Nghi Thức Niệm Phật Thường Nhật

(Dùng ba nghiệp thân, khẩu, ý thanh tịnh mà niệm Phật, thời phước đức vô lượng, nên trước khi niệm Phật cần phải sám hối, sám hối tức là làm cho 3 nghiệp thanh tịnh)

Chơn Ngôn Tịnh Pháp Giới:
Án Lam ( 7 lần )
(Trì chú này thì thân tâm, cảnh vật đều thanh tịnh )

Chơn Ngôn Tịnh Khẩu Nghiệp:
Tu rị tu rị, ma ha tu rị, tu tu rị ta-bà-ha. (7 lần)
(Trì chú này thì hơi miệng trong sạch )

Chơn Ngôn Tịnh Tam Nghiệp:
Án ta phạ, bà phạ thuật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ bà phạt thuật độ hám (3 lần)
(Trì chú này thì thân, miệng, lòng đều trong sạch)

Chơn ngôn Phổ Cúng Dường:
Án nga nga nẵng, tam bà phạ, phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)
(Trì chú này thì hoa hương cùng tiếng tụng niệm sẽ khắp cúng dường cả mười phương)

(Quì, tay cầm hương cúng dường phát nguyện)

Nguyện mây hương mầu này
Khắp cùng mười phương cõi
Cúng dường tất cả Phật 
Tôn Pháp, các Bồ-Tát,
Vô biên chúng Thanh-văn
Và cả thảy Thánh hiền
Duyên khởi đài sáng chói
Trùm đến vô biên cõi,
Khắp xông các chúng sanh
Đều phát lòng Bồ-đề,
Xa lìa những nghiệp vọng
Trọn nên đạo vô thượng.
(xá 3 xá, cắm hương lên lư)

– Nam mô Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhứt Thiết Chư Phật. (1 lạy)
– Nam mô Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhứt Thiết Tôn Pháp. (1 lạy)
– Nam mô Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhứt Thiết Hiền Thánh Tăng. (1 lạy)

(Đứng thẳng chấp tay xướng:)
Sắc thân Như-Lai đẹp
Trong đời không ai bằng
Không sánh, chẳng nghĩ bàn
Nên nay con đảnh lễ
Sắc thân Phật vô tận
Trí-huệ Phật cũng thế,
Tất cả Pháp thường trụ
Cho nên con về nương,
Sức trí lớn nguyện lớn
Khắp độ chúng quần sanh,
Khiến bỏ thân nóng khổ
Sanh kia nước mát vui.
Con nay sạch ba nghiệp
Quy y và lễ tán
Nguyện cùng các chúng sanh
Đồng sanh nước An-Lạc.
Án phạ nhựt ra vật. ( 7 lần )

Chí Tâm Đảnh Lễ:
Thường-tịch-quang tịnh độ
A-Di-Đà Như-Lai
Pháp-thân mầu thanh tịnh
Khắp pháp giới chư Phật (1 lạy )

Chí Tâm Đảnh Lễ:
Thật báo trang nghiêm độ
A-Di-Đà Như-Lai
Thân tướng hải vi trần
Khắp pháp giới chư Phật. (1 lạy )

Chí Tâm Đảnh Lễ:
Phương tiện thánh cư độ
A-Di-Đà Như-Lai
Thân trang nghiêm giải thoát
Khắp pháp giới chư Phật. (1 lạy )

Chí Tâm Đảnh Lễ:
Cõi An Lạc phương Tây
A-Di-Đà Như-Lai
Thân căn giới Đại-thừa
Khắp pháp giới chư Phật. (1 lạy )

Chí Tâm Đảnh Lễ:
Cõi An Lạc phương Tây
A-Di-Đà Như-Lai
Thân hóa đến mười phương
Khắp pháp giới chư Phật. (1 lạy )

Chí Tâm Đảnh Lễ:
Cõi An Lạc phương tây
Giáo hạnh lý ba kinh
Tột nói bày y chánh
Khắp pháp giới Tôn Pháp. (1 lạy )

