Nghi Thức Cúng 49 Ngày: Siêu Độ Cho Thân Nhân

Tịnh Tâm Trước Khóa Lễ:

(Trước khi vào khóa lễ người chủ lễ (đại diện) ngồi yên lặng, tịnh tâm trong 5 phút để cho thân tâm được lắng đọng trước khi vào khoá lễ siêu độ cho hương linh.)

Tịnh Pháp Giới Chơn Ngôn:

(Kết Ấn Kim Cang Quyền và trì chú:

  1. Ngón tay cái bấm vào gốc của ngón vô-danh (tức là ngón áp-út)
  2. Hai bàn tay nắm chặt lại, là ấn thành.)

Án Lam  (21 lần)

 (Trì Thần Chú này để cho thân tâm cảnh vật đều thanh tịnh.)

Chú Hộ Thân:

Um, va ji ra, a nghi ni, bờ-ra, nàm-bi đá-da, xóa-ha. Um, xỉ rảm, xỉ rảm, xỉ rảm. (7 lần)

(Trì chú này có công đức thù thắng như sau:

  1. Tự thân đương-nhơn liên được mặc (áo) giáp-trụ,
  2. Oai đức tự tại,
  3. Quanh thân phát ra hào-quang, ánh-sáng bao-phủ chói-ngời.
  4. Tất-cả các loài ma làm chướng-ngại đều kinh-sợ, tan-rã bỏ chạy.
  5. Sức của thần-chú nầy chẳng những bảo-vệ được cho bản-thân của hành-giả thôi, lại còn thừa sức bảo-vệ thêm cho tất-cả mọi người chung quanh nữa.
  6. Tất-cả các ách-nạn như:  Nước, lửa, cọp, sói, sư-tử, dao, gậy, gông-xiềng, v.v… thảy đều bị tiêu diệt.

Lục Tự Đại Minh Chú:

(Kết Ấn Kim Cang Quyền trì chú Lục Tự Đại Minh)

Um— Ma Ni Bát Mi Hùm (108 câu trở lên)

(OṂ MAṆI PADME HŪṂ)

Âm Hán: Án Ma Ni Bát Di Hồng.


NGHI THỨC SIÊU ĐỘ CHO HƯƠNG LINH

(Chỉ dành cho người mới mất trong 49 ngày)

(Chư Phật tử nghiêm tịnh thân tâm, quỳ, chắp tay cung kính. Chủ lễ nguyện hương.)

 1/. Nguyện Hương

Nguyện đem lòng thành kính,
Gởi theo đám mây hương.
Phưởng phất khắp mười phương.
Cúng dường ngôi Tam Bảo,
Thề trọn đời giữ đạo,
Theo tự tánh làm lành,
Cùng pháp giới chúng sinh,
Cầu Phật từ gia hộ,
Tâm Bồ Đề kiên cố,
Xa bể khổ nguồn mê,
Chóng quay về bờ Giác (1 lạy) o

2./ Kỳ Nguyện

(Riêng người Chủ Lễ khấn)

Hôm nay là ngày………, tháng………, năm………

Đệ tử chúng đẳng nhất tâm thành kính, dâng hương đăng, hiến cúng Thập Phương Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng, U Minh Giáo Chủ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, thọ trì Sám Hối, xưng dương Phật hiệu, chuyên vì cầu siêu, truy tiến quá cố hương linh tánh danh: ………, Pháp danh………, sanh ngày………, tháng ………,  năm………, mất ngày ………, tháng………, năm………, hưởng thọ………, tuổi. o

(Ðứng dậy cắm hương lên lư xong rồi chắp tay đứng thẳng và tất cả đồng tụng phần kế tiếp.)

