Dược Sư Sám Pháp
Dịch Giả: Thích Mật Trí

1/. Bài Tán Phật

Lòng từ Phật độ khắp quần sanh
Hỷ xã cứu an chúng hữu tình
Tướng tốt trang nghiêm thân rực rỡ
Chúng con đảnh lễ chí tâm thành.
Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo (3 lạy)

2/. Xưng Tán

Giọt nước cành dương, rưới khắp ba ngàn thế giới,
Tánh không tám đức lợi nhân thiên,
Phước huệ lại càng thêm,
Núi lửa hóa hồng liên.
Nam Mô Thanh Lương Ðịa Bồ Tát (3 lần)

3/. Chú Ðại Bi

Nam Mô Ðaị Bi HộI Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)
1) Nam Mô Hắc Ra Ðát Na Ða Ra Dạ Da
2) Nam Mô A Rị Da
3) Bà Lô Kiết Ðế Thước Bát Ra Da
4) Bồ Ðề Tát Ðỏa Bà Da
5) Ma Ha Tát Ðỏa Bà Da
6) Ma Ha Ca Lô Ni Ca Da
7) Án
8) Tát Bàn Ra Phạt Duệ
9) Số Ðát Na Ðát Tỏa
10) Nam Mô Tất Kiết Lật Ðỏa Y Mông A Rị Da
11) Bà Lô Kiết Ðế Thất Phật Ra Lăng Ðà Bà
12) Nam Mô Na Ra Cẩn Trì
13) Hê Rị Ma Ha Bàn Ða Sa Mế
14) Tát Bà A Tha Ðậu Thâu Bằng
15) A Thệ Dựng
16) Tát Bà Tát Ða Na Ma Bà Tát Ða
17) Na Ma Bà Dà
18) Ma Phạt Ðạt Ðậu
19) Ðát Ðiệt Tha
20) Án
21) A Bà Lô Hê
22) Lô Ca Ðế
23) Ca Ra Ðế
24) Di Hê Rị
25) Ma Ha Bồ Ðề Tát Ðỏa
26) Tát Bà Tát Bà
27) Ma Ra Ma Ra
28) Ma Hê Ma Hê Rị Ðà Dựng
29) Cu Lô Cu Lô Kiết Mông
30) Ðộ Lô Ðộ Lô Phạt Xà Da Ðế
31) Ma Ha Phạt Xà Da Ðế
32) Ðà Ra Ðà Ra
33) Ðịa Rị Ni
34) Thất Phật Ra Da
35) Dá Ra Dá Ra
36) Mạ Mạ Phạt Ma Ra
37) Mục Ðế Lệ
38) Y Hê Di Hê
39) Thất Na Thất Na
40) A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi
41) Phạt Sa Phạt Sâm
42) Phật Ra Xá Da
43) Hô Lô Hô Lô Ma Ra
44) Hô Lô Hô Lô Hê Rị
45) Ta Ra Ta Ra
46) Tất Rị Tất Rị
47) Tô Rô Tô Rô
48) Bồ Ðề Dạ Bồ Ðề Dạ
49) Bồ Ðà Dạ Bồ Ðà Dạ
50) Di Ðế Rị Dạ
51) Na Ra Cẩn Trì
52) Ðịa Rị Sắc Ni Na
53) Ba Dạ Ma Na
54) Ta Bà Ha
55) Tất Ðà Dạ
56) Ta Bà Ha
57) Ma Ha Tất Ðà Dạ
58) Ta Bà Ha
59) Tất Ðà Du Nghệ
60) Thất Bàn Ra Dạ
61) Ta Bà Ha
62) Na Ra Cẩn Trì
63) Ta Bà Ha
64) Ma Ra Na Ra
65) Ta Bà Ha
66) Tất Ra Tăng A Mục Khê Da
67) Ta Ba Ha
68) Ta Bà Ma Ha A Tất Ðà Dạ
69) Ta Bà Ha
70) Giả Kiết Ra A Tất Ðà Dạ
71) Ta Bà Ha
72) Bà Ðà Ma Kiêt Tất Ðà Dạ
73) Ta Bà Ha
74) Na Ra Cẩn Trì Bàn Ðà Ra Dạ
75) Ta Bà Ha
76) Ma Bà Lị Thắng Kiết Ra Dạ
77) Ta Bà Ha
78) Nam Mô Hắc Ra Ðát Na Ða Ra Dạ Da
79) Nam Mô A Ri Da
80) Bà Lô Kiết Ðế
81) Thước Bàn Ra Dạ
82) Ta Bà Ha
83) Án
84) Tất Ðiện Ðô
85) Mạn Ða Ra
86) Bạt Ðà Dạ
87) Ta Bà Ha