Chí Tâm Đảnh Lễ:
Cõi An Lạc phương tây
Quán-Thế-Âm Bồ-Tát
Thân tử kim muôn ức
Khắp pháp giới Bồ-Tát (1 lạy )

Chí Tâm Đảnh Lễ:
Cõi An Lạc phương tây
Đại Thế-Chí Bồ-Tát
Thân trí sáng vô biên
Khắp pháp giới Bồ-Tát. (1 lạy )

Chí Tâm Đảnh Lễ:
Cõi An Lạc phương tây
Thanh-tịnh đại-hải-chúng
Thân hai nghiêm: Phước, Trí
Khắp pháp giới Thánh-chúng. (1 lạy )

(Đứng chấp tay nguyện: )

Con nay khắp vì bốn ơn ba cõi cùng chúng sanh trong pháp giới, đều nguyện dứt trừ ba chướng nên qui mạng sám hối. (1 lạy quỳ chấp tay sám hối

Chí Tâm Sám Hối:

Đệ tử……..Pháp danh……..và chúng sanh trong pháp giới, từ đời vô thỉ nhẫn đến ngày nay, bị vô minh che đậy nên điên đảo mê lầm, lại do sáu căn ba nghiệp quen theo pháp chẳng lành, rộng phạm mười điều dữ cùng năm tội vô gián và tất cả các tội khác, nhiều vô lượng vô biên nói không thể hết. Mười phương các đức Phật thường ở trong đời, tiếng pháp không dứt, hương mầu đầy lấp, pháp vị ngập tràn, phóng ánh sáng sạch trong chiếu soi tất cả. Lý mầu thường trụ đầy dẫy hư không.

Con từ vô thỉ đến nay, sáu căn che mù, ba nghiệp tối tăm, chẳng thấy, chẳng nghe, chẳng hay chẳng biết, vì nhân duyên đó trôi mãi trong vòng sanh tử, trải qua các đường dữ trăm nghìn muôn kiếp trọn không lúc nào ra khỏi.

– Kinh rằng: “Đức Tỳ-Lô-Giá-Na thân khắp cả chỗ, chỗ của Phật ở gọi là Thường-Tịch-Quang, cho nên phải biết cả thảy các pháp đều là Phật pháp, mà con không rõ lại theo giòng vô minh, vì thế trong trí bồ-đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Nay mới tỏ ngộ, nay mới chừa bỏ ăn năn, phụng đối trước các đức Phật và A-Di-Đà Thế-Tôn mà pháp lồ sám hối làm cho đệ tử cùng pháp giới chúng sanh, tất cả tội nặng do ba nghiệp sáu căn, gây tạo từ vô thỉ, hoặc hiện tại cùng vị lai, chính mình tự gây tạo hoặc biểu người, hay là thấy nghe người gây tạo mà vui theo, hoặc nhớ hoặc chẳng nhớ, hoặc biết hoặc chẳng biết, hoặc nghi hoặc chẳng nghi, hoặc che giấu hoặc chẳng che giấu, thảy đều được rốt ráo thanh tịnh.

Đệ tử sám hối rồi, sáu căn cùng ba nghiệp trong sạch, không lỗi lầm, căn lành tu tập cũng trọn thanh tịnh, thảy đều hồi hướng dùng trang nghiêm Tịnh-độä khắp với chúng sanh, đồng sanh về nước An-Dưỡng.

Nguyện đức A-Di-Đà Phật thường đến hộ trì, làm cho căn lành của đệ tử hiện tiền tinh tấn, chẳng mất nhân duyên Tịnh-độ, đến giờ lâm chung, thân an niệm chánh, xem nghe đều rõ ràng, tận mặt thấy đức A-Di-Đà cùng các Thánh-chúng, tay cầm đài hoa tiếp dẫn đệ tử, trong khoảng sát-na sanh ra trước Phật, đủ đạo hạnh Bồ-Tát rộng độ khắp chúng sanh đồng thành Phật đạo.