3/. Tán Thán Phật

 

Đấng Pháp Vương vô thượng
Ba cõi chẳng ai bằng.
Thầy dạy khắp trời người,
Cha lành chung bốn loài.
Quy y tròn một niệm,
Dứt sạch nghiệp ba kỳ,
Xưng dương cùng tán thán,
Ức kiếp không cùng tận. () o

4/. Quán Tưởng

Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng.
Đạo cảm thông không thể bàn,
Lưới đế châu ví đạo tràng,
Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện.
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. o

5/. Đảnh Lễ Tam Bảo

Chí Tâm Đảnh Lễ:

Nam mô tận hư không, biến pháp giới, quá hiện, vị lai Thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thường trú Tam Bảo. (1 lạy) o

Chí Tâm Đảnh Lễ:

Nam mô Ta Bà Giáo chủ, Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp chư tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy) o

Chí Tâm Đảnh Lễ:

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới, đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát.  (1 lạy) o

6/. Tán Lư Hương

Lư hương vừa bén chiên đàn,
Khói bay nghi ngút muôn vàn cõi xa,
Lòng con kính ngưỡng thiết tha,
Ngưỡng mong chư Phật thương mà chứng cho.

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ tát. (3lần) o

 7/. Chú Đại Bi

Nam mô đại bi Hội Thượng Phật Bồ tát. (3lần) o

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.

Nam mô a rị da bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.

Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt xa phạt xâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hệ rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra ma ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma ba lị thắng yết ra dạ, ta bà ha. o

Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.

Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.

Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha. (3lần) o

 8./ Triệu Thỉnh Hương Linh

(Riêng người Chủ Lễ đọc)

Duy nguyện U Minh Giáo Chủ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, xin phóng hào quang tiếp triệu quá cố hương linh tánh danh: ………, Pháp danh………, tử ngày………, tháng………, năm….hưởng thọ …… tuổi, lai đáo Pháp đàn, tiệm hình Pháp vị, thọ tài hưởng thực, thính Pháp, văn Kinh, siêu sinh Tịnh Độ. o

Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Ma Ha Tát. (1 lạy) o

 9./ Quy Y Cho Hương Linh

Hương linh…… nhất tâm quy y Phật. o
Hương linh…… nhất tâm quy y Pháp. o
Hương linh…… nhất tâm quy y Tăng. o

Quy y Phật, đức trí vẹn toàn.
Quy y Pháp, xa lìa tham ái.
Quy y Tăng, tự tâm thanh tịnh. o

Hương linh…… quy y Phật, bất đọa Địa ngục.
Hương linh…… quy y Pháp, bất đọa Ngạ quỷ.
Hương linh…… quy y Tăng, bất đọa Súc sanh. o

Hương linh quy y Phật rồi. o
Hương linh quy y Pháp rồi. o
Hương linh quy y Tăng rồi. o

10./ Sám Hối

Hương linh…… vốn tạo bao ác nghiệp,
Đều do vô thỉ tham, sân, si.
Từ thân, miệng, ý phát sinh ra,
Tất cả hôm nay nguyền sám hối. o

Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát, tác đại chứng minh. (3 lần) o

Hương linh…… ,xin đem tất cả tâm thành đối trước chư Phật và Bồ Tát, dập đầu sám hối, ăn năn tất cả những nghiệp chướng mà hương linh ……. đã vô tình hay cố ý gây tạo nên.

Vì hương linh có Tâm xấu ác nên đã toan tính hại Người.

Vì hương linh có Ý không lành nên luôn mang đến cho Người nhiều đau khổ.

Vì hương linh mang nhiều Tánh xấu nên đã gây nhiều Sân Hận cho Người.

Ngày nay nhờ Phật, hương linh…… đã thấu rõ những Nghiệp tội mà hương linh đã gây nên từ vô thỉ kiếp cho đến kiếp vừa qua.

Cúi lạy Mười Phương Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát, chứng minh cho lòng chí thành sám hối của hương linh…… và giúp cho tất cả tội chướng của hương linh…… đều được tiêu trừ.

Nam mô A Di Đà Phật tác đại chứng minh. (1 lạy) o

Từ bi trí huệ độ quần sanh,
Hỷ xả thần thông cứu hữu tình.
Tướng hảo quang minh dĩ tự nghiêm,
Chúng đẳng chí tâm quy mạng lễ:

Chí tâm đảnh lễ:

