NGHI THỨC QUÁ ĐƯỜNG

(Đại chúng đứng hai hàng, nghe tiếng chuông, xá 1 xá, ngồi vào ghế, nhiếp tâm đọc thầm những pháp ngữ sau đây)

QUÁN NIỆM

NGỒI THẲNG
Thân ngồi ngay thẳng
Cầu cho chúng sanh
Ngồi tọa Bồ Đề
Tâm không đắng nhiễm.
Án phạ tất ba ra a ni phát ra ni ấp đa da tá ha.

GIỞ BÁT
Bình bát của Như Lai
Con nay được mở bày
Cúng dường cho tất cả
Xin nguyên được an vui.
Án tư ma ni tá ha.

BÁT KHÔNG
Nếu thấy bát không
Cầu cho chúng sanh
Hoàn toàn trong sạch
Không có buồn lo.

(Đổ nước tráng bát, lau khô, để cơm vào)

MẶC NIỆM BÁT ĐẦY CƠM
Khi thấy bát đầy
Cầu cho chúng sanh
Vui vẻ làm nên
Tất cả việc lành.

(Tay trái bưng bát cơm, tay mặt bắt ấn, dơ ngang trán, đồng tụng bài cúng dường)

CÚNG DƯỜNG

Cúng dường Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật
Viên Mãn Báo Thân Lô Xá Na Phật.
Thiên Bá Ức Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đương Lai Hạ Sanh Di Lạc Tôn Phật.
Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật.
Thập Phương Tam Thế Nhứt Thiết Chư Phật.
Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát.
Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát.
Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật.
Thức ăn tinh khiết,
cúng dường chư Phật, chư, Hiền Thánh Tăng,
pháp giới hữu tình, thảy đều cúng dường.
Khi đang dùng cơm, cầu cho chúng sanh,
hành “Thiền Duyệt Thực”, đầy đủ an vui. (1 tiếng chuông)

(Để chén chung trong lòng bàn tay trái, tay phải gấp 7 hạt cơm để vào chung, Thầy cả niệm)

XUẤT SANH
Pháp lực khó nghĩ bàn
Từ Bi không chướng ngại
Cơm ít hóa thành nhiều
Thí khắp mười phương cõi
Đồng không, quỉ mẹ, con
Đại bàng kim sí điểu
Tất cả đều no đủ,

Án độ lợi ích ta ha.  (3 lần, 1 tiếng chuông)

(Thị giả bưng chung, đi ra nơi cúng và đọc)

TỐNG THỰC
Tất cả chúng quỉ thần
Tôi nay nguyện cúng dường
Cơm này biến khắp mười phương
Quỉ thần no đủ, nhờ nương phép mầu.

Án mục lục lăng tá ha. (7 lần, 1 tiếng chuông)

(Thầy cả xướng)

TĂNG BẠT
Phật dạy tỳ kheo
Giữ tròn năm quán
Khi ăn tâm loạn
Tín thí khó tiêu
Đại chúng thảy đều
Nhất tâm niệm Phật.  (1 tiếng chuông)

(Đại chúng đồng niệm)
Nam Mô A Di Đà Phật.  (1 tiếng chuông)

(Đại chúng tiếp)
Tam Bạt Ra dà đa.  (7 lần, 1 tiếng chuông)

(Tay bưng bát giơ ngang tráng, niệm thầm)
Tay bưng bình bát
Cầu cho chúng sanh
Trọn nên Pháp trí
Thọ thiên nhơn cúng.

Án chỉ rị chỉ rị phạ nhựt ra hồng phấn tra. (3 lần, 1 tiếng chuông)

(Để chén xuống, ăn 3 muỗng hay đũa, mỗi đũa niệm như sau)

BA NGUYỆN
muỗng thứ nhứt:
Nguyện dứt tất cả điều ác.
muỗng thứ hai:
Nguyện làm tất cả điều lành.
muỗng thứ ba:
Nguyện độ tất cả chúng sanh. (1 tiếng chuông)

(Đôi đũa gác ngang bát cơm, hay muỗng cắm giữa bình bát, niệm thầm)

NĂM QUÁN
một là:
So lường công đức tu hành
Người kia mang đến cơm canh cúng dàng.
hai là:
Xét xem đức hạnh của mình
Thọ dùng nhiều ít, cân phân rõ ràng.
ba là:
Ngăn ngừa tội lỗi đã làm
Sân, si là gốc, tham lam đứng đầu.
bốn là:
Uống ăn là thuốc nhiệm mầu
Chữa lành thân bịnh ốm o gầy mòn.
năm là:
Quyết chắc Đạo nghiệp vuông tròn
Cơm này thọ dụng, không còn quả, nhân.