Đệ tử sám hối phát nguyện rồi qui mạng đảnh lễ: Nam-mô Tây-phương Cực-lạc thế-giới, đại-từ đại-bi, A-Di-Đà Như-Lai, biến-pháp-giới Tam-Bảo. (1 lạy)

Phật A Di Ðà thân sắc vàng
Tướng tốt quang minh không ai bằng
Hào quang trắng uyển chuyển như Tu Di
Mắt Phật xanh biếc như nước bốn biển
Trong quang minh có vô số hoá Phật
Hoá Bồ Tát cũng nhiều vô biên
Bốn mươi tám nguyện độ chúng sinh
Chín phẩm sen vàng lên bờ giác.

Nam Mô A Di Đà Phật Thế Tôn.
Nguyện ngã Tội chướng tất tiêu diệt (1 lạy)

Nam Mô A Di Đà Phật Thế Tôn.
Nguyện ngã Thiện căn nhựt tăng trưởng (1 lạy)

Nam Mô A Di Đà Phật Thế Tôn.
Nguyện ngã Thân tâm hàm thanh tịnh (1 lạy)

Nam Mô A Di Đà Phật Thế Tôn.
Nguyện ngã Nhứt tâm tảo thành tựu (1 lạy)

Nam Mô A Di Đà Phật Thế Tôn.
Nguyện ngã Tam muội đắc hiện tiền (1 lạy)

Nam Mô A Di Đà Phật Thế Tôn.
Nguyện ngã Tịnh nhơn tốc viên mãn (1 lạy)

Nam Mô A Di Đà Phật Thế Tôn.
Nguyện ngã Liên đài tự tiêu danh (1 lạy)

Nam Mô A Di Đà Phật Thế Tôn.
Nguyện ngã Kiến Phật ma đảnh ký (1 lạy)

Nam Mô A Di Đà Phật Thế Tôn.
Nguyện ngã Dự tri mạng chung thời (1 lạy)

Nam Mô A Di Đà Phật Thế Tôn.
Nguyện ngã Vãng sanh Cực Lạc Quốc (1 lạy)

Nam Mô A Di Đà Phật Thế Tôn.
Nguyện ngã Viên Mãn Bồ tát đạo (1 lạy)

Nam Mô A Di Đà Phật Thế Tôn.
Nguyện ngã Quảng độ chư chúng sanh (1 lạy)

Ngã kim phổ vị, tứ ân tam hữu, cập pháp giới chúng sanh. Cầu ư chư Phật, Nhứt thừa Vô Thượng, Bồ đề đạo cố, chuyên tâm trì niệm A Di Đà Phật, vạn đức hồng danh, cầu sanh Cực Lạc.

Duy nguyện Từ phụ, A Di Đà Phật từ bi gia hộ, ai lân nhiếp hộ.

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Ðại Từ Ðại Bi Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Phật. (1 lạy)
 
Nam Mô A Di Ðà Phật. (30 phút, 45 phút, 1 tiếng, nhiều càng tốt)
(người mới bắt đầu nên theo tiêu chuẩn hằng ngày để được định tâm, niệm Phật quý ở lòng thành, bắt đầu lấy 30 phút để niệm Phật thì cứ y theo vậy mà hành, đến khi thành thục thì cứ tăng lên tùy ý).
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. (10 lần)
Nam Mô Ðại Thế Chí Bồ Tát. (10 lần)
Nam Mô Ðịa Tạng Vương Bồ Tát.(10 lần)
Nam Mô Thanh Tịnh Ðại Hải Chúng Bồ Tát. (10 lần)

Vãng Sinh Tịnh Ðộ Thần Chú

Nam-mô a di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa diệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ, a di rị đa, tất đam bà tỳ, a di rị đa, tì ca lan đế, a di rị đa, tì ca lan đa, dà di nị, dà dà na, chỉ đa ca lệ, ta bà ha.(3 lần)
 
