàn lửa cháy nung hầm nội tâm
Sám buông lòng ngậm oán hờn
Sám trừ công kích tranh hơn với người
Sám chấp hình tướng bên ngoài
Sám lòng thác loạn mười hai duyên trần
Sám cho trọn vẹn mười phần
Khổ báo Tam giới chí tâm sám hoài
Não phiền tác hại mọi loài
Ăn năn sám hối không phai nhạt lòng
Dập đầu lạy Đấng chí công
Lạy chư Hiền Thánh rủ lòng chứng tri

(Lạy hồng danh chư Phật, giúp hiện đời an ổn diệt tội vị lai)

Nam Mô Thiên Kim Cang Phật
Nam Mô Vô Cấu Quang Phật
Nam Mô Lạc Trang Nghiêm tư Duy Phật
Nam Mô Vô Cấu Nguyệt Tràng Xưng Phật
Nam Mô Hoa Quang Phật
Nam Mô Hoả Quang Phật
Nam Mô Bảo Thượng Phật
Nam Mô Vô Úy Quang Phật
Nam Mô Viễn Ly Chư Úy Kinh Bố Phật
Nam Mô Sư Tử Phấn Tấn Lực Phật
Nam Mô Kim Quang Minh Vương Phật

Tiết 10: Lời Nguyện về Sự Sám Hối Những Phiền Não Trên.

Tất cả phiền não sám rồi
Con xin phát nguyện một lời thiết tha.
Tội từ Ý Nghiệp gây ra
Gốc căn nghiệp tội chính là Tham Sân
Si mê ái dục sắc trần
Giờ xin dứt sạch cội căn não phiền.
Nhận rằng ba cõi nhân thiên
Y như ba ngục trói xiềng thân ta.
Bốn đại như rắn trong nhà
Năm uẩn xem kỹ thực là thù chung
Sáu nhập thực chất rỗng không
Ái dục chẳng khác giặc trong giặc ngoài.
Cần tu Bát chánh không nài
Cần tu đến chỗ vô sai Niết Bàn.
Ba mươi bảy phẩm an toàn,
Mười Ba La Mật nhẫn kham tu hành
Tu Thân, Miệng, Ý tịnh thanh
Tâm thành phát nguyện, lời lành kính dâng
Chí tâm đảnh lễ ba lần
Ba ngôi Tam Bảo, tinh cần quy Y:

(Đảnh lễ Quy Y Tam Bảo)

Chí tâm Quy Y, tận hư không khắp Pháp giới, quá, hiện, vị lai chư Phật thường trú mười phương. (1 lạy)

Chí tâm Quy Y, tận hư không khắp Pháp giới tôn Pháp thường trú mười phương. (1 lạy)

Chí tâm Quy Y, tận hư không khắp Pháp giới, quá, hiện, vị lai chư Hiền Thánh Tăng thường trú mười phương. (1 lạy)

HỒI HƯỚNG

Bể ái dục sóng ngàn trùng
Đại dương khổ não mênh mông xa vời
Cần cầu giải thoát luân hồi
Niệm Di Đà Phật thời thời tinh chuyên

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Đại Từ Đại Bi, A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật (30 lần)
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần)
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát (3 lần)
Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (3 lần)

Chúng con trì niệm,
Danh hiệu chân thật
Đầy đủ công đức,
Của Phật Di Đà.
Xin Phật từ bi,
Nhiếp thọ chúng con.
Chứng minh chúng con,
Sám hối phát nguyện:
Bao nhiêu ác nghiệp,
Chúng con đã làm
Đều bởi vô thỉ,
Những tham, sân, si
Động thân, miệng, ý
Mà phát sinh ra.
Ngày nay chúng con,
Xin sám hối cả
Nguyện cầu chúng con,
Trong lúc gần chết
Khỏi có tất cả,
Mọi thứ trở ngại
Trực tiếp nhìn thấy,
Đức Phật Di Đà.
Tức khắc vãng sanh,
Thế giới Cực Lạc.
Bao nhiêu thiện căn,
Do chúng con làm
Bao gồm pháp hạnh,
Sám hối hôm nay,
Đều đem hồi hướng,
Hết thảy chúng sanh
Nguyện cầu pháp giới,
Hết thảy chúng sanh
Cùng được vãng sanh
Thế giới Cực Lạc.