          1/. Nam mô Đông Phương Giải Thoát, Chủ Thế Giới Hư Không Công Đức, Mục Tịnh Vô Cấu Vi Trần Đẳng, Đoan Chánh Công Đức Tướng, Quang Minh Hoa Ba Đầu Ma Diễm, Lưu Ly Quang Sắc, Bảo Thể Hương, Tối Thượng Hương, Diệu Cúng Dường, Chủng Chủng Diệu Thái Trang Nghiêm, Đảnh Kế Diệu Tướng, Vô Lượng Vô Biên, Nhựt Nguyệt Quang Minh, Nguyện Lực Trang Nghiêm, Biến Hóa Trang Nghiêm, Quảng Đại Trang Nghiêm, Pháp Giới Cao Thắng Vô Nhiễm Bảo Vương Như Lai. (1lạy) o

Chí tâm đảnh lễ:

          2/. Nam mô Hào Tướng Thù Thắng Như Nhựt Nguyệt Quang Minh Diệm, Bảo Liên Hoa Quang Sắc Thân, Kiên Như Kim Cang Tỳ Lô Giá Na Vô Chướng Ngại Nhãn, Viên Mãn Thập Phương, Phóng Quang Phổ Chiếu Nhứt Thiết Phật Sát Tướng Vương Như Lai. (1 lạy) o

Chí tâm đảnh lễ:

          3/. Nam mô Nhứt Thiết Trang Nghiêm Vô Cấu Quang Như Lai. (1 lạy) o

Chí tâm đảnh lễ:

          4/. Nam mô Nam Phương Thế Giới, Biện Tài Anh Lạc Tư Niệm Như Lai. (1 lạy) o

Chí tâm đảnh lễ:

         5/. Nam mô Tây Phương Thế Giới Vô Cấu Nguyệt Tràng Tướng Vương Danh Xưng Như Lai. (1 lạy) o

Chí tâm đảnh lễ:

          6/. Nam mô Bắc Phương Thế Giới, Hoa Trang Nghiêm Tác Quang Minh Như Lai. (1 lạy) o

Chí tâm đảnh lễ:

          7/. Nam mô Đông Nam Phương Thế Giới, Tác Đăng Minh Như Lai. (1 lạy) o

Chí tâm đảnh lễ:

          8/. Nam mô Tây Nam Phương Thế Giới, Bảo Thượng Tướng Danh Xưng Như Lai. (1 lạy) o

Chí tâm đảnh lễ:

          9/. Nam mô Tây Bắc Phương Thế Giới, Vô Úy Quán Như Lai. (1 lạy) o

Chí tâm đảnh lễ:

          10/. Nam mô Đông Bắc Phương Thế Giới, Vô Úy Vô Khiếp Mao Khổng Bất Thụ Danh Xưng Như Lai. (1 lạy) o

Chí tâm đảnh lễ:

          11/. Nam mô Hạ Phương Thế Giới, Sư Tử Phấn Tấn Căn Như Lai. (1 lạy) o

Chí tâm đảnh lễ:

          12/. Nam mô Thượng Phương Thế Giới, Kim Quang Oai Đức Tướng Vương Như Lai. (1 lạy) o

Chí tâm đảnh lễ:

          13/. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư pháp giới tạng thân A Di Đà Như Lai. (1 lạy) o

(tụng)

– Đức Phật bảo Di Lặc Bồ tát!

– Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào, phạm các tội Tứ trọng, Ngũ nghịch, Thập ác, phỉ báng Tam Bảo, hàng Tăng Ni phạm tội Tứ khí, bát khí, người ấy tội nặng, giả sử như đem cõi Diêm Phù Đề nầy, nghiền nát thành bụi nhỏ, mỗi hạt bụi là một kiếp tội, chỉ xưng lễ danh hiệu một vị Phật đầu tiên một lạy, thì bao nhiêu vi trần kiếp tội ấy đều được tiêu trừ. Huống chi ngày đêm đọc tụng, thọ trì nhớ niệm không quên, kẻ đó sẽ được công đức không thể nghĩ bàn.

– Lại nếu xưng lễ 12 danh hiệu của chư Phật trên đây, trong vòng mười ngày, sám hối tất cả các tội. Khuyến thỉnh chư Phật trụ thế và chuyển pháp luân, tùy hỷ tất cả công đức của tất cả chúng sanh, đem các căn lành mình tu, hồi hướng về giải thoát, hành trì như thế, sẽ diệt được tất cả tội, sẽ trừ được tất cả nghiệp chướng, sẽ được trang nghiêm đầy đủ Phật độ, sẽ được đầy đủ đức vô úy, đầy đủ tướng hảo, đầy đủ hạnh Bồ tát, quyến thuộc vây quanh, đầy đủ vô lượng tam muội, đầy đủ cõi Phật trang nghiêm như ý, cho đến đầy đủ quả báu tốt đẹp, đáng ưa thích của quả Vô Thượng Bồ đề.