Mười phương chư Phật ba đời,
Di Đà bực nhứt chẳng rời quần sanh,
Sen vàng chín phẩm sẵn dành,
Oai linh đức cả đã đành vô biên.
Nay con dưng tấm lòng thiền,
Qui y với Phật sám liền tội căn,
Phước lành con có chi chăng,
Ít nhiều quyết cũng nguyện rằng về Tây.
Nguyện cùng với bạn tu đây,
Tùy thời cảm ứng hiện nay điềm lành.
Biết giờ biết khắc rõ rành,
Lâm chung tận mặt cảnh lành Tây phương.
Thấy nghe chánh niệm hơn thường,
Vãng sanh lạc quốc đồng nương hoa vàng,
Hoa nở thấy Phật rõ ràng,
Thoát vòng sanh tử độ an muôn loài.
Phiền não vô biên thệ dứt trừ,
Pháp môn tu học chẳng còn dư,
Chúng sanh nguyện độ bờ kia đến,
Phật đạo cùng nhau chứng trí như.
Hư không cõi nọ dẫu cùng,
Nguyện trên còn mãi chẳng cùn, chẳng thiên.
Không tình cùng với đồng nguyền,
Trí mầu của Phật đồng viên đồng thành.
Nay con lại nguyện tu hành,
Phổ Hiền nguyện lớn sẵn dành mười môn.
Một là nguyện lạy Thế Tôn,
Hiện thân trước Phật hết lòng kính tin.
Hai khen Phật đức rộng thinh,
Lời hay tiếng tốt tận tình ngợi ca,
Ba thời sắm đủ hương hoa,
Tràng phan bảo cái dâng ra cúng dường.
Bốn vì mê chấp lầm đường,
Tham sân nghiệp chướng con thường sám luôn.
Năm suy công đức vàn muôn,
Của phàm của thánh con đồng vui ưa.
Sáu khi Phật chứng thượng thừa,
Pháp mầu con thỉnh đã vừa truyền trao.
Bảy lòng chẳng chút lãng xao,
Cầu xin chư Phật chớ vào Vô dư.
Tám thường tu học Đại thừa,
Bao giờ bằng Phật mới vừa lòng con.
Chín thề chẳng dám mỏi mòn,
Dắt dìu muôn loại đều tròn pháp thân.
Mười đem tất cả công huân,
Mọi loài cùng hưởng khắp trần cùng vui.
Mười điều nguyện lớn nguyện rồi,
Nguyện về Cực lạc nguyện ngồi tòa sen.

Phục Nguyện:

Cúi lạy mười Phương chư Phật, chư Đại Bồ tát, chư hiền Thánh Tăng, Già Lam Hộ Pháp, thùy từ chứng minh gia hộ cho đệ tử tánh danh …… Pháp danh ……sanh ………tuổi ………. nghiệp chướng tiêu trừ, phước lành tăng trưởng, bệnh căn thuyên giảm, bệnh nghiệp dứt trừ, sở cầu như ý, tăng tiến bồ đề, lâm chung chánh niệm, được vãng sanh Cực Lạc quốc.

Con nguyện lâm chung không chướng ngại,
A Di Đà đến rước từ xa.
Quán Âm cam lồ rưới nơi đầu
Thế Chí kim đài trao đỡ gót.
Trong một sát na lìa ngũ trược,
Khoảng tay co duỗi đến liên trì.
Khi hoa sen nở thấy Từ Tôn
Nghe tiếng pháp sâu lòng sáng tỏ.
Nghe xong liền ngộ Vô Sanh Nhẫn,
Không rời An Dưỡng lại Ta Bà.
Khéo đem phương tiện lợi quần sanh
Hay lấy trần lao làm Phật sự,
Con nguyện như thế Phật chứng tri.
Kết cuộc về sau được thành tựu.

Chí tâm qui mạng đảnh lễ:

– Nam Mô Tây phương Cực Lạc thế giới giáo chủ, thọ quang thể tướng, vô lượng vô biên, từ thệ hoằng thâm, tứ thập bát nguyện độ hàm linh, đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Như Lai biến pháp giới Tam bảo. (1 lạy)

Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải đại đạo, phát Vô thượng tâm. (1 lạy)
Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải. (1 lạy)
Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, nhứt thiết vô ngại. (1 lạy)

-Hết-