NGHI THỨC THỌ GIỚI BÁT QUAN TRAI
PHÉP TỰ THỌ KHÔNG CÓ GIỚl SƯ
(Tại Nhà)

Theo phép thọ Bát quan trai, người thọ giới phải đến chùa cầu thầy Tỳ kheo trai giới thanh tịnh truyền cho. Về nghi thức thầy truyền thì thứ lớp phức phiền.

Ngoài trường hợp trên, nếu không có thuận tiện để cầu thầy truyền cho thì phương tiện tự mình đối trước tượng Phật theo phép sau đây mà tự thọ.

Điều cốt yếu là trước khi thọ giới, giới tử phải sắp đặt chuyện nhà có người thay thế, không còn lo nghĩ việc gì ở thế gian cả, để cho tâm trí yên tịnh, như thế thì 24 giờ thọ giới mới được nhiều lợi ích.

Trước khi thọ giới, giới tử phải rửa tay, rửa mặt, súc miệng sạch sẽ, mặc áo tràng tề chỉnh, đến trước bàn Phật, thắp ba cây hương rồi quỳ xuống đọc bài Cúng hương:

Nguyện Hương

Nguyện đem lòng thành kính,
Gởi theo đám mây hương.
Phưởng phất khắp mười phương.
Cúng dường ngôi Tam Bảo,
Thề trọn đời giữ đạo,
Theo tự tánh làm lành,
Cùng pháp giới chúng sinh,
Cầu Phật từ gia hộ,
Tâm Bồ Đề kiên cố,
Xa bể khổ nguồn mê,
Chóng quay về bờ Giác (1 lạy) o
(Xá 3 xá, tiếp đọc bài Kỳ nguyện):

Kỳ Nguyện
Tư thời đệ tử … (tên họ) … pháp danh … kim nhựt quy đầu Tam bảo, phát nguyện thọ trì Bát quan trai giới, nhứt nhựt nhứt dạ. Duy nguyện thập phương chư Phật, chư đại Bồ tát, Hộ pháp thiện thần từ bi gia hộ đệ tử thân tâm thanh tịnh, Phật sự viên thành.

(Xá, đứng dậy cắm hương vào lư rồi xướng lễ) .

Xướng Lễ
Chí Tâm Đảnh Lễ:

Nam mô tận hư không, biến pháp giới, quá hiện, vị lai Thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thường trú Tam Bảo. (1 lạy) o

Chí Tâm Đảnh Lễ:

Nam mô Ta Bà Giáo chủ, Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp chư tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy) o

Chí Tâm Đảnh Lễ:

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới, đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát. (1 lạy) o

(Đứng dậy chắp tay tụng):

Nam mô đại bi Hội Thượng Phật Bồ tát. (3lần) o

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.

Nam mô a rị da bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.

Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt xa phạt xâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hệ rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra ma ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma ba lị thắng yết ra dạ, ta bà ha. o

Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.

Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.

Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha. (3lần) o

Nam mô Thập phương thường trụ Tam bảo (3 lần).

(Quỳ xuống chắp tay đọc bài sám hối)

Con xưa đã tạo nhiều ác nghiệp,
Đều do vô thỉ tham, sân, si,
Từ thân, miệng, ý mà sanh ra,
Tất cả con nay xin sám hối.

(Đọc 3 lần rồi đứng dậy).

Nam mô Cầu sám hối Bồ tát ma ha tát. (3 lần, lạy 3 lạy)

(Lạy xong, quỳ xuống chắp tay đọc bài phát nguyện thọ Bát quan trai giới)

BÀI PHÁT NGUYỆN THỌ GIỚI:

Một là nguyện giữ giới: KHÔNG SÁT SANH.

Đệ tử thề trọn một ngày đêm nay, nguyện giữ giới không sát hại các loài sanh vật. Tự mình không sát hại, không bảo người sát hại, hoặc thấy người khác sát hại cũng không sanh tâm vui mừng (1 xá).

Hai là nguyện giữ giới: KHÔNG TRỘM CƯỚP.

Đệ tử thề trọn một ngày đêm nay nguyện giữ giới không trộm cướp của cải mọi người. Tự mình không trộm cướp, không bảo người trộm cướp, hoặc thấy người khác trộm cướp cũng không sanh tâm vui mừng (1 xá).

