NGHI THỨC SÁM HỐI – TỤNG GIỚI
(Thắp đèn đốt hương trầm xong, đứng ngay ngắn chắp tay để ngang ngực mật niệm)

 

CÚNG HƯƠNG

Hương đốt khói trầm xông ngát,
Kết thành một đóa tường vân
Đệ tử đem lòng thành kính
Cúng dường chư Phật mười phương
Giới luật chuyên trì nghiêm mật
Công phu thiền định tinh cần
Tuệ giác hiện dần quả báu
Dâng thành một nén tâm hương
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát (C)

Hôm nay là ngày trăng tròn tháng … năm … đệ tử chúng con vâng lời Phật dạy thiết lễ Sám Hối và ôn tụng Giới Luật. Kính mong mười phương Tam Bảo quang giáng đạo tràng chứng minh gia hộ đệ tử chúng con nghiệp chướng tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, giới thể châu viên, tâm bồ đề không thối chuyển. Xin hồi hướng công đức cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, mọi người biết quay về nẻo giác, tu tập tinh chuyên, chuyển hóa thân tâm, viên thành đạo quả. Cửa thiền luôn an tịnh, đại chúng mãi an hòa, chư hương linh dứt nghiệp Ta Bà, vãng sanh về cõi Tịnh. Ngưỡng mong oai đức tư bi chứng minh gia hộ.

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát (3 lần)

TÁN PHẬT

Sen quí nở đài giác ngộ
Hào quang chiếu rạng mười phương
Trí tuệ vượt tầm pháp giới
Từ Bi thấm nhuận non sông
Vừa thấy dung nhan Điều Ngự
Trăm ngàn phiền não sạch không
Hướng về tán dương công đức
Tinh chuyên đạo nghiệp vun trồng. (C)

– Chí tâm đảnh lễ: Chư Phật thường trụ trong mười phương  (1 lạy)

– Chí tâm đảnh lễ: Tôn Pháp thường trụ trong mười phương  (1 lạy)

– Chí tâm đảnh lễ: Hiền Thánh Tăng thường trụ trong mười phương  (1 lạy)

TÁN DƯƠNG CHI

Cành dương nước tịnh nhiệm mầu
Rưới tắt muôn vàn cảnh khổ đau
Chư Thiên mát mẻ, tâm thanh tịnh
Nhân thế vui tươi cảnh an nhàn
Cam lồ rưới khắp trần gian
Lửa sân dứt sạch sen vàng nở hoa.
Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát ( 3 lần)

CHÚ ĐẠI BI

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô yết đế thước bát ra  da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết  lật đỏa  y mông a rị da bà lô kiết đế, thất phật  ra  lăng  đà bà. Nam mô na ra cẩn trì, hê rị ma ha  bàn  đa  sa mế,  tát bà  a tha đậu  du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa na ma bà già, ma phạt đặc  đậu,  đát  diệt tha.  Án a  bà lô hê,  lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà,  ma  ra  ma ra, ma hê ma  hê  rị  đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô phạt xa da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ, phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na a ra sâm phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô  hô  lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ,  di  đế  rị  dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà dũ nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ ta bà ha. Na ra  cẩn trì  bàn đà ra dạ,  ta bà ha. Ma bà lợi thắng yết ra dạ, ta bà ha.

Nam mô hắt ra đát na, đá ra dạ  da. Nam mô a rị  da, bà  lô  yết  đế,  thước bàn ra dạ, ta bà ha.

Án tất điện đô mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

KHAI KINH KỆ

Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp.
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ,
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì,
Nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa.

Nam mô Hồng Danh Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

ĐẢNH LỄ SÁM HỐI

Chí tâm sám hối: đệ tử và chúng sanh trong pháp giới, từ đời vô thỉ nhẫn đến ngày nay, bị vô minh che đậy nên điên đảo mê lầm, lại do sáu căn ba nghiệp quen theo pháp chẳng lành, rộng phạm mười điều dữ cùng năm tội vô gián và tất cả các tội khác, nhiều vô lượng vô biên nói không thể hết. Mười phương các đức Phật thường ở trong đời, tiếng pháp không dứt, hương mầu đầy lấp, pháp vị ngập tràn, phóng ánh sáng sạch trong chiếu soi tất cả. Lý mầu thường trụ đầy dẫy hư không.

Con từ vô thỉ đến nay, sáu căn che mù, ba nghiệp tối tăm, chẳng thấy, chẳng nghe, chẳng hay chẳng biết, vì nhân duyên đó trôi mãi trong vòng sanh tử, trải qua các đường dữ trăm nghìn muôn kiếp trọn không lúc nào ra khỏi. – Kinh rằng: “Đức Tỳ-Lô-Giá-Na thân khắp cả chỗ, chỗ của Phật ở gọi là Thường-Tịch-Quang, cho nên phải biết cả thảy các pháp đều là Phật pháp, mà con không rõ lại theo giòng vô minh, vì thế trong trí bồ-đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Nay mới tỏ ngộ, nay mới chừa bỏ ăn năn, phụng đối trước các đức Phật và A-Di-Đà Thế-Tôn mà phát lồ sám hối làm cho đệ tử cùng pháp giới chúng sanh, tất cả tội nặng do ba nghiệp sáu căn, gây tạo từ vô thỉ, hoặc hiện tại cùng vị lai, chính mình tự gây tạo hoặc biểu người, hay là thấy nghe người gây tạo mà vui theo, hoặc nhớ hoặc chẳng nhớ, hoặc biết hoặc chẳng biết, hoặc nghi hoặc chẳng nghi, hoặc che giấu hoặc chẳng che giấu, thảy đều được rốt ráo thanh tịnh.