– Bấy giờ đức Thế tôn liền nói kệ rằng:

Nếu có thiện nam tử
Cùng với thiện nữ nhơn,
Xưng lễ hiệu Phật trên.
Trong đời đời kiếp kiếp
Sẽ được mọi người yêu kính.
Tùy chỗ sanh ngôi vị,
Cao quý hơn tất cả.
Ánh sáng oai lực lớn.
Thành tựu đạo Bồ đề. (1 lạy) o

(Lễ tụng xong quỳ đọc bài văn ngũ sám sau đây)

12./  Kệ Sám Hối

Hương Linh…..Chí tâm sám hối:

1/. Quy mạng mười phương Phật.
Tôn Pháp, Hiền, Thánh, Tăng,
Tam thánh cõi Cực Lạc.
Bát bộ chư Hiền, Thánh.
Thảy đều thấy biết con.
Đời nầy và đời trước,
Con tạo các nghiệp ác.
Thân tâm xin phát lồ,
Mình người được vô cấu. (1 lạy) o

Hương Linh…..chí tâm khuyến thỉnh:

2/. Mười phương chư Phật, Thánh
Hiện tại thành đạo quả.
Con thỉnh chuyển pháp luân,
An vui cho chúng sanh.
Mười phương chư Phật, Thánh,
Sắp muốn nhập Niết Bàn.
Nay con đầu mặt lễ,
Xin trụ lâu nơi đời. (1 lạy) o

Hương Linh…..chí tâm tùy hỷ:

3/. Chư Phật trong ba đời,
Các Bồ tát Thanh Văn.
Bậc tu tập tam thừa,
Cho đến hàng Phàm phu,
Có bao nhiêu phước lành
Thí, Giới, Nhẫn, Tinh tấn,
Thiền định, Tịnh Trí huệ.
Nay con đều tùy hỷ. (1 lạy) o

Hương Linh…..chí tâm phát nguyện:

4/. Nguyện cùng các chúng sanh,
Đều phát lòng Bồ đề.
Xa lìa các phiền não,
Trọn nên nhất thiết trí,
Lại nguyện nay con tu,
Thập nhị danh lễ sám.
Tất cả các tội chướng.
Thảy đều được tiêu trừ. (1 lạy) o

Hương Linh…..chí tâm hồi hướng:

5/. Xin đem công đức tu
Hạnh trì chú, niệm Phật.
Hồi hướng khắp chúng sanh,
Bốn ân cùng ba cõi
Đều xa lìa các khổ,
Thân tâm cùng thanh tịnh.
Sanh về cõi Cực Lạc,
Đồng tu Bồ tát hạnh
Thành tựu đại Bồ đề. (1 lạy) o

Thập Nhị Danh Như Lai Lễ Sám Diệt Tội Chơn Ngôn:

(Ngồi xuống bắt Ấn Chuẩn Đề)

Um! Sạt va pan ba tá, vis phô tá, na ha na va chi ra da, xóa ha. Um! A rô líc, xóa ha. Um! Pơ ra ma ni đa nin, xóa ha. Um! Kít ta ba va, sát tê ri đê ri hùm. Kít ta ri kít, xóa ha. Um! Sát ri da da, á ri a ra da, ma ha va ti tra da xóa ha. (7 lần) o

A Di Đà Phật Thập Cam Lộ Đà Ra Ni:

(Bắt Ấn Di Đà)

Na mô rát na tờ gia gia gia, na mắc a ri gia, a mi ta pha gia, ta tha ga ta gia, a rờ ha tê, sam giác sam bút đa gia, ta đi gia tha: om a mờ rật tê, a mờ rật tô đờ pha vê, a mờ rật ta sam pha vê, a mờ rật ta ga ri phê, a mờ rật ta sít đê, a mờ rật ta tê rê, a mờ rật ta vi hờ rim tê, a mờ rật ta vi hờ rim ta, ga mi nê, a mờ rật ta ga ga na, ki ti ka rê, a mờ rật ta đun đa phi sờ va rê, sạc va rờ tha sa đa nê, sạc va kác ma, ka lê sa, ka sa, giam ka lê sờ va ha. (7 hoặc 21 lần)