Ba là nguyện giữ giới: KHÔNG DÂM DỤC.

Đệ tử thề trọn một ngày đêm nay, nguyện giữ giới không phá phạm hạnh. Tự mình không phá phạm hạnh, không bảo người phá phạm hạnh, hoặc thấy người khác phá phạm hạnh cũng không sanh tâm vui mừng (1 xá).

Bốn là nguyện giữ giới: KHÔNG NÓI DỐI.

Đệ tử thề trọn một ngày đêm nay, nguyện giữ giới không nói dối. Tự mình không nói dối, không bảo người nói dối, hoặc thấy người khác nói dối cũng không sanh tâm vui mừng (1 xá).

Năm là nguyện giữ giới: KHÔNG UỐNG RƯỢU.

Đệ tử thề trọn một ngày đêm nay, nguyện giữ giới không uống rượu. Tự mình không uống rượu, không bảo người uống rượu, hoặc thấy người khác uống rượu cũng không sanh tâm vui mừng (1 xá).

Sáu là nguyện giữ giới: KHÔNG TRANG ĐIỂM VÀ CA HÁT.

Đệ tử thề trọn một ngày đêm nay, nguyện giữ giới không đeo bông, xoa hương, ca xướng, múa hát. Tự mình không trang điểm, ca hát, không bảo người trang điểm, ca hát, hoặc thấy người khác trang điểm, ca hát cũng không sanh tâm vui mừng (1 xá).

Bảy là nguyện giữ giới: KHÔNG NẰM NGỒI GIƯỜNG CAO.
Đệ từ thề trọn một ngày đêm nay, nguyện giữ giới không nằm ngồi giường cao tốt. Tự mình không nằm ngồi giường cao tốt, không bảo người nằm ngồi giường cao tốt, hoặc thấy người khác nằm ngồi giường cao tốt cũng không sanh tâm vui mừng (1 xá).

Tám là nguyện giữ giới: KHÔNG ĂN PHI THỜI.

Đệ tử thề trọn một ngày đêm nay, nguyện giữ giới không ăn phi thời. Tự mình không ăn phi thời, không bảo người ăn phi thời, hoặc thấy người khác ăn phi thời cũng không sanh tâm vui mừng (1 xá).

(Đứng dậy xướng 3 lần)

Nam mô Công đức lâm Bồ tát ma ha tát (mỗi lần 1 lạy).

(Đứng dậy chắp tay tụng Bát Nhã Tâm kinh):

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Ða Tâm Kinh.

Khi Quán Tự Tại Bồ-Tát hành thâm Bát-nhã Ba-la-mật-đa, ngài soi thấy năm uẩn đều không và vượt qua hết thảy khổ ách.

Này Xá-lợi Tử! Sắc chẳng khác không; không chẳng khác sắc. Sắc tức là không; không tức là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng đều như thế.

Này Xá-lợi Tử! Các pháp đều không tướng: không sanh không diệt, không dơ không sạch, không tăng không giảm. Cho nên trong không: không có sắc, không có thọ tưởng hành thức; không có mắt tai mũi lưỡi thân ý; không có sắc thanh hương vị xúc pháp; không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới; không có vô minh, cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết, cũng không có hết già chết. Không có khổ tập diệt đạo; không có trí tuệ và cũng không có chứng đắc.

Vì không có chỗ chứng đắc, nên Bồ-Tát y theo Bát-nhã Ba-la-mật-đa, tâm không ngăn ngại. Do không ngăn ngại, nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, và đạt tới cứu cánh Niết-bàn.

Chư Phật ba đời đều y theo Bát-nhã Ba-la-mật-đa, nên đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Phải biết Bát-nhã Ba-la-mật-đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú. Có thể diệt trừ hết thảy khổ, chân thật bất hư.