Đệ tử sám hối rồi, sáu căn cùng ba nghiệp trong sạch, không lỗi lầm, căn lành tu tập cũng trọn thanh tịnh, thảy đều hồi hướng dùng trang nghiêm Tịnh-độ khắp với chúng sanh, đồng sanh về nước An-Dưỡng.

Nguyện đức A-Di-Đà Phật thường đến hộ trì, làm cho căn lành của đệ tử hiện tiền tinh tấn, chẳng mất nhân duyên Tịnh-độ, đến giờ lâm chung, thân an niệm chánh, xem nghe đều rõ ràng, tận mặt thấy đức A-Di-Đà cùng các Thánhchúng, tay cầm đài hoa tiếp dẫn đệ tử, trong khoảng sát-na sanh ra trước Phật, đủ đạo hạnh Bồ-Tát rộng độ khắp chúng sanh đồng thành Phật đạo. Đệ tử sám hối phát nguyện rồi qui mạng đảnh lễ hết thảy chư Phật. (đứng lên đảnh lễ)

Chí tâm đảnh lễ:
Nam mô quá khứ Tỳ Bà Thi Phật
Nam mô Thi Khí Phật Nam mô Tỳ Xá Phù Phật
Nam mô Câu Lưu Tôn Phật
Nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật
Nam mô Ca Diếp Phật
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
Nam mô Di Lặc Tôn Phật
Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát
Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát
Nam mô Lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát
Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát
Nam mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát.

Quỳ hoặc ngồi tụng một trong năm bài dưới đây (A-E):

A. SÁM HỐI NGUYỆN

Cúi đầu làm lễ Như Lai,
Chứng minh đệ tử ngày nay phát nguyền,
Con xin đem dạ chí thiềng,
Thành tâm sám hối nghiệp khiên đã làm,
Bởi xưa chưa rõ dạ phàm,
Nên chi kết tạo dây oan cõi trần,
Gây ra tội lỗi vô ngần,
Luân hồi trả quả lắm phần đớn đau,
Vào sanh ra tử đã lâu,
Dấn thân lao khổ gẫm âu khó lường,
Xuống lên ba cõi sáu đường,
Đền bù với những vết thương lỗi lầm,
Trả vay vay trả trầm luân,
Gian nan thống khổ vô ngần vô biên,
Cũng vì nghiệp báo oan khiên,
Do mình kết tạo triền miên nối đờụi,
Nếu nay chẳng biết quy hồi,
Ắt thời khó tránh qua đời kiếp sau,
Vậy con thi lễ cúi đầu,
Chí thành sám hối nguyện cầu ăn năn,
Như xưa có phạm điều răn,
Gây nên tội lỗi nhố nhăng đau lòng,
Thì nay lòng dạ ân cần,
Chuyên lo tu luyện chuộc phần tội xưa,
Bao nhiêu nghiệp quấy xin chừa,
Bao nhiêu điều thiện sớm trưa phụng hành,
Ngày đêm giữ dạ sắt đinh,
Trau dồi đạo đức sử kinh bền lòng,
Nguyện thân ra khỏi bụi hồng,
Muối dưa chay lạt nhiệt lòng say sưa,
Tỉnh hồn chuông sớm mõ trưa,
Nguyện tâm ra khỏi nắng mưa cõi trần,
Xin nhờ Tam bảo ai lân,
Từ bi hỷ xả thi ân dắt dìu,
Nay con tỉnh biết mọi điều,
Thế gian là khổ, nghiệp chiêu bởi mình,
Từ nay nguyện dứt sự tình,
Say sưa ảo ảnh mến hình mộng du,
Bền lòng giữ chặt điều tu,
Thề không sai lạc mặc dù gian nan,
Chí tâm vững dạ bền gan,
Nguyện không cảm kích thế gian mộng đời.
Nguyện xa bể khổ chơi vơi,
Nguyện thành Phật đạo đến nơi mãn nguyền,
Nguyện cùng cắt đứt dây duyên,
Nguyện rằng dứt khỏi oan khiên kéo dời.
Lòng không say đắm sự đời,
Chuyên cần tu niệm chẳng rời một khi,
Dứt điều luyến ái mê si,
Noi gương bác ái, từ bi trau lòng,
Sửa tâm như đóa liên hồng,
Luôn luôn trong sạch thoát vòng nhiễm ô,
Chí thành miệng niệm Nam mô,
Nguyện lòng con được tính vô hoàn toàn,
Nguyện về nơi cõi Lạc bang,
Nguyện cho ra khỏi những đàng tử sinh,
Cúi nhờ chư Phật chứng minh,
Bao lời sám hối con xin nguyện cầu. (C)