12./ Cúng Cơm Cho Hương Linh

(Chủ lễ đến trước bàn thờ vong, châm trà và gấp thức ăn vào chén cơm của hương linh. Phần này chỉ dành cho hương linh còn trong 49 ngày mà thôi )

Xin nguyện hương linh………..
Về đây thọ hưởng đơn thành,
Nén hương, bát nước, cơm canh cúng dường.
Hương linh………..thọ hưởng,
Chứng tri lòng thành.

Khai Yết Hầu Chơn Ngôn

(Tay bắt Ấn Kiết Tường)

ÁN BỘ BỘ ĐẾ RỊ, GIÀ ĐA RỊ, ĐÁT ĐA NGA ĐA GIA. (7 lần)

Nam mô Đa Bảo Như Lai
Nam mô Bảo Thắng Như Lai
Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai
Nam mô Quảng Bác thân Như Lai
Nam mô Ly Bố Úy Như Lai
Nam mô Cam lồ Vương Như Lai
Nam mô A Di Đà Như Lai

(Sau đây chủ lễ mời hương linh đến trước bàn thờ Phật, nghiêm chỉnh, nhất tâm cùng trì Chú và niệm Phật với Chủ lễ.)

Trì Chú Quang Minh Siêu Độ Cho Hương Linh:

(Kết Ấn Kim Cang Quyền trì chú Quang Minh)

Um— A mô ha, va ra cha na, ma ha mu ra, ma ni pà mê, choa la, pra vát ta da Hùm. (108 lần trở lên)

(OṂ AMOGHA VAIROCANA MAHĀMUDRĀ MAṆIPADME JVĀLA PRAVARTTAYA HŪṂ)

Âm Hán: Ông, A ma ca, hoài lỗ giai noa, ma cáp mẫu đức lạt ma ni bát đức ma, cập phạp lạp, bát lạp phạp nhĩ đả nha, hồng”

13./ NIỆM PHẬT

(Quỳ chấp tay cung kính phát nguyện)

Đệ tử chúng con,
Nay vì hương linh ……….,
Sám hối ba nghiệp tội.
Phàm được bao phước thiện,
Con xin nguyện hồi hướng.
Nguyện cùng với hương linh,
Vãng sanh nước Cực Lạc.
Thấy Phật ngộ Pháp Tánh,
Phát tâm đại Bồ Đề.
Đoạn vô biên phiền não,
Tu vô lượng pháp môn.
Thệ nguyện độ chúng sanh,
Đồng trọn thành Phật đạo. (1 lạy) o

Kệ Tán Phật A Di Đà:

Phật A Di Ðà thân sắc vàng
Tướng tốt quang minh không ai bằng
Hào quang trắng uyển chuyển như Tu Di
Mắt Phật xanh biếc như bốn biển
Trong quang minh có vô số hoá Phật
Hoá Bồ Tát cũng nhiều vô biên
Bốn mươi tám nguyện độ chúng sinh
Chín phẩm sen vàng lên bờ giác.

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Ðại Từ Ðại Bi Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Phật.