Cho nên chú Bát-nhã Ba-la-mật-đa đã tuyên nói . Chú thuyết như vầy:

Yết-đế yết-đế, ba-la-yết-đế, ba-la-tăng-yết-đế, bồ-đề tát-bà-ha. (3 lần)

Vãng Sinh Tịnh Ðộ Thần Chú

Nam-mô a di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa điệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ, a di rị đa, tất đam bà tỳ. A di rị đa, tì ca lan đế. A di rị đa, tì ca lan đa, dà di nị, dà dà na, chỉ đa ca lệ, ta bà ha.(3 lần)

Tiêu Tai Kiết Tường Thần Chú:

Nẵng mồ tam mãn đa, mâu đà nẫm, a bát ra để, hạ đa xá, ta nãng nẫm, đát điệt tha. Án, Khê khê, khê hế, khê hế, hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, để sác xá, để sác xá sắc trí rị, sắc trí rị, ta phấn tra, ta phấn tra, phiến để ca, thất rị duệ, ta bà ha (3 lần).

Hồi Hướng

Thọ giới công đức hạnh thù thắng
Bao nhiêu phước đức đều hồi hướng
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh
Sớm được vãng sinh cõi Phật Vô Lượng Quang
Nguyện tiêu ba chướng dứt phiền não
Nguyện được trí huệ hiểu chân thật
Nguyện khắp tội chướng đều tiêu trừ
Ðời đời thường hành Bồ Tát đạo
Nguyện sinh sang cõi Tây phương Tịnh độ
Chín phẩm hoa sen là cha mẹ
Hoa nở thấy Phật ngộ vô sinh
Bồ Tát bất thối làm bạn lành
Nguyện đem công đức nầy
Hướng về khắp tất cả
Ðệ tử và chúng sinh
Ðều trọn thành Phật đạo.

Tam quy

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. (1 lạy)

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh, thấu rõ tạng Kinh, trí huệ như biển. (1 lạy)

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lạy)
(Xá 3 xá, xong)


NGHI THỨC XẢ BÁT QUAN TRAl

(Đến trước Tam bảo thắp hương quỳ xuống nguyện):

Đấng Pháp Vương vô thượng
Ba cõi chẳng ai bằng.
Thầy dạy khắp trời người,
Cha lành chung bốn loài.
Quy y tròn một niệm,
Dứt sạch nghiệp ba kỳ,
Xưng dương cùng tán thán,
Ức kiếp không cùng tận. (xá) o

Tư thời đệ tử … (tên) … pháp đanh … ư nhứt nhựt nhứt dạ, phát nguyện thọ trì Bát quan trai giới, công huân dĩ mãn, nguyện lực châu viên. Nguyện thập phương chư Phật, chư đại Bồ tát, chư vị Thiện thần từ bi gia hộ, đệ tử sanh đắc phùng Phật pháp, đắc trực thiện duyên, cập nhứt thiết chúng sanh đồng thành Phật đạo (1 xá).

(Đứng dậy cắm hương vào lư, xướng 3 lần, lễ 3 lễ)

Nam mô Hộ giới tạng Bồ tát ma ha tát.

(Đứng chắp tay tụng):

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Ða Tâm Kinh.

Khi Quán Tự Tại Bồ-Tát hành thâm Bát-nhã Ba-la-mật-đa, ngài soi thấy năm uẩn đều không và vượt qua hết thảy khổ ách.

Này Xá-lợi Tử! Sắc chẳng khác không; không chẳng khác sắc. Sắc tức là không; không tức là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng đều như thế.

Này Xá-lợi Tử! Các pháp đều không tướng: không sanh không diệt, không dơ không sạch, không tăng không giảm. Cho nên trong không: không có sắc, không có thọ tưởng hành thức; không có mắt tai mũi lưỡi thân ý; không có sắc thanh hương vị xúc pháp; không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới; không có vô minh, cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết, cũng không có hết già chết. Không có khổ tập diệt đạo; không có trí tuệ và cũng không có chứng đắc.

Vì không có chỗ chứng đắc, nên Bồ-Tát y theo Bát-nhã Ba-la-mật-đa, tâm không ngăn ngại. Do không ngăn ngại, nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, và đạt tới cứu cánh Niết-bàn.

Chư Phật ba đời đều y theo Bát-nhã Ba-la-mật-đa, nên đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Phải biết Bát-nhã Ba-la-mật-đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú. Có thể diệt trừ hết thảy khổ, chân thật bất hư.