(Để bát xuống, xá 1 xá rồi dùng cơm. Dùng xong, nghe 1 tiếng chuông, đại chúng đổ nước vào tráng bát, và đọc)

CHÚ TRÁNG BÁT
Nước dùng tráng bát
Cam lồ thơm ngát
Thí các quỉ thần
Đều được no đủ
Án ma hưu ra tất tá ha.

CHÚ XĨA RĂNG
Khi đang xĩa răng
Cầu cho chúng sanh
Thân tâm thanh tịnh
Dứt hết phiền não.
Án, a mộ dà di ma lê,
nhĩ phạ ca ra, tăng du đà nể,
bát đầu ma câu ma ra,
nhĩ phạ ca ra tăng thâu đà da,
đà ra dà ra, tố di ma lệ, ta phạ ha.

CHÚ UỐNG NƯỚC
Phật xem một bát nước
Có hơn tám muôn trùng
Nếu uống không niệm chú
Như ăn thịt chúng sanh
Án phạ tất ba ra ma ni tá ha.

(Uống nước xong, 1 tiếng chuông, đồng tụng)

CHÚ KIẾT TRAI
Nam mô tát đa nẩm,
tam miệu tam bồ đề,
cu chi nẩm, đát điệt tha.
Án chiếc lệ chủ lệ chuẩn để,
ta bà ha. (3 lần, 1 tiếng chuông)

Người phát tâm cúng dường
Lợi ích không thể lường
Nay, vui mừng bố thí
Sau, của báu vô phương.
Dùng cơm đã xong
Cầu cho chúng sanh
Trọn nhờ Pháp Phật
Thể nhập chân như.

(1 tiếng chuông, chỉ Thầy cả phục nguyện)

PHỤC NGUYỆN
Chiếc áo thô do cô chức nữ
Tô cơm tẻ nhờ bác nông phu
Người nào thọ dụng để tu
Nhớ ơn chức nữ, nông phu ngày ngày.

PHỔ NGUYỆN
Đàn na tín cúng
Lợi lạc hiện tiền
Đầy đủ phúc duyên
Chứng nên Phật quả. (3 lần, 1 tiếng chông)

(Đồng tụng)
Nam Mô A Di Đà Phật.

(Phần quá đường đến đây xong. Nếu đi kinh hành, Thầy cả xướng tiếp)

KINH HÀNH NIỆM PHẬT
A Di Đà Phật thân sắc vàng,
Tướng tốt rực rỡ hào quang sáng ngời,
Mày trắng tỏa, Tu Di uyển chuyển,
Mắt trong ngần, bốn biển long lanh,
Ánh hào quang hóa vô số Phật,
Vô số Bồ Tát hiện ở trong,
Bốn mươi tám độ nguyện chúng sanh,
Chín phẩm sen vàng lên giải thoát,
Qui mạng lễ A Di Đà Phật,
Ở Phương Tây thế giới an lành.
Con nay xin phát nguyện vãng sanh,
Cúi xin Đức Từ Bi nhiếp thọ.
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.

(Vừa niệm Di Đà, vừa đi kinh hành)
Nam Mô A Di Đà Phật.

(Khi đứng lại, niệm mỗi câu dưới đây 3 lần)
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát.
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hãi Chúng Bồ Tát.

SÁM PHỔ HIỀN
Đệ tử chúng con
Tùy thuận tu tập
Mười điều nguyện lớn
Của Đức Phổ Hiền  (1 tiếng chuông)
Một là nguyện Phật thần thông
Chúng minh đệ tử thành công lâu dài.
Hai là nguyện lạy Như Lai
Cầu cho già trẻ gái trai làm lành.
Ba là nguyện phát chí thành
Cúng dường Tam Bảo tứ sanh khỏi nàn.
Bốn là nguyện dứt nghiệp oan
Vượt qua biển khổ ba đường thoát ra.
Năm là nguyện học thiền na
Bạn lành nương cậy, thầy tà lánh xa.
Sáu là nguyện Phật nói ra
Xoay vần chánh Pháp, khắp nhà đặng nghe.
Bảy là nguyện Phật chở che
Ở lâu dạy bảo người nghe tỏ lòng.
Tám là nguyện bạn ở chung
Mấy lời Phật dạy ở cùng với nhau.
Chín là nguyện trước như sau
Thuận theo thế tục dám đâu trái lời.
Mười là nguyện khắp trong đời
Xoay mình lướt tới thẳng dời Lạc Bang
Tôn Sư diễn nghĩa ít hàng
Cầu cho bá tánh Tây Phang mau về.  (1 tiếng chuông)

TAM QUY
Con nương theo Phật, cầu cho chúng sanh
Tin chắc Đạo cả, phát lòng vô thượng.  (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

Con nương theo Pháp, cầu cho chúng sanh
Thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển.  (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

Con nương theo Tăng, cầu cho chúng sanh
Kính tín hòa hợp, tất cả không ngại.  (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)