B. SÁM QUI MẠNG

Qui mạng mười phương Vô Thượng Giác,
Pháp mầu vi diệu khắp tuyên dương,
Thánh Tăng bốn quả, ba thừa độ,
Duỗi cánh tay vàng nguyện xót thương,
Ngược dòng chơn tánh từ lâu,
Chúng con trôi nổi biển sầu sông mê,
Thấy đâu là chốn đường về
Bập bềnh sóng nước không hề đoái lui,
Nguyên nhân hữu lậu gây rồi,
Bao nhiêu nghiệp chướng lâu đời tạo ra.
Biết đâu nẻo chánh, đường tà
Oan khiên nghiệp báo thật là nặng sâu.
Nay con khNn thiết cúi đầu,
Phơi bày sám hối khNn cầu hồng ân,
Lòng thành cầu đấng Năng Nhân,
Từ bi cứu vớt trầm luân mọi loài,
Nguyện cùng Thiện hữu xa khơi,
Cùng lên bờ giác lìa nơi não phiền.
Kiếp nầy xin nguyện xây thêm,
Cao tòa phước đức vững nền đạo tâm,
Chờ mong đạo nghiệp vun trồng.
Từ bi, trí tuệ nNy mầm tốt tươi,
Kiếp sau xin được làm người,
Sinh ra gặp Pháp, sống đời chân tu,
Dắt dìu nhờ bậc minh sư,
Nương nhờ chánh tín, hạnh từ xuất gia.
Sáu căn ba nghiệp thuần hòa,
Không vương tục lụy theo đà thế nhân,
Một lòng tấn đạo nghiêm thân,
Giữ gìn phạm hạnh, nghiệp trần lánh xa,
Uy nghi phong độ sáng lòa,
Lòng từ hộ mạng, trước là vi sanh,
Lại thêm đầy đủ duyên lành,
Bao nhiêu tai nạn đều thành như không.
Bồ đề nguyện quyết một lòng,
Đài gương Bát Nhã Chơn Không hiện tiền,
Nhờ công tu tập tinh chuyên,
Đại thừa liễu ngộ chứng truyền chơn tâm.
Thoát ngoài kiếp hải trầm luân,
Hoằng khai lục độ hạnh môn cứu người,
Đạo tràng dựng khắp nơi nơi,
Lưới nghi phá hết trong ngoài sạch không.
Tà ma hàng phục đến cùng,
Truyền đăng Phật pháp nối dòng vô chung,
Vâng làm Phật sự mười phương,
Không vì lao nhọc, nản lòng tinh chuyên.
Bao nhiêu diệu pháp thâm huyền,
Thảy đều thực hiện siêu nhiên độ mình,
Nguyền đem phước huệ độ sinh.
Chứng nên Phật quả, hoàn thành pháp thân,
Tùy căn ứng hiện cõi trần,
Phân thân vô số độ dần chúng sanh,
Nước Từ rưới khắp nhơn thiên,
Mênh mông biển Hạnh lời nguyền độ tha.
Khắp hòa thế giới gần xa,
Diễn dương diệu pháp, trước là độ sanh,
Những nơi khổ thú trầm luân,
Hòa quang chiếu diệu hiện thân tốt lành,
Chỉ cần thấy dạng nghe danh,
Bao loài thoát khỏi ngục hình đớn đau.
Phát lời nguyện ước cao sâu
Muôn ngàn khổ địa thảy đều tiêu tan,
Bao nhiêu nghiệp trái hàm oan,
Bao nhiêu đau khổ trong hàng súc sinh,
Đều nhờ Phật lực oai linh,
Sương tan núi biếc, bình minh rạng ngời.
Thuốc thang cứu cấp cho đời
Áo cơm cứu giúp cho người bần dân.
Bao nhiêu lợi ích hưng sùng,
An vui thực hiện trong vòng trầm luân,
Bao nhiêu quyến thuộc thân oan,
Cũng nguyền vượt biển trần gian nổi chìm,
Xa lìa ái nhiễm triền miên,
Đoạn trừ những mối phược triền thân tâm,
Vun trồng đạo nghiệp thiện nhân,
Cũng bao loài khác pháp thân hướng về.
Hư không dù có chuyển di,
Nguyện con muôn kiếp không hề lung lay,
Nguyện cầu vạn pháp xưa nay,
Hoàn thành trí nguyện, vững cây Bồ-đề. (C)