4/. Hương Tán

Lò hương mới đốt khói đượm nhuần
Bay cùng pháp giới kiết tường vân
Dược Sư hải hội đều hay biết
Lòng thành khẩn nguyện Phật hiện thân.
Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát (3 lần)

5/. Lời Kệ Khai Kinh

Pháp nhiệm mầu cao sâu không xiết,
Trăm ngàn ức kiếp khó gặp thay,
Tôi nay nghe thấy xin vâng giữ,
Nguyện thấu thật nghĩa của Như Lai.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lạy)

6/. Lời Phát Nguyện Tụng Kinh

Kính lạy đức Thế Tôn,
Quy mạng mười phương Phật,
Con nay phát hoằng nguyện,
Thọ trì Kinh Dược Sư,
Trên đáp bốn ơn lớn,
Dưới cứu khổ ba đường,
Nếu ai đặng nghe thấy,
Ðều phát tâm Bồ Ðề,
Khi bỏ báo thân này,
Ðặng về cõi Cực Lạc.

7/. Chú Dược Sư

1) Nam Mô Bạt Dà Phạt Ðế,
2) Bệ Sát Xã
3) Lu Lô Tích Lưu Ly
4) Bát Lặc Bà
5) Hát Ra Xà Dã
6) Ðát Tha Yết Ða Da
7) A Ra Hát Ðế
8) Tam Miệu Tam Bột Ðà Da
9) Ðát Ðiệt Tha
10) Án
11) Bệ Sát Thệ
12) Bệ Sát Thệ
13) Bệ Sát Xã
14) Tam Một Yết Ðế Xoa Ha (3 lần)

8/. Bài Cúng Hương

Xin cho diệu hương này,
Bay cùng mười phương cõi,
Cúng dường tất cả Phật,
Tôn Pháp các Bồ Tát,
Không lường chúng Thanh Văn,
Và tất cả Thánh hiền,
Duyên khởI đài quang minh,
Trải qua không lường cõi,
Trăm ngàn ức cõi Phật,
Thường làm các Phật sự,
Phổ huân các chúng sanh,
Ðều phát tâm Bồ đề,
Dung nhan rất tốt đẹp
Sáng suốt khắp mười phương,
Ta xưa từng cúng dường,
Nay lại đặng gần gủi,
Thánh lớn trong hàng Thánh,
Tiếng Ca Lăng Tần Già,
Thương xót các chúng sanh,
Con nay xin kính lễ.
Nam Mô Bảo Ðàm Hoa Bồ Tát (3 lần)

Chúng con đem hết lòng thành quy mạng đảnh lễ ba đời các Ðức Phật.

Nam mô Quá Khứ Tỳ Bà Thi Phật.
Nam mô Thi Khí Phật.
Nam mô Tỳ Xá Phù Phật.
Nam mô Câu Lưu Tôn Phật.
Nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật.
Nam mô Ca Diếp Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Ðương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật.
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.
Nam mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát.

9/. PHÉP SÁM DƯƠC SƯ

Quyển I

Tất cả chư Phật vì thương xót chúng sanh nên nói Phép Sám Dược Sư.

Tội cấu của chúng sanh rất nặng, bởi vì vô minh che tối nên không hiểu nhân quả, không chuyên cần sám hối, cứ để cho tham, sân, si, tự do hành động tạo các tội lỗi nào sát, đạo, dâm, tội cấu vô biên, các oan nghiệp cũng kết thành vô lượng, thế mà cũng không hay, không biết; tội lỗi càng ngày càng sâu nặng.