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Quán Tự Tại quán sâu Bát Nhã,
Ngài thấy rằng tất cả là không.
Năm uẩn cũng thể một giòng,
Là Không nên vượt khỏi vòng khổ đau.
Xá Lợi Tử! Pháp sâu tin chắc,
Sắc là Không, Không Sắc chẳng hai.
Này Xá Lợi Tử! nghe đây :
Bổn nguyên các pháp xưa rầy tướng không
Vì không tướng nên không sanh diệt,
Cũng chẳng tăng, chẳng thiệt mảy nào!
Chẳng nhơ, chẳng sạch tơ hào!
Ở trong Không đó, pháp nào cũng không
Đã Không Sắc lại không cả Thọ,
Tưởng, Thức, Hành lại có hay sao ?
Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi thật đâu !
Không Thân, không Ý, Dễ dầu Thức sanh
Cũng chẳng có Sắc, Thanh, Hương, Vị,
Xúc, Pháp kia cũng chỉ giả thôi !
Nhãn giới đã chẳng có rồi,
Đến Ý thức giới, than ôi có gì !
Vô minh đó là chi chẳng thấy,
Lẽ Nào đâu tận thảy Vô Minh ?
Đến như Lão, Tử chẳng sanh.
Mong Lão, Tử tận, thật tình luống công
Khổ, Tập, Diệt, Đạo đồng không có,
Trí tuệ mong Được, có được chăng ?
Các hàng Bồ Tát vẫn hằng
Y theo Bát Nhã không ngăn ngại gì.
Không sợ hãi, viễn ly điên đảo,
Xa lìa mộng tưởng, đáo Niết Bàn.
Ba đời chư Phật thường làm,
Y theo Bát Nhã nhập hàng Thánh Nhân
Ba la mật thường chân Đẳng Giác,
Ngồi toà sen Diệu Giác Bồ Đề
Thế nên chú Bát Nhã kia,
Là đại thần chú đưa về nguồn chân,
Là đại minh oai thần vô thượng
Là chú thần diệt chướng vô song.
Hay trừ hết thảy Khổ, Không
Phải nên tin chắc, xoá lòng hoài nghi.
Nên như vậy tức thì nói chú :
Yết đế ! yết đế ! ba la yết đế, ba la tăng
yết đế, bồ đề, ta bà ha! (3 lần)

HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC

Công đức sám hối khó nghĩ lường,
Vô biên phước đức nên tỏ tường,
Nguyện khắp chúng sanh trong pháp giới
Mau về cõi Phật thẳng một đường.
Duyên lành hồi hướng mau giác ngộ
Văn thù, Phổ Hiền, Quán Âm độ,
Các vị Bồ Tát nhiều vô số,
Đại trí bờ kia chư thiên hộ.
Nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não,
Nguyện được trí tuệ, đặng tướng hảo,
Nguyện bao tội chướng sám tiêu trừ,
Kiếp kiếp được theo ngôi Tam Bảo.

PHỤC NGUYỆN

Nay thời đệ tử chúng con tề tựu trước điện Phật, thành tâm sám hối, pháp sám nước từ bi, nguyện xin được tiêu trừ các tội lỗi: Hoặc tiền khiên oan trái, hoặc nhiều kiếp oán thù, hoặc phạm các điều giới cấm, hoặc sát hại mạng chúng sanh, hoặc tạo: thân ba nghiệp tội, miệng bốn nghiệp ác, ý ba nghiệp xấu, lầm làm điều quấy, gây các tội lỗi. Khẩn cầu oai thần chư Phật, từ lực Bồ Tát, dủ lòng thương xót, gia hộ chúng con, tội chướng tiêu trừ, căn lành thêm lớn, tiến tu đạo nghiệp, phước huệ tròn đủ.

Khắp nguyện âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh, hữu tình và vô tình, đồng thành Phật đạo.

KỆ KẾT KINH

Trời A-Tu-La, Dạ Xoa thảy,
Ai đến nghe Pháp phải hết lòng,
Ủng hộ Phật pháp cho thường còn,
Mọi người siêng tu lời Phật dạy.
Bao nhiêu thính giả đến chốn này,
Hoặc ở cõi đất hoặc trên không,
Nương cheo Chánh pháp ngày đêm tu,
Xót thương người đời luôn cứu hộ.
Cầu cho Thế Giới thường an ổn,
Pháp- thí vô biên lợi quần sanh,
Tất cả tội nghiệp được tiêu trừ,
Dứt hẳn quả khổ vào viên tịch.
Thường dùng giới hương thoa vóc sáng,
Luôn gìn định phục mặc che thân,
Hoa mầu trí giác khắp trang nghiêm,
Khắp xứ khắp nơi thường an lạc

Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Ma Ha Tát (3 lần)

TỰ QUY Y

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. (1 lạy)
Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển. (1 lạy)
Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại (1 lạy)

HỒI HƯỚNG CHÚNG SANH

Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sinh
Đều trọn thành Phật đạo

(HẾT CUỐN THƯỢNG) 

Pages: 1 2 3