C. SÁM KHẤN NGUYỆN  

Kính lạy mười phương Phật,
Kính lạy mười phương Pháp,
Kính lạy mười phương Tăng,
Xin chứng giám lòng con,
Với tất cả tâm thành,
Dâng lên lời khấn nguyện.
Xin cho con mãi mãi,
Lòng tôn kính vô biên,
Hơn núi biển mênh mông,
Dâng lên mười phương Phật.
Xin cho con mãi mãi,
Lòng thương yêu không cùng,
Trải thế giới tam thiên,
Đến chúng sanh vô tận.
Xin cho khắp muôn loài,
Sống yên lành bên nhau,
Không ganh ghét oán thù,
Không chiến tranh giết chóc.
Xin cho kẻ bất thiện,
Biết tin có luân hồi,
Có nghiệp báo trả vay,
Để hồi đầu hướng thiện.
Xin kẻ mù được sáng,
Kẻ điếc lại được nghe,
Kẻ nghèo được ấm no,
Kẻ ốm đau bình phục.
Xin cho loài cầm thú,
Thoát được nghiệp ngu si,
Tái sinh vào cõi người,
Biết tu theo Phật pháp.
Các vong linh vất vưởng,
Trong cõi giới u huyền,
Thoát nghiệp đói triền miên,
Quy y và siêu thoát.
Xin cho nơi đia ngục,
Chúng sinh đang đọa đài,
Khởi được tâm từ bi,
Để xa lìa cảnh khổ.
Cúi xin mười phương Phật,
Chư Bồ tát Thánh hiền,
Đem chánh pháp thiêng liêng,
Sáng soi nghìn theá giới.
Cho chúng con mãi mãi,
Dù sinh về nơi đâu,
Đều gặp pháp nhiệm mầu,
Để nương theo tu tập.
Cho con biết khiêm hạ,
Biết tôn trọng mọi người,
Tự thấy mình nhỏ thôi,
Việc tu còn kém cỏi.
Cho tay con rộng mở,
Biết san sẻ cúng dường,
Biết giúp đỡ yêu thương,
Đến những người khốn khó.
Xin cho con bình thản,
Trước nghịch cảnh cuộc đời,
Dù bị mắng bằng lời,
Hay bằng điều mưu hại.
Xin tâm con sung sướng,
Khi thấy người thành công,
Hoặc gây tạo phước lành,
Như chính con làm được.
Cho con biết im lặng,
Không nói lỗi của người,
Chỉ lặng lẽ dùng lời,
Cầu cho người hết lỗi.
Xin vòng dây tham ái,
Rời khỏi cuộc đời con,
Để cho trái tim con,
Biết yêu thương tất cả.
Cúi lạy mười phương Phật,
Đau khổ đã nhiều rồi,
Vô lượng kiếp luân hồi,
Đắng cay và mỏi mệt.
Nay con dâng lời nguyện,
Giải thoát, quyết tìm về,
Giác ngộ, quyết lìa mê,
Độ sinh đền ơn Phật.
Xin cho con giữ vững,
Được chí nguyện tu hành,
Không một phút buông lơi,
Không một giờ xao lãng.
Xin vẹn toàn giới hạnh,
Với thiền định lắng sâu,
Với trí tuệ nhiệm mầu,
Xóa tan dần chấp ngã.
Xin cho con tỉnh táo,
Không kiêu mạn tự hào,
Dù tu tiến đến đâu,
Vẫn tự tìm chỗ dở.
Nguyện cho con đi mãi,
Không dừng lại giữa đường,
Đến tuyệt đối vô biên,
Tâm đồng tâm chư Phật.
Rồi trong muôn vạn nẻo,
Của sinh tử luân hồi,
Con mãi mãi không thôi,
Độ sinh không ngừng nghỉ.
Cúi lạy mười phương Phật,
Xin chứng giám lòng con,
Lời khấn nguyện sắt son,
Dâng lên ngôi Tam bảo. (C)

D. PHÁT NGUYỆN SÁM HỐI

Đệ tử chúng con từ vô thỉ,
Gây bao tội ác bởi lầm mê,
Đắm trong sinh tử đã bao lần,
Nay đến trước đài vô thượng giác;
Biển trần khổ lâu đời luân lạc,
Với sinh linh vô số điêu tàn,
Sống u hoài trong kiếp lầm than,
Con lạc lõng không nhìn phương hướng,
Đàn con dại từ lâu vất vưởng,
Hôm nay trông thấy đạo huy hoàng,
Xin hướng về núp bóng từ quang,
Lạy Phật Tổ soi đường dẫn bước.
Bao tội khổ trong đường ác trược,
Vì tham, sân, si, mạn gây nên,
Con hôm nay giữ trọn lời nguyền,
Xin sám hối để lòng thanh thoát;
Trí Phật quang minh như nhựt nguyệt,
Từ bi vô lượng cứu quần sinh,
Ôi ! Từ lâu ba chốn ngục hình,
Giam giữ mãi con nguyền ra khỏi,
Theo gót Ngài vượt qua khổ ải,
Nương thuyền từ vượt bể ái hà,
Nhớ lời Ngài, Bờ giác không xa
Hành thập thiện cho đời tươi sáng,
Bỏ việc ác để đời quang đãng,
Đem phúc lành gieo rắc phàm nhân.
Lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng,
Con nguyện được sống đời rộng rãi,
Con niệm Phật để lòng nhớ mãi,
Hình bóng người cứu khổ chúng sanh,
Để theo Ngài trên bước đường lành,
Chúng con khổ nguyền xin cứu khổ;
Chúng con khổ nguyền xin tự độ,
Ngoài tham lam, sân hận ngập trời,
Phá si mê, trí tuệ tuyệt vời,
Con nhớ đức Di Đà Lạc Quốc,
Phật A Di Đà thân kim sắc,
Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm
Năm Tu Di uyển chuyển bạch hào,
Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc,
Trong hào quang hóa vô số Phật,
Vô số Bồ tát hiện ở trong,
Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh,
Chín phNm sen vàng lên giải thoát, (C)
Quy mạng lễ A Di Đà Phật,
Ở phương Tây thế giới an lành,
Con nay xin phát nguyện vãng sanh,
Cúi xin đức Từ bi tiếp độ. (C)

