NGHI THỨC SÁM HỐI

(Thắp đèn đốt hương, đứng ngay ngắn, chắp tay ngang ngực, chủ lễ mật niệm)

CHÚ TỊNH PHÁP GIỚI
Án lam xoa ha. (3 lần)

CHÚ TỊNH TAM NGHIỆP
Án ta phạ bà phạ,
truật đà ta phạ,
đạt mạ ta phạ,
bà phạ truật độ hám. (3 lần)

(Quì ngay thẳng, cầm 3 cây hương dâng ngang trán, chủ lễ niệm)

CÚNG HƯƠNG
Nguyện đem lòng thành kính
Gởi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tánh làm lành
Cùng pháp giới chúng sanh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Xa bể khổ nguồn mê
Chóng quay về Bờ Giác  (1 tiếng chuông, xá 1 xá)

CẦU NGUYỆN
Đệ tử chúng con nguyện ngôi Tam Bảo thường trú trong mười phương,
Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Đức Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật,
chứng minh cho chúng con.
Chúng con lâu đời lâu kiếp, tâm tánh hôn mê,
chẳng kể chánh tà, gây nhiều tội ác,
tổn người hại vật, báng Phật, Pháp, Tăng.
Hôm nay một dạ chí thành, nguyện xin sám hối,
ngưỡng mong oai đức Từ Bi, nhủ lòng lân mẫn,
gia hộ cho chúng con, tội chướng tiêu trừ,
căng lành thêm lớn, cùng pháp giới chúng sanh,
tu Đạo Bồ Đề, trang nghiêm phước huệ,
một thời chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. (1 tiếng chuông, xá 1 xá)

KHEN NGỢI PHẬT
Đấng Pháp Vương vô thượng
Ba cõi chẳng ai bằng
Thầy dạy khắp trời, người
Cha lành chung bốn loài
Quy y tròn một niệm
Dứt sạch nghiệp ba kỳ
Xưng dương cùng tán thán
Ức kiếp không cùng tận  (1 tiếng chuông, xá 1 xá)

QUÁN TƯỞNG PHẬT
Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn
Lưới đế châu ví đạo tràng
Mười phương Phật hiện hào quang sáng ngời
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. (1 tiếng chuông, xá 1 xá)

ĐẢNH LỄ
Chí tâm đảnh lễ:
Nam Mô tận hư không biến pháp giới
quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật,
Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ:
Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật,
Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát,
Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát,
Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát,
Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ:
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật,
Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát,
Đại Thế Chí Bồ Tát,
Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát,
Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

TÁN DƯƠNG CHI
Cành dương nước tịnh nhiệm mầu
Rưới tắt muôn vàn cảnh khổ đau
Chư Thiên mát mẻ, tâm thanh tịnh
Nhân thế vui tươi, cảnh an nhàn
Cam Lồ rưới khắp trần gian
Lửa sân dứt sạch, sen vàng nở hoa.

Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. (3 lần, 1 tiếng chuông)

CHÚ ĐẠI BI
NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần, 1 tiếng chuông)

Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni.
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
Nam mô a rị da, bà lô kiết đế thước bát ra da,
bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da.
Án, tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.
Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da,
bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.
Nam mô na ra cẩn trì, hê rị ma ha bàn đa sa mế,
tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa,
na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha.
Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị,
ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà,
ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng,
cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế,
ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra,
địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra.
Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê,
thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi,
phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da,
hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị,
ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô,
bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ,
di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắc ni na,
ba dạ ma na, ta bà ha.
Tất đà dạ, ta bà ha.
Ma ha tất đà dạ, ta bà ha.
Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha.
Na ra cẩn trì, ta bà ha.
Ma ra na ra, ta bà ha.
Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha.
Ta bà ma ha a tất đà dạ, ta bà ha.
Dả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha.
Ba đà ma kiết tất đà dạ, ta bà ha.
Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha.
Ma bà lị thắng kiết ra dạ, ta bà ha.
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
Nam mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha.
Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (1 tiếng chuông)

KỆ KHAI KINH
Thăm thẳm cao siêu Pháp nhiệm mầu
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu,
Con nay nghe thấy chuyên trì niệm,
Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần, 1 tiếng chuông)