Nam Mô A Di Ðà Phật (Niệm từ 10 phút trở lên) o

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát (10 Câu) o

Nam Mô Ðại Thế Chí Bồ Tát (10 Câu) o

Nam Mô Ðịa Tạng Vương Bồ Tát (10 Câu) o

Nam Mô Thanh Tịnh Ðại Hải Chúng Bồ Tát (10 câu) o

 14./ Giảng Pháp /Khai Thị Cho Vong Linh

(Sau đây, chủ lễ đứng trước bàn thờ vong, giảng Pháp khuyên nhắc hương linh …

Vị chủ lễ nên nghiên cứu thật kỹ lưỡng chương Hướng Dẫn Phần Nghi Thức: Mục Giảng Pháp, để có thể nắm vững nội dung của việc giảng Pháp cho vong linh mỗi ngày, trong mỗi tuần.Vong cần phải nghe chậm rãi, nhắc đi nhắc lại nhiều lần vì ngũ căn không còn, nên không thể lãnh hội nhanh được. Do đó, cần có sự nhẫn nại, dìu dắt vong, để vong hiểu một cách thấu đáo. Mỗi tuần một bài pháp mới. Khi cúng cho vong mỗi ngày, cứ bài pháp đó nhắc đi nhắc lại dưới nhiều hình thức khác nhau, nhấn mạnh nhiều đến Nhân và Quả, vì nghiệp lực là sự tác động của Nhân và Quả. Nếu vong hiện đang bị vướng mắc cũng là do đã gây tạo nên nhân không lành.

Việc giảng pháp cho vong nghe góp một phần không nhỏ vào việc giúp vong tỉnh ngộ, nhận ra điều sai lầm để ăn năn sám hối, thần thức nhẹ nhàng, vong cất bước dễ dàng tìm đường thác sanh. Có thể dùng bài khai thị như sau hoặc tuy thuận vào người chủ lễ)

“Vong linh ơi!

Ta Bà cõi tạm, nơi gởi thân sanh tử trăm năm, Cực Lạc quê hương, chốn an mạng Niết Bàn muôn thuở. Vong linh hỡi! Hãy nên ghi nhớ, sống trên đời có được bao lâu, mới xuân xanh thoáng đã bạc đầu, rồi lại đến quan khâu một nấm.

Hôm nay, vong linh đã mãn duyên phần, ấy cũng là lẽ tự nhiên như ngày có tối sáng, có đến ắt có đi. Mong vong linh đừng luyến lưu chi trần cảnh.

Cũng như cái xác thân tứ đại: đất, nước, gió, lửa này chỉ là cái giả thân do tinh cha huyết mẹ hợp thành; còn gia đình, thân quyến … cũng đều là mối duyên nợ tiền khiên, đừng vương vấn mà đoạ vào cảnh khổ.

Định luật vô thường vong linh hãy nhớ. Muôn việc hồng trần đều ở mấy tất hơi. Hơi thở dứt thì cuộc đời chấm dứt. Cái thân này ta còn không giữ được thì có sá gì của cải, tài vật, gia đình.

Khuyên vong linh hãy mau mau niệm Phật, niệm kinh, giữ định tâm quán chiếu cuộc đời, hướng lòng thành tưởng Phật không lơi, hầu siêu thoát, vãng sanh tịnh độ. o

Xướng:

Hỡi vong linh……………… thức tâm tỉnh giác nhận ra rằng:

Tụng:

Cuộc trần thế là trò dâu bể
Họp rồi tan như thể gió mây
Bất thường, biến chuyển, vần xoay
Hôm qua còn đó mà nay đâu rồi ?
Bởi mạng sống tất hơi yếu ớt
Kiếp nhân sinh thoáng một giấc mơ
Trăm năm thay đổi ván cờ
Sấm vang, chớp giật, tựa hồ chiêm bao.

Vong linh hỡi! Trần lao nghiệp chướng
Lò oan khiên thiêu nướng con người
Luân hồi sanh tử không thôi
Xuống lên ba cõi, say mê sáu đường.
Thêm nỗi bệnh tai ương hoạn nạn
Thuở thai nhi đến mãn cuộc đời
Mấy người sống vẹn yên vui
Giữa vòng trần thế chơi vơi biển sầu.
Dù là kẻ sang giàu quyền tước
Hay nghèo hèn mạt nhược như nhau
Đều cùng chung một nỗi đau
Vì duyên, vì nợ xiết bao buộc ràng.
Đời đã vậy thở than chẳng được
Bởi gieo nhơn nhiễm trước vọng tình
Trót mê tài, sắc, lợi, danh
Lu mờ tâm trí, đua tranh hận thù.
Nên ngàn kiếp lu bu không dứt
Bả vinh hoa nô nức bước vào
Mặc cơn sóng dậy ba đào
Ôm mùi phú quí lộn nhào tử sanh.