E. SÁM NGUYỆN

Trang nghiêm đài sen ngự tọa
Đại hùng từ phụ Thích Ca
Đệ tử lắng lòng thanh tịnh
Bàn tay chắp thành liên hoa
Cung kính hướng về Điều Ngự
Dâng lời sám nguyện thiết tha. (C)
Đệ tử phước duyên thiếu kém
Sống trong thất niệm lâu dài
Không được sớm gặp chánh pháp
Bao nhiêu phiền lụy đã gây
Bao nhiêu lỡ lầm vụng dại
Vô minh che lấp tháng ngày
Vườn tâm gieo hạt giống xấu
Tham, sân, tự ái dẫy đầy
Những nghiệp sát, đạo, dâm, vọng
Gây nên từ trước đến nay
Những điều đã làm đã nói
Thường gây đổ vỡ hằng ngày
Bao nhiêu não phiền nghiệp chướng
Nguyền xin sám hối từ đây. (C)
Đệ tử thấy mình nông nổi
Con đường chánh niệm lãng xao
Chất chứa vô minh phiền não
Tạo nên bao nỗi hận sầu
Có lúc tâm tư buồn chán
Mang đầy dằn vặt lo âu
Vì không hiểu được kẻ khác
Cho nên hờn giận, oán cừu
Lý luận xong rồi trách móc
Mỗi ngày mỗi chuốc khổ đau
Chia cách hố kia càng rộng
Có ngày không nói với nhau
Cũng không muốn nhìn thấy mặt
Gây nên nội kết dài lâu
Nay con hướng về Tam Bảo
Ăn năn khẩn thiết cúi đầu. (C)
Đệ tử biết trong tâm thức
Bao nhiêu hạt tốt lấp vùi
Hạt giống thương yêu, hiểu biết
Và bao an hạt giống an vui
Nhưng vì chưa biết tưới tẩm
Hạt lành không mọc tốt tươi
Cứ để khổ đau tràn lấp
Làm cho đen tối cuộc đời
Quen lối bỏ hình bắt bóng
Đuổi theo hạnh phúc xa vời
Tâm cứ bận về quá khứ
Hoặc lo rong ruổi tương lai
Quanh quẩn trong vòng buồn giận
Xem thường bảo vật trong tay
Dày đạp lên trên hạnh phúc
Tháng năm sầu khổ miệt mài
Giờ đây trầm xông bảo điện
Xin nguyền sám hối đổi thay. (C)
Đệ tử tâm thành quy ngưỡng
Hướng về chư Phật mười phương
Cùng với các vị Bồ Tát
Thanh văn, Duyên giác, Thánh Hiền
Chí thành cầu xin sám hối
Bao nhiêu lầm lỗi triền miên
Xin lấy cam lồ tịnh thủy
Tưới lên dập tắt não phiền
Xin lấy con thuyền chánh pháp
Đưa con vượt nẻo oan khiên
Xin nguyền sống đời tỉnh thức
Học theo đạo lý chân truyền
Thực tập nụ cười hơi thở
Sống đời chánh niệm tinh chuyên. (C)
Đệ tử xin nguyền trở lại
Sống trong hiện tại nhiệm mầu
Vườn tâm ươm hạt giống tốt
Vun trồng hiểu biết, thương yêu
Xin nguyện học phép quán chiếu
Tập nhìn tập hiểu thật sâu
Thấy được tự tánh các pháp
Thoát ngoài sanh tử trần lao
Nguyện học nói lời ái ngữ
Thương yêu chăm sóc sớm chiều
Đem nguồn vui tới mọi nẻo
Giúp người vơi nỗi sầu đau
Đền đáp công ơn cha mẹ
Ơn thầy nghĩa bạn dày sâu
Tín thành tâm hương một nén
Đài sen con nguyện hồi đầu
Nguyện đức từ bi che chở
Trên con đường đạo nhiệm mầu
Nguyện xin chuyên cần tu tập
Vuông tròn đạo quả về sau. (C)

Chủ lễ xướng:

Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm
Tâm tịnh còn đâu dấu lỗi lầm
Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm
Ngàn xưa mây bạc vẫn thong dong.
Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần – C)

THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHƠN NGÔN

Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nể đế, ma ha dà đế, chơn lăng càng đế, ta bà ha. (3 lần- C)

TỰ QUY Y

– Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả phát lòng vô thượng. (C)

– Tự quy y Pháp xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng trí tuệ như biển. (C)

– Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng hết thảy không ngại. (C)

HỒI HƯỚNG

Sám hối pháp thâm diệu
Tạo công đức vô biên
Đệ tử xin hồi hướng
Cho chúng sanh mọi miền
Pháp môn xin nguyện học
Ơn nghĩa xin nguyện đền
Phiền não xin nguyện đoạn
Quả Phật xin chứng nên. (C)

NGHI THỨC TỤNG GIỚI

01. Sau khi làm lễ sám hối xong, tất cả đồng ngồi xuống, vị chủ lễ bắt đầu vào buổi tụng giới

02. ĐỒNG TỤNG BÀI KỆ KHAI LUẬT

Giới luật cao siêu mầu nhiệm
Cơ duyên may được thọ trì
Xin nguyện đi vào biển tuệ
Tinh thông giáo nghĩa huyền vi.
Nam Mô Khai Luật Tạng Bồ Tát (3 lần- C)