Cho nên chú Bát-nhã Ba-la-mật-đa đã tuyên nói . Chú thuyết như vầy:

Yết-đế yết-đế, ba-la-yết-đế, ba-la-tăng-yết-đế, bồ-đề tát-bà-ha. (3 lần)

Vãng Sinh Tịnh Ðộ Thần Chú

Nam-mô a di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa điệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ, a di rị đa, tất đam bà tỳ. A di rị đa, tì ca lan đế. A di rị đa, tì ca lan đa, dà di nị, dà dà na, chỉ đa ca lệ, ta bà ha.(3 lần)

Phật A Di Ðà thân sắc vàng
Tướng tốt quang minh không ai bằng
Hào quang trắng uyển chuyển như Tu Di
Mắt Phật xanh biếc như bốn biển
Trong quang minh có vô số hoá Phật
Hoá Bồ Tát cũng nhiều vô biên
Bốn mươi tám nguyện độ chúng sinh
Chín phẩm sen vàng lên bờ giác.

Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới Đại từ Đại bi A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (108 lần)
Nam mô Quan Thế âm Bồ tát (10 lần).
Nam mô Đại Thế Chí Bồ tát (10 lần).
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ tát (10 lần).
Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát (10 lần).

(Quỳ xuống sám bài Phổ Hiền hạnh nguyện) :

Đệ tử chúng đẳng, tùy thuận tu tập Phổ Hiền Bồ tát, thập chủng đại nguyện.

Nhứt giả lễ kỉnh chư Phật,
Nhị giả xưng tán Như Lai,
Tam giả quảng tu cúng dường,
Tứ giả sám hối nghiệp chướng,
Ngũ giả tùy hỷ công đức,
Lục giả thỉnh chuyển pháp luân,
Thất giả thỉnh Phật trụ thế,
Bát giả thường tùy Phật học,
Cửu giả hằng thuận chúng sanh,
Thập giả phổ giai hồi hướng.

(Tiếp tụng chú):

Thất Phật Diệt Tội Chơn Ngôn:

Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nể đế, ma ha dà đế, chơn lang càng đế, ta bà ha (3 lần).

Nguyện dĩ thử công đức,
Trang nghiêm Phật Tịnh độ,
Thượng báo tứ trọng ân,
Hạ tế tam đồ khổ,
Nhược hữu kiến văn giả,
Tất phát Bồ đề tâm,
Tận thử nhứt báo thân,
Vãng sanh An lạc quốc.

(Đứng dậy xướng lễ, 3 lễ là xong)

Đệ tử đại vì nhứt thiết sư trưởng ân, chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam bảo. (1 lạy)

Đệ tử đại vì nhứt thiết phụ mẫu ân, chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta bà Giáo chủ Điều ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Long hoa Giáo chủ Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, Đại hạnh Phổ Hiền Bồ tát, Linh sơn Hội thượng phật Bồ tát. (1 lạy).

Đệ tử đại vì tam đồ thọ khổ cập pháp giới nhứt thiết chúng sanh, chí tâm đảnh lễ : Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới Đại từ Đại bi Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật, Đại bi Quan Thế âm Bồ tát, Đại lực Đại Thế Chí Bồ tát, Liên trì Hải hội Phật Bồ tát (l lạy, xong).

KỶ LUẬT TRONG 24 GIỜ

1- Không được ra ngoài phạm vi đại giới (trong vườn chùa, hoặc vườn nhà mình).
2- Không nên tiếp khách và nói chuyện lớn tiếng.
3- Bớt nói chuyện, không ăn trầu và hút thuốc.
4- Oai nghi cử chỉ phải giữ gìn cẩn thận.
5- Phải giữ đúng giờ tu tập.
6- Không nên nghĩ đến việc nhà hoặc việc thế tục.
7- Phải luôn niệm Phật.

Những ngày thọ Bát quan trai giới, tùy theo hoàn cảnh mỗi người trong mỗi tháng thọ trì một ngày, cho đến sáu ngày: mùng 8, 14, 15, 23,29 và 30 (tháng thiếu thì 28 và 29). Nếu người mắc làm việc thì thọ ngày Chủ nhựt cũng được. Nếu Phật tử mỗi lần phát nguyện thọ giới tu trong 24 giờ này mà giữ gìn trai giới cho thanh tịnh thì công đức ấy về sau sẽ được quả Niết bàn.