Mình làm mình chịu quả báo không sai, quyết phải đền trả dù sớm, dù muộn, hoặc đời hiện tại, hay đời sau, ác nghiệp quả báo vẫn cứ đeo đuổi, cũng vì bao nhiêu nghiệp báo khổ sở ấy, làm cho chúng sanh phải đọa lạc trong ba đường, đời sau sanh làm người không trường thọ, mà lại chết yểu, không địa vị mà lại ngu hèn, không giàu sang phú quí mà lại bần cùng khốn khổ, con cái chết mà thành cô độc, với chín thứ hoạnh-tử. Thấy các chúng sanh khổ như thế, cho nên lúc ấy Ðức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, khởi lòng từ bi thương xót tất cả chúng sanh, nên Ngài nói kinh Dược Sư Lưu bổn nguyện công đức.

Những ai muốn tụng kinh ấy thì phải tạo nên bảy tượng Phật Dược Sư, trước mỗi tượng thắp bảy cây đèn cầy, đèn lớn như bánh xe, thường phải thắp sáng luôn trong bốn mươi chín ngày đêm, để cúng dường chư Phật. Nhưng đó chỉ để cho các bậc giàu sang phú quí, sẵn đủ tài bảo đầy kho, mới có thể cúng dường đúng như thế; hiện nay có nhiều/chiều chúng sanh phát lòng thành kính, hoan hỷ tín thọ, song không đủ sức trang nghiêm cúng dường, nên trích trong kinh ấy ra đây, một phương pháp sám hối đơn giản để cho dễ phụng hành. Chúng sanh nào muốn thọ trì kinh này cần phải trai giới thanh tịnh, tắm gội sạch sẽ hoặc trong gia đình hoặc đến chùa am, quét tước sạch sẽ, mời các Tăng lữ, hay các thiện-sĩ theo khóa tán tụng, tùy phần cúng dường hương hoa đèn nến, chí thành đảnh lễ, sám hối đúng như vậy thì cầu gì lại không ứng, nguyện gì lại không thành. Kinh nói: “Người biết ăn năn tội lỗi, Ngài Tịnh-Danh còn quí chuộng, huống gì bỏ lỗi làm lành, rửa sạch thân tâm, đoạn trừ tội ác, thề không tái phạm”. Sám hối như thế thì tội lỗi nhiều kiếp sẽ được trừ sạch, theo lời nguyện cầu đều đặng như ý. Nay đệ tử chúng con, một lòng thành kính, cầu ai sám hối, đảnh lễ mười phương chư Phật:

Nam mô Tỳ Lô Gía Na Phật.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.

Nam mô Vô Lượng Thọ Phật.

Nam mô tận thập phương, biến pháp giới, quá khứ chư Phật.

Nam mô tận thập phương, biến pháp giới, hiện tại chư Phật.

Nam mô tận thập phương, biến pháp giới, vị lai chư Phật.

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Ðức Kinh.

Nam mô Nhựt Quang Biến Chiếu Bồ Tát.

Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát.

Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.

Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.

Nam mô Ðắc Ðại Thế Bồ Tát.

Nam mô Vô Tận Ý Bồ Tát.

Nam mô Bảo Ðàm Hoa Bồ Tát.

Nam mô Dược Vương Bồ Tát.

Nam mô Dược Thượng Bồ Tát.

Nam mô Di Lặc Bồ Tát.

Nam mô Tiêu Tai Chướng Bồ Tát.

Nam mô Tăng Phước Thọ Bồ Tát.

Nam mô Nhạc Âm Thọ Hạ Tam Vạn Lục Thiên Bồ Tát.

Nam mô A Nan Tôn Giả Bát Thiên Tỳ Kheo Chư Ðại Thánh Tăng.

Nam mô Cưú Thoát Bồ Tát.

Lạy chư Phật xong kế đến sám hối: Nghĩ lại đời tượng pháp thì đã lâu xa, nếu các chúng sanh muốn cho được lợi ích an lạc, diệt trừ tất cả nghiệp chướng, thì phải kiến lập công đức thù thắng; nếu muốn tu cho trọn đại nguyện của chư Phật, thì thọ trì đầy đủ danh hiệu các đức Phật, và chánh pháp Bảo Tạng của Như Lai.