(Vị chủ lễ đọc Lời Mở Đầu)

Kính thưa đại chúng, theo lời đức Phật dạy là người Phật tử khi đã phát tâm quy y Tam Bảo và thọ trì giới pháp thì mỗi tháng ít nhất một lần phải ôn tụng giới luật. Chính vì thế mà hôm nay tất cả chúng ta vân tập về đây trước là sám hối cho ba nghiệp thanh tịnh sau là nhất tâm ôn tụng lại quy giới. Trước hết chúng ta ôn lại Ba Sự Quay Về Nương Tựa. Quy y Tam Bảo là quay về nương tựa nơi Phật, nơi Pháp và nơi Tăng. Phật, Pháp, Tăng là ba viên ngọc quý. Quay về nương tựa nơi Phật là quay về nương tựa nơi bậc tỉnh thức, có khả năng đưa đường chỉ lối cho ta trong cuộc đời. Quay về nương tựa Pháp là quay về nương tựa nơi lời dạy của Đức Phật, nghĩa là con đường của trí tuệ và từ bi. Quay về nương tựa Tăng là quay về nương tựa nơi đoàn thể của những người đang thực tập theo con đường của từ bi, trí tuệ và sống trong tỉnh thức. Phật, Pháp và Tăng có mặt trong mười phương thế giới mà cũng có mặt trong mọi người và mọi loài. Quay về nương tựa nơi Phật, Pháp và Tăng cũng có nghĩa là tin tưởng ở khả năng giác ngộ nơi tự tánh mình, ở khả năng khai mở và phát triển hiểu biết và thương yêu nơi bản thân mình và khả năng thực tập hành đạo của cá nhân và đoàn thể mình. Nghe chuông xin chắp tay búp sen hướng về Tam Bảo và cùng nhau ôn đọc lại Ba Sự Quay về Nương Tựa ấy. (C)
(Chủ lễ đọc từng câu rõ ràng, chậm  rãi. Đại chúng lập lại sau)

– Con về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. (C)

– Con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết. (C)

– Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. (C)

03. NĂM GIỚI QUÝ BÁU

Kính thưa đại chúng, chúng ta vừa ôn xong Ba Sự Quay Về Nương Tựa, bây giờ chúng ta ôn lại Năm Giới Quý Báu. Năm giới là nền tảng cho một cuộc sống có hạnh phúc và có chí hướng vị tha, có năng lực bảo vệ sự sống và làm đẹp cho cuộc đời. Năm giới là những nguyên tắc hướng dẫn chúng ta về hướng an lạc, giải thoát và giác ngộ. Năm giới là nền tảng của hạnh phúc cá nhân, hạnh phúc của gia đình và của xã hội. Học hỏi và thực hành theo năm giới ta sẽ đi đúng con đường chánh pháp, ta sẽ tránh được lỗi lầm, khổ đau, sợ hãi và thất vọng. Ta sẽ xây dựng an lạc hạnh phúc cho ta, cho gia đình ta và đóng góp và phẩm chất an lạc và hòa bình của xã hội. Đây là giới tướng của năm giới, xin đại chúng lắng nghe từng giới một với tâm hồn thanh tịnh, lấy giới luật làm tấm gương trong vắt để soi chiếu nội tâm mình. (C)

Đây là giới thứ nhất:

– Ý thức được khổ đau do sự sát hại gây ra, con xin học theo hạnh đại bi để bảo vệ sự sống của mọi người và mọi loài. Con nguyện không giết hại sinh mạng, không tán thành sự giết chóc và không khuyên bảo người giết hại dù là trong tâm tưởng hay trong cách sống hằng ngày của con.

* Đó là giới thứ nhất của năm giới. (C)

Đây là giới thứ hai:

– Ý thức được những khổ đau do lường gạt, trộm cướp và bất công xã hội gây ra, con xin học theo hạnh đại từ để đem niềm vui sống và an lạc cho mọi người và mọi loài, để chia xẻ thì giờ, năng lực và tài vật của con với những người đang thực sự thiếu thốn. Con nguyện không lấy làm tư hữu bất cứ một của cải nào không phải do mình tạo ra, hoặc không do người khác biếu tặng. Con nguyện tôn trọng quyền tư hữu của kẻ khác, nhưng cũng nguyện ngăn ngừa kẻ khác không cho họ tích trữ và làm giàu một cách bất lương trên sự đau khổ của con người và của muôn loài.

* Đó là giới thứ hai của năm giới. (C)

Đây là giới thứ ba:

– Ý thức được những khổ đau do thói tà hạnh gây ra, con xin học theo tinh thần trách nhiệm để giúp bảo vệ tiết hạnh và sự an toàn của mọi người và mọi gia đình trong xã hội.

Con nguyện không làm việc dục nhiễm với những người không phải là vợ hay chồng của con. Con ý thức được rằng những hành động bất chánh sẽ gây ra những đau khổ cho kẻ khác và cho chính con. Con biết muốn bảo vệ hạnh phúc của mình và của kẻ khác thì phải biết tôn trọng những cam kết của mình và của kẻ khác. Con sẽ cố gắng tìm mọi cách để có thể bảo vệ và hướng dẫn trẻ em, không cho nạn tà dâm tiếp tục gây nên sự đổ vỡ của các gia đình và của đời sống lứa đôi.