Vong linh hỡi! Cái thân còn mất
Thì có gì bền chắc mà ham
Rõ ràng muôn việc cõi trần
Chết rồi tay trắng có mang được gì?
Vậy giờ đây hãy suy nghĩ lại
Quyết vượt qua cửa ải trầm luân
Thời gian trong 49 ngày mất
Vong linh nên cố gắng chí tâm
Một lòng theo Phật tu thân
Rèn tâm sửa tánh lần lần thoát ra.
Cõi Ta Bà chỉ là quán trọ
Chúng sanh là lữ khách bộ hành
Theo dòng sanh tử lộn quanh
Bỏ quên xứ sở an thân Niết bàn.

Vong linh hỡi! Nay nhân duyên mãn
Thì xin đừng ngao ngán đường về
Dù trải bao cảnh khiếp ghê
Dù bao đe doạ bốn bề hang sâu.
Xả tâm tưởng gom thâu từ trước
Diệt tham sân si bước lỡ lầm
Chuyên lòng niệm Phật định tâm
Quê hương Cực lạc vững chân đường về.

Vong linh hỡi! Xa rời luyến tiếc
Cái giả thân, tài vật, gia đình
Đừng gây thêm khổ cho mình
Vì âm dương đã chia hình cách xa.
Hãy mau niệm Di Đà Phật hiệu
Định tâm thần quán chiếu đừng quên
Bồ đề quả Phật quyết lên
An vui vĩnh kiếp giác tâm tròn đầy.

Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Ma Ha Tát (3lần). o

Khai Thị:

Vong linh ơi!

Đức Phật dạy rằng: “Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh”. Hạt giống Bồ Đề đều sẵn có trong mỗi chúng sanh. Nhưng vì vô minh che lấp nên điên đảo mê lầm tạo gây nghiệp tội.

Để rồi cứ mãi chịu luân hồi quẩn quanh trong sáu nẻo, lên xuống lộn lạo nơi ba đường, mà cội nguồn sanh tử trầm luân chính là vô minh và ái thủ. Nếu muốn được giải thoát, an lạc, Niết bàn thì phải tu hạnh viễn ly, xa rời năm trần cấu. Tức là phải trừ sạch tham ái và chấp thủ, không đắm mê, dính mắc dục trần, giữ tâm chánh định, rỗng rang không dấy niệm. Vì có niệm là có khổ. Huống chi đó là niệm bất thiện. Do vậy, vong linh chớ sanh tâm luyến lưu, vương vấn.

Ngược lại, phải luôn quán chiếu để thấy rằng “thân nầy không phải là tôi. Tài sản, gia đình, thân quyến không phải là của tôi. Tôi không bị kẹt vào những thứ ấy. Mà tôi có đây là do các duyên hợp lại tạo thành”.

Cũng như muôn sự muôn vật trên thế gian nầy đều chỉ là duyên sanh giả hiệp. Nó có đó mà không thật. Cho nên, sống không phải là còn, chết không phải là hết. Mà sống chết là chuyện đi về, hợp tan là trò dâu bể.

Cổ đức có câu:

“Sanh như đắp chăn đông
Tử như cởi áo hạ”.

Hay:

“Tử sanh là cửa ngỏ ra vào,
Tử sanh là trò chơi cút bắt”.

Cho nên, vong linh hãy mỉm cười mà bước qua nhịp cầu sanh tử để nhận ra rằng “tôi chưa bao giờ sanh cũng chưa bao giờ từng diệt. Và tôi cũng đã thấy rằng thật tướng các pháp vốn vô thường, khổ, không, vô ngã. Tôi muôn đời vẫn tự do”.

Tuy nhiên, cái thân vật chất nầy dù đã mất nhưng nghiệp thức vẫn còn. Và chính dòng nghiệp thức nầy sẽ dẫn dắt chúng ta luân hồi tái sanh trong sáu nẻo.

Trong 49 ngày là cơ hội để cho vong linh sám hối tu tập để có phần công đức sanh vào cõi lành, nếu vong linh không tu hành ắt phải chịu theo nghiệp lực chiêu cảm sanh vào ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh chịu bao thống khổ.

Do đó, vong linh phải chuẩn bị cho mình hành trang thiện nghiệp, vốn liếng viễn ly, để sau 49 ngày vong linh không hoảng sợ kinh hoàng và sẽ không bị đọa vào trong cảnh khổ.