Nếu muốn chứng đặng đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác và chánh báo trang nghiêm, bai mươi hai tướng tốt, tám mươi tướng đẹp, nếu muốn có trí tuệ, và vô lượng phương tiện để giúp cho chúng sanh an lập trong chánh pháp đại thừa, muốn tu hành thanh tịnh, không có thiếu sót, đầy đủ tam tụ tịnh giới hoàn toàn thanh tịnh không có hủy phạm, muốn được các căn đầy đủ không bị bịnh khổ, vật liệu nhà cửa được sung túc, muốn phá trừ lưới ma, cởi mở tất cả những giây ràng buộc của ngoại đạo, trừ sạch bao nhiêu ác kiến quá nhiều. Muốn đổi nữ thành nam, đầy đủ tướng mạo của người trượng phu, muốn cầu con nam, nữ thì có nam, nữ. Muốn cầu trường thọ, thì đặng trường thọ. Muốn cầu thoát khỏi tai nạn ưu khổ về việc chánh trị. Muốn được đầy đủ những thức ăn ngon (đầy đủ pháp vị), với các thứ y phục tốt đẹp, có nhiều châu báu để làm việc bố thí. Muốn được chính kiến, thường phải tinh tấn ngăn dẹp cái ý ưa thích. Muốn được học rộng nghe nhiều, hiểu nghĩa xâu xa, thường phải cầu thắng pháp, thường gặp bạn lành. Muốn thọ trì học xứ, cầu về cõi Cực Lạc Tây Phương của Phật A Di Ðà, đặng nghe chánh pháp. Muốn được trở lại thanh tịnh, nếu có người đã lỡ phạm giới, mạng sắp chết mà muốn cầu sống lâu, cho đến các hiểm nạn, tai ương, trong quốc gia, dân chúng, đều được tiêu tan ẩn mất theo thời vui vẻ. Muốn cho tất cả những nguyện ước của mình được như ý, thì phải đúng như pháp trang nghiêm, thiết lập đạo tràng, kính lễ đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, một lòng tinh tiến tu phép chánh định, vì đức Như Lai kia, khi tu hạnh Bồ Tát có phát mười hai lời nguyện cao cả và công đức thù thắng, khiến cho những ai, một khi nghe thấy, thì nghiệp chướng liền được tiêu trừ, và tất cả việc nguyện cầu đều được như ý. Chỉ riêng có các vị Bồ Tát một đời bổ-xứ, mới có thể như thực tin hiểu, như thuyết tu hành, đem tất cả thân mạng tài sản của mình, bố thí mà không sanh lòng lẫn tiếc, và hết sức trang nghiêm cúng dường, thì quyết định được thỏa nguyện. Văy nên hôm nay chúng con cùng với hiện tiền đại chúng, mỗi mỗi hết lòng, chí thành quy mạng, đảnh lễ chư Phật:

Nam mô Tỳ Lô Gía Na Phật.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.

Nam mô Vô Lượng Thọ Phật.

Nam mô tận thập phương, biến pháp giới, quá khứ chư Phật.

Nam mô tận thập phương, biến pháp giới, hiện tại chư Phật.

Nam mô tận thập phương, biến pháp giới, vị lai chư Phật.

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Ðức Kinh.

Nam mô Nhựt Quang Biến Chiếu Bồ Tát.

Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát.

Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.

Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.

Nam mô Ðắc Ðại Thế Bồ Tát.

Nam mô Vô Tận Ý Bồ Tát.

Nam mô Bảo Ðàm Hoa Bồ Tát.

Nam mô Dược Vương Bồ Tát.

Nam mô Dược Thượng Bồ Tát.

Nam mô Di Lặc Bồ Tát.

Nam mô Tiêu Tai Chướng Bồ Tát.

Nam mô Tăng Phước Thọ Bồ Tát.

Nam mô Nhạc Âm Thọ Hạ Tam Vạn Lục Thiên Bồ Tát.

Nam mô A Nan Tôn Giả Bát Thiên Tỳ Kheo Chư Ðại Thánh Tăng.

Nam mô Cứu Thoát Bồ Tát.

Lạy chư Phật rồi, chúng con hết lòng qui mạng, cầu xin chư Phật, Bồ Tát và tất cả bát bộ Thiên Long, Dược Xoa Ðại