* Đó là giới thứ ba của năm giới. (C)

Đây là giới thứ tư:

– Ý thức được những khổ đau do lời nói thiếu chánh niệm gây ra, con xin học theo hạnh ái ngữ và lắng nghe để dâng tặng niềm vui cho người và làm vơi bớt khổ đau cho người. Biết rằng lời nói có thể đem lại hạnh phúc hoặc khổ đau cho người, nên con nguyện chỉ nói những lời có thể gây thêm niềm tự tin, an vui và hy vọng, những lời chân thật có giá trị xây dựng sự hiểu biết và hòa giải. Con nguyện không nói những điều sai với sự thật, không nói những lời gây chia rẽ và căm thù. Con nguyện không loan truyền những tin mà con không biết chắc là có thật, không phê bình và lên án những điều con không biết chắc. Con nguyện không nói những điều có thể tạo nên sự bất hòa trong gia đình và  đoàn thể, những điều có thể làm tan vỡ gia đình và đoàn thể.

* Đó là giới thứ tư của năm giới. (C)

Đây là giới thứ năm:

– Ý thức được những khổ đau do sự xử dụng ma túy và độc tố gây ra, con xin học cách chuyển hóa thân tâm, xây dựng sức khỏe và tâm hồn bằng cách thực tập chánh niệm trong việc ăn uống và tiêu thụ. Con nguyện chỉ tiêu thụ những gì có thể đem lại an lạc cho thân tâm con, cho thân tâm gia đình và xã hội. Con nguyện không uống rượu và xữ dụng các chất ma túy. Con biết rằng tàn hoại thân thể mình bằng rượu và các độc tố là một tội bất hiếu đối với tổ tiên dòng họ và cũng là sự phản bội các thế hệ con cháu trong tương lai. Con nguyện chuyển hóa bạo động. căm thù sợ hãi và buồn giận bằng cách thực tập phép kiêng cử cho con và cho xã hội. Con biết phép kiêng khem này rất thiết yếu để chuyển hóa tự thân và cộng động xã hội.

* Đó là giới thứ năm của năm giới. (C)

Kính thưa đại chúng, chúng ta vừa nghe tuyên đọc xong năm giới quý báu, nền tảng của hạnh phúc gia đình và chất liệu của chí nguyện lợi tha. Phật dạy ta phải ôn tụng thường xuyên giới tướng mỗi tháng ít nhất một lần, để sự học hỏi và hành trì năm giới càng ngày càng sâu sắc và lớn rộng. (C)

04. PHẦN TỤNG MƯỜI GIỚI TẠI GIA

Đại chúng thọ giới Thập Thiện! Phật dạy: muốn lên bờ giác phải dùng thuyền bố thí làm đầu, muốn công đức vuông tròn phải phát tâm Bồ Đề trước nhất. Muốn thành tựu pháp lành, thì phải quý kính Tam Tôn. Muốn thoát khỏi bờ mê thì phải cần cầu tịnh giới.

Giới như chiếc bè đưa người qua biển khổ. Giới như ngọn đèn sáng lớn chiếu phá các chỗ tối tăm. Giới là con đường lớn đưa đến cõi nhơn thiên, là cửa ngõ duy nhất  vào cung điện Niết Bàn. Vâng giữ mười thiện nghiệp thì trong đời hiện tại ba nghiệp được an vui, đến ngày vị lai giống Phật hằng còn.

Các vị nên biết rằng trong giờ phút này, hết thảy chư Phật, chư Đại Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ và Hộ Pháp Thiện Thần trong mười phương vô tận thế giới, đang phóng ra vô lượng ánh sáng đại trí, đại bi, đại nguyện, vô lượng Ba-la-mật, vui mừng tán thán rằng: nơi cảnh giới Ta-bà có những người đang tránh xa mười ác nghiệp để bước lên mười thiện nghiệp, đang vượt qua các ác đạo, để đến cảnh giới phước lạc của nhơn thiên. Sẽ được sanh vào dòng họ của Như Lai. Vậy xin đại chúng đã thọ trì mười giới chắp tay búp sen hướng về Tam Bảo  lắng lòng nghe giới, lấy giới luật làm tấm gương trong vắt để soi chiếu nội tâm mình.

Đây là giới thứ nhất:

– Không giết hại sinh mạng cũng như không tán thành và khuyến khích sự giết hại. Phải tìm mọi cách để bảo vệ sinh mạng. Phải chọn những công việc mưu sinh nào không gây tàn hại con người, loài vật và thiên nhiên.

* Đó là giới thứ nhất của mười giới.

Đây là giới thứ hai:

–  Không lấy làm tư hữu những tiền bạc và của cải không phải do chính mình tạo ra, hoặc không do người khác biếu tặng. Không gây dựng tài sản bằng những phương cách bất hợp pháp, đồng thời khuyến hóa những kẻ làm giàu bất lương không kể gì đến sự đau khổ của quần chúng bị áp bức và thua thiệt.

* Đó là giới thứ hai của mười giới.