Thế nhưng, từ vô thuỷ kiếp cho đến ngày nay, do tham-sân-si mà vong linh tạo biết bao tội nghiệp về thân khẩu ý. Đến lúc mất thân nầy rồi thì duyên nghiệp ấy vẫn phải đeo mang và quả báo ứng hẳn là gánh chịu.

Vậy nên giờ đây, vong lin hãy một lòng hướng về Tam Bảo, phát tâm thành sám hối tội chướng trong nhiều đời. Sống quay về nương tựa Phật-Pháp-Tăng. Nhờ oai lực nhiệm mầu của chư Phật  mà bao oan khiên nghiệp báo sớm được tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, tinh tấn tu hành, chóng thành đạo quả.

Vậy khuyên vong linh nên một lòng phát lồ sám hối. o

15./ Phục Nguyện

(Riêng người Chủ Lễ đọc)

Đệ tử tên là………, Pháp danh………, xin đem công đức Sám Hối – Trì Chú – Niệm Phật hồi hướng cho hương linh tánh danh………, Pháp danh………, sanh ngày………, tháng………, năm………, mất ngày………, tháng………, năm………, hưởng thọ………, tuổi.

Ngưỡng mong chư Phật và Bồ Tát thùy từ gia hộ độ cho hương linh………, thần thức được nhẹ nhàng, trí huệ phát sáng để nhận chân ra điều sai lầm đã tạo tác, biết thành tâm ăn năn, sám hối về những nghiệp chướng đã gây tạo từ nhiều đời nhiều kiếp cho đến kiếp vừa qua.

Cúi lạy Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi cứu khổ, cùng Đức Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát, U Minh Giáo Chủ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, rủ lòng thương xót, phóng quang tiếp dẫn thần thức của hương linh………, vãng sanh Cực Lạc Quốc.

16./  Hồi Hướng

Nguyện đem công đức này,
Trang nghiêm Phật Tịnh Độ
Hồi hướng cho Hương Linh………,
Cùng oán thân trái chủ
Trên đền bốn ơn nặng
Dưới cứu khổ tam đồ
Nếu có ai thấy nghe
Đều phát lòng Bồ Đề
Hết một báu thân này
Đồng sanh cõi Cực Lạc. o

17./ Tam Tự Quy

(Ðứng dậy và tất cả đồng tụng phần kết thúc.)

Tự quy y Phật:
Xin nguyện chúng sanh,
Thể theo Đạo cả,
Phát lòng Vô Thượng. (1 lạy) o

Tự quy y Pháp :
Xin nguyện chúng sanh,
Thấu rõ Kinh Tạng,
Trí Huệ như biển. (1 lạy) o

Tự quy y Tăng :
Xin nguyện chúng sanh,
Thống Lý đại chúng,
Hết thảy không ngại. (1 lạy) o

 – HÒA NAM THÁNH CHÚNG-


*GHI NHỚ:

1/. Trong suốt 49 ngày, sau mỗi khóa lễ siêu độ, chủ lễ khấn hai Vị Hộ Pháp (Hai vị Hộ Pháp này đã được thỉnh hộ vong suốt 49 ngày mà cúng ta đã thỉnh lúc cho vong nhập vị) để giúp vong hồi vị, đồng thời vị chủ lễ cũng chấp 2 tay nói lớn:

Khóa lễ siêu độ cho vong linh tên………, đã hoàn tất, xin thỉnh vong linh hồi vị.

Vừa nói vừa chuyển 2 tay chấp, chỉ thẳng vào hình của vong linh, hơi nhích 2 bàn tay lên.

2/. Khi mãn 49 ngày thì người chủ lễ cũng phải tác bạch cho hai vị Hộ Pháp biết.

3/. Sau 49 ngày Phật tử lấy 3 tăm nhan hương từ lư hương của vong linh cấm vào lư hương của gia tiên để thờ chung là được. Không cần thờ riêng, không cần phải cúng cơm nữa, chỉ cúng giỗ để tưởng nhớ vong linh. Người nhà nên làm chay và tụng kinh, niệm Phật hồi hướng cho người mất và người hiện tại cũng hưởng lợi lạc.

Ban biên tập