KINH HỒNG DANH
Nam Mô Hồng Danh Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần, 1 tiếng chuông)

Đại Từ Đại Bi thương chúng sanh
Đại Hỉ Đại Xả cứu muôn loài
Thân vàng tướng tốt sáng ngời
Chúng con đảnh lễ Phật thời chứng minh. (1 tiếng chuông, xá 1 xá)
Nam mô quy y Kim Cang Thượng Sư,
quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng.
Con nay phát tâm chẳng vì tự cầu phước báo
nơi chốn Nhơn Thiên hay quả Thinh Văn, Duyên Giác,
nhẫn đến các quả vị Bồ Tát tối cao,
con chỉ phát lòng Bồ Đề rộng lớn
nguyện cho chúng sanh trong pháp giới, cùng một lúc,
đồng chứng ngôi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. (1 tiếng chuông)
Con xin quy y khắp mười phương
cùng tận cõi hư không tất cả các Đức Phật.
Con xin quy y khắp mười phương
cùng tận cõi hư không tất cả Tôn Pháp.
Con xin quy y khắp mười phương
cùng tận cõi hư không tất cả Hiền Thánh Tăng.
Nam Mô Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc,
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ,
Điều Ngự Trượng Phu Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn.

(Sau mỗi câu niệm dưới đây, 1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)
Nam Mô Phổ Quang Phật.
Nam Mô Phổ Minh Phật.
Nam Mô Phổ Tịnh Phật.
Nam Mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật.
Nam Mô Chiên Đàn Quang Phật.
Nam Mô Ni Tràng Phật.
Nam Mô Hoan Hỉ Tạng Ma Ni Bửu Tích Phật.
Nam Mô Nhứt Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật.
Nam Mô Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật.
Nam Mô Huệ Cự Chiếu Phật.
Nam Mô Hải Đức Quang Minh Phật.
Nam Mô Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật.
Nam Mô Đại Cường Tinh Tấn Dõng Mãnh Phật.
Nam Mộ Đại Bi Quang Phật.
Nam Mô Từ Lực Vương Phật.
Nam Mô Từ Tạng Phật.
Nam Mô Chiên Đàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật.
Nam Mô Hiền Thiện Thủ Phật.
Nam Mô Thiện Ý Phật.
Nam Mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam Mô Kim Hoa Quang Phật.
Nam Mô Bửu Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật.
Nam Mô Hư Không Bửu Hoa Quang Phật.
Nam Mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam Mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật.
Nam Mô Bất Động Trí Quang Phật.
Nam Mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật.
Nam Mô Tài Quang Minh Phật.
Nam Mô Trí Huệ Thắng Phật.
Nam Mộ Di Lặc Tiên Quang Phật.
Nam Mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật.
Nam Mô Thế Tịnh Quang Phật.
Nam Mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật.
Nam Mô Nhựt Nguyệt Quang Phật.
Nam Mô Nhựt Nguyệt Châu Quang Phật.
Nam Mô Huệ Tràng Thắng Vương Phật.
Nam Mô Sư Tử Hẩu Tự Tại Lực Vương Phật.
Nam Mô Diệu Âm Thắng Phật
Nam Mô Thường Quang Tràng Phật.
Nam Mô Quang Thế Đăng Phật.
Nam Mô Huệ Oai Đăng Vương Phật.
Nam Mô Pháp Thắng Vương Phật.
Nam Mô Tu Di Quang Phật.
Nam Mô Tu Ma Na Hoa Quang Phật.
Nam Mô Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật.
Nam Mô Đại Huệ Lực Vương Phật.
Nam Mô A Súc Tỳ Hoan Hỉ Quang Phật.
Nam Mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật.
Nam Mô Tài Quang Phật.
Nam Mô Kim Hải Quang Phật.
Nam Mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật.
Nam Mô Đại Thông Quang Phật.
Nam Mô Nhứt Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật.
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Kim Cang Bất Hoại Phật.
Nam Mô Bửu Quang Phật.
Nam Mô Long Tôn Vương Phật.
Nam Mô Tinh Tấn Quân Phật.
Nam Mô Tinh Tấn Hỷ Phật.
Nam Mô Bửu Hỏa Phật.
Nam Mô Bửu Nguyệt Quang Phật.
Nam Mô Hiện Vô Ngu Phật.
Nam Mô Bửu Nguyệt Phật.
Nam Mô Vô Cấu Phật.
Nam Mô Ly Cấu Phật.
Nam Mô Dõng Thí Phật.
Nam Mô Thanh Tịnh Phật.
Nam Mô Thanh Tịnh Thí Phật.
Nam Mô Ta Lưu Na Phật.
Nam Mô Thủy Thiên Phật.
Nam Mô Kiên Đức Phật.
Nam Mô Chiên Đàn Công Đức Phật.
Nam Mô Vô Lượng Cúc Quang Phật.
Nam Mô Quang Đức Phật.
Nam Mô Vô Ưu Đức Phật.
Nam Mô Na La Diên Phật.
Nam Mô Công Đức Hoa Phật.
Nam Mô Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật.
Nam Mô Tài Công Đức Phật.
Nam Mô Đức Niệm Phật.
Nam Mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật.
Nam Mô Hồng Diệm Đế Tràng Vương Phật.
Nam Mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật.
Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật.
Nam Mô Thiện Du Bộ Phật.
Nam Mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Đức Phật.
Nam Mô Bửu Hoa Du Bộ Phật.
Nam Mô Bửu Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật.
Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. (3 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

(Đại chúng đồng tụng)
Các Đức Phật, thường trụ trong đời, nên thương xót chúng con.
Hoặc đời này của con, hoặc đời trước của con,
con từ vô thỉ, sống chết đến nay,
gây nhiều tội lỗi, hoặc tự con làm, hoặc bảo người làm,
hoặc thấy người làm, con vui mừng theo.
Đồ vật của chùa, đồ vật của Thầy hay của các Thầy,
hoặc tự con lấy, hoặc bảo người lấy,
hoặc thấy người lấy, con vui mừng theo.
Năm tội vô gián, hoặc tự con làm, hoặc bảo người làm,
hoặc thấy người làm, con vui mừng theo.
Mười điều bất thiện, hoặc tự con phạm, hoặc bảo người phạm,
hoặc thấy người phạm, con vui mừng theo.
Bao nhiêu tội chướng của con gây ra,
hoặc có che giấu, hoặc không che giấu,
đáng đọa địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh,
cùng các ác thú, chốn biên địa,
hạng hạ tiện, kẻ khốn cùng.
Những tội chướng đáng đọa vào các nơi khổ báo như thế,
nay con đều sam hối.
(1 tiếng chuông)
Nay, chư Phật nên chứng biết cho con.
Con lại đối trước chư Phật tác bạch rằng:
“Hoặc đời này của con, hoặc đời khác của con
đã từng bố thí, hoặc giữ giới trong sạch,
nhẫn đến thí cho chim muông một vắt cơm,
hoặc đã tu hạnh thanh tịnh có bao nhiêu căn tu lành,
tu hạnh Đạo Bồ Đề có bao nhiêu căn lành,
cho đến đã từng phát tâm vô thượng Phật trí có bao nhiêu căn lành,
tất cả căn lành đó, con đều hồi hướng về Đạo
Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.
Bao tội đều sám hối, các phước trọn vui theo,
và công đức thỉnh Phật, cầu nên trí vô thượng.
Khứ, lai, hiện tại Phật, hơn tất cả chúng sanh,
công đức không thể lường, con nay xin đảnh lễ:
Trong bao nhiêu mười phương cõi nước
Cả ba đời các Đức Như Lai
Ba nghiệp thanh tịnh hôm nay
Chúng con đảnh lễ, xin Ngài chứng minh. (1 tiếng chuông)
Sức oai thần Phổ Hiền hạnh nguyện
Trước Như Lai khắp hiện tự thân
Mỗi thân lại hiện trần thân
Thân thân lễ khắp sát trần Thế Tôn.
Trong một trần có trần số Phật
Đều thật là các bậc Thượng nhơn
Khắp cùng pháp giới xa gần
Kính tin chư Phật, muôn phần vinh hoa.
Biển âm thanh đều hòa trọn vận
Diệu ngôn từ vô tận khắp vang
Vị lai muôn kiếp trăm ngàn
Ngợi khen Phật đức, phước càng thêm sâu. (1 tiếng chuông)
Tràng hoa đẹp rất xinh thơm ngát
Cùng hương xoa, kỹ nhạc lộng tàn
Bao nhiêu đồ tốt trang hoàng
Cúng dường chư Phật, con toàn kính dâng.
Y tối thắng cùng hương tối thắng
Với đuốc đèn, hương phấn, hương xông
Đều nhiều như Diệu Cao Phong
Cúng dường chư Phật, con đồng dâng lên.
Tâm thắng giải mênh mông con dụng
Phật ba đời thảy cũng tin kiên
Con nương hạnh nguyện Phổ Hiền
Cúng dường chư Phật khắp miền Lạc Bang.
Các tội ác xưa con lầm lỡ
Do tham sân muôn thuở gây nên
Từ thân miệng ý phát lên
Nay con sám hối báo đền lỗi xưa. (1 tiếng chuông)
Chúng sanh khắp mười phương các cõi
Hàng Nhị Thừa “Có Học Cùng Không”
Như Lai Bồ Tát rất đông
Có bao công đức con đồng vui theo.
Trong mười phương có người chứng quả
Quả ban đầu là Quả Bồ Đề
Con xin cung kính thỉnh về
Diễn dương chánh Pháp Bồ Đề cao siêu.
Các Đức Phật muốn toan nhập diệt
Con chí thành mãi miết ân cần
Cúi xin ở mãi kiếp trần
Để cho lợi lạc khắp quần sanh linh. (1 tiếng chuông)
Bao nhiêu phước cúng dường bái lạy
Thỉnh Phật cùng ở tại thế gian
Vui mừng sám hối được an
Con cầu Phật Đạo huy hoàng nơi nơi.
Nguyện đem công đức có từ lâu
Pháp giới vô biên, con nguyện cầu
Tánh, tướng Tam Bảo nhiệm mầu
Hải Ấn Tam Muội dung vào Tục, Chơn.
Biển công đức không sao kể xiết
Nay, con nguyền tha thiết cầu cho:
Chúng sanh nghiệp chướng quá to
Thảy đều dứt sạch buồn lo miên trường.
Trí huệ khắp sáng soi muôn cõi
Độ chúng sanh chẳng nệ mỏi mòn
Dù cho thế giới không còn
Nguyện con vẫn giữ sắc son đời đời.

Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần, 1 tiếng chuông)

KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT

Khi Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thực hành sâu xa pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, qua hết thảy khổ ách.

“Này Ông Xá Lợi Phất, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng đều như thế”.

“Này Ông Xá Lợi Phất, ‘tướng không của mọi pháp’ không sanh, không diệt, không dơ, không sạch, không thêm, không bớt, nên trong ‘chân không’, không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới, không có vô minh, cũng không có cái hết vô minh, cho đến không có già chết, cũng không có cái hết già chết, không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí huệ, cũng không có chứng đắc.

Vì không có chỗ chứng đắc, nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại, nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo, mộng tưởng, đạt tới cứu cánh Niết Bàn.
Chư Phật trong ba đời cũng y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác.

Nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Thần Chú, là Đại Minh Chú, là Vô Thuợng Chú, là Vô Đẳng Đẳng Chú, trừ được hết thảy khổ, chân thật không hư”.

Vì vậy, liền nói Chú Bát Nhã Ba La Mật Đa:

“Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha”.  (1 tiếng chuông)

NIỆM PHẬT
A Di Đà Phật thân sắc vàng,
Tướng tốt rực rỡ hào quang sáng ngời,
Mày trắng tỏa, Tu Di uyển chuyển,
Mắt trong ngần, bốn biển long lanh,
Ánh hào quang hóa vô số Phật,
Vô số Bồ Tát hiện ở trong,
Bốn mươi tám độ nguyện chúng sanh,
Chín phẩm sen vàng lên giải thoát,
Qui mạng lễ A Di Đà Phật,
Ở Phương Tây thế giới an lành.
Con nay xin phát nguyện vãng sanh,
Cúi xin Đức Từ Bi nhiếp thọ. (1 tiếng chuông)
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.

(Niệm mỗi danh hiệu dưới đây 3 lần, 1 tiếng chuông)
Nam Mộ A Di Đà Phật.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát.
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ tát.
Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.

SÁM HỐI PHÁT NGUYỆN
Đệ tử kính lạy
Đức Phật Thích Ca
Phật A Di Đà
Thập phương chư Phật
Vô lượng Phật Pháp
Cùng Thánh Hiền Tăng.
Đệ tử lâu đời lâu kiếp
Nghiệp chướng nặng nề
Tham giận kiêu căng
Si mê lầm lạc
Ngày nay nhờ Phật
Biết sự lỗi lầm
Thành tâm sám hối.  (1 tiếng chuông)
Thề tránh điều dữ
Nguyện làm việc lành
Ngửa trông ơn Phật
Từ Bi gia hộ
Thân không tật bệnh
Tâm không phiền não
Hằng ngày an vui tu tập
Pháp Phật nhiệm mầu
Để mau ra khỏi luân hồi
Minh Tâm kiến tánh
Trí huệ sáng suốt
Thần thông tự tại
Đặng cứu độ các bậc tôn trưởng
Cha mẹ anh em
Thân bằng quyến thuộc
Cùng tất cả chúng sanh
Đồng thành Phật Đạo.  (1 tiếng chuông)

CHÚ THẤT PHẬT DIỆT TỘI
Ly bà ly bà đế,
cầu ha cầu ha đế,
đà ra ni đế,
ni ha ra đế,
tỳ lê nê đế,
ma ha dà đế,
chơn lăng càng đế,
ta bà ha. (3 lần, 1 tiếng chuông)

HỒI HƯỚNG
Sám hối công đức, hạnh nhiệm mầu
Thắng phước bao nhiêu con nguyện cầu
Tất cả chúng sanh trong pháp giới
Hướng về Phật Pháp tỏ Đạo mầu.
Nguyện cho ba chướng tiêu tan
Phiền não dứt sạch, huệ căn sáng ngời
Nguyện cho con được đời đời
Hành Bồ Tát Đạo cứu đời lầm than.
Nguyện sanh Tây Phương, cõi Lạc Bang
Chín phẩm sen vàng, nơi hóa sanh
Hoa nở, thấy Phật, quả viên thành
Các vị Bồ Tát bạn lành với ta.
Nguyện đem công đức lành
Đệ tử hướng tâm thành
Cầu cho khắp chúng sanh
Đều chứng thành Phật quả.  (1 tiếng chuông)

PHỤC NGUYỆN
Đệ tử chúng con chí thành lễ Phật Hồng Danh,
sám hối công đức, chuyên vì cầu nguyện,
hiện tiền (chư) Phật tử, tội diệt phước sanh,
căn lành thêm lớn, phước huệ trang nghiêm,
nghiệp chướng oan khiên, nhiều đời nhiều kiếp,
thảy đều dứt hết, trí tánh thường minh,
pháp giới chúng sanh, trọn thành Phật quả. (1 tiếng chuông)

(Đại chúng đồng niệm)
Nam Mô A Di Đà Phật.

TAM QUY
Con nương theo Phật, cầu cho chúng sanh
Tin chắc Đạo cả, phát lòng vô thượng.  (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

Con nương theo Pháp, cầu cho chúng sanh
Thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển.  (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

Con nương theo Tăng, cầu cho chúng sanh
Kính tín hòa hợp, tất cả không ngại.  (3 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

PHÁP NGỮ SÁM HỐI
Tội do tâm tạo bao đời,
Đem tâm sám hối, tội thời diệt vong,
Tội vong, tâm diệt đều không,
Chơn Tâm sám hối, tội đồng tiêu tan.

Nam Mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.  (3 lần, 1 tiếng chuông)