Đây là giới thứ ba:

–  Không được ăn nằm với những người không phải là vợ hay chồng của mình. Phải ý thức được những khổ đau mà mình có thể gây ra cho người khác vì hành động bất chánh của mình. Phải tích cực bảo vệ danh dự và hạnh phúc cho bản thân và gia đình mình, cũng như cho người và gia đình người khác.

* Đó là giới thứ ba của mười giới.

Đây là giới thứ tư:

–  Không nói những lời dối trá, sai với sự thật. Phải thật tâm nhìn nhận những sai lầm của mình để hối cải. Phải nói những điều thành thật gây tin tưởng cho người. Trong mọi trường hợp phải luôn luôn đối xử chân thật với người.

* Đó là giới thứ tư của mười giới.

Đây là giới thứ năm:

–  Không nói những lời thêu dệt, điêu ngoa để hại người và cầu danh lợi cho mình, hoặc dùng lời lẻ trau chuốt ngọt ngào để mê hoặc, dụ dỗ người. Phải nói những điều đúng với sự thật, nhất là sự thật ấy có thể cứu được người vô tội bị hàm oan, đồng thời phơi bày được những điều gian dối, bất công.

* Đó là giới thứ năm của mười giới.

Đây là giới thứ sáu:

–  Không nói những lời ác độc, hung dữ để tạo nên sân hận, oán thù. Không nói những lời thô tục, làm mất tư cách của mình cũng như gây ảnh hưởng xấu cho gia đình và đoàn thể mình. Phải nói những lời đứng đắn, tao nhã, ôn hòa và dịu dàng  nhằm tạo sự  tương kính thông cảm và thương yêu.

* Đó là giới thứ sáu của mười giới.

Đây là giới thứ bảy:

–  Không nói những lời ly gián gây chia rẽ giữa những người khác hoặc làm đổ vỡ đoàn thể. Không rao truyền và lên án những điều mình không thấy biết rõ ràng. Phải nói những lời xây dựng, tạo đoàn kết  giữa mọi người . Phải nói những điều xác thực hầu đem lại sự hiểu biết chánh đáng và tin tưởng cho người.

* Đó là giới thứ bảy của mười giới.

Đây là giới thứ tám:

–  Không để cho tâm tham dục điều khiển mình. Phải thường xuyên tỉnh thức, không để cho bị quyến rũ bởi năm thứ dục vọng. Tập sống giản dị và biết chia xẻ những gì mình có thể chia xẻ  được để giúp đỡ người trong mọi hoàn cảnh khổ đau.

* Đó là giới thứ tám của mười giới.

Đây là giới thứ chín:

–  Không để cho tâm sân hận và oán thù phát sinh. Nếu nó đã phát sinh thì đừng để nó tồn tại và phát triển, mà phải tìm mọi cách hữu hiệu để chấm dứt ngay. Luôn luôn đối xử với mọi người bằng thái độ hòa nhã, khiêm tốn và vui vẻ.

* Đó là giới thứ chín của mười giới.

Đây là giới thứ mười:

–  Không cuồng tín đối với những điều không do trí tuệ soi sáng. Không tin theo  những tà thuyết trái chống với các nguyên lý nhân-quả, duyên-sinh, vô-thường, và   vô-ngã v.v. Không cố thủ những tri kiến sai lầm của mình cũng như phẩm bình người khác bằng những thành kiến hẹp hòi, cố chấp của mình. Phải học tập thái độ phá chấp và biết cởi mở để lắng nghe quan điểm của kẻ khác. Phải  luôn luôn tìm cầu học hỏi để phát huy trí tuệ và dùng trí tuệ ấy để soi sáng, làm hiển lộ sự thật trong mọi vấn đề liên quan đến bản thân , con người, mọi loài và vũ trụ.

* Đó là giới thứ mười của mười giới.

Thưa đại chúng! Phật dạy: Giữ thân trong sạch hạnh phúc biết bao, giữ miệng trong sạch hạnh phúc biết bao, giữ tâm ý trong sạch hạnh phúc biết bao. Thật vậy nếu tất cả đều trong sạch thì quả là hạnh phúc cao thượng. Pháp mười điều thiện là căn bản của Bồ Đề Niết Bàn. Là pháp thâu nhiếp muôn hạnh của thế gian, của xuất thế gian. Tất cả giác ngộ của quả Thanh Văn, Duyên Giác và các Bồ Tát hạnh và tất cả các pháp đều nương nơi mười nghiệp lành này mà được thành tựu. Vậy chúng ta nên siêng năng tinh tấn học hỏi và hành trì, đồng thời nên ôn tụng thường xuyên giới tướng mỗi tháng ít nhất một lần để sự học hỏi và hành trì mười giới ngày càng thêm sâu sắc.

(nếu có tụng Bồ Tát thì tiếp tục, không thì đọc tiếp phần Kết Thúc)

Xin cảm ơn đại chúng đã giúp cho buổi tụng giới viên mãn trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh. Nghe chuông tất cả đồng đứng lên lạy xuống ba lạy để tỏ lòng biết ơn Tam Bảo. (C)
Chủ lễ xướng: Nhất tâm kính lễ Phật, Pháp, Tăng thường trú trong mười phương. (C- 3 lần 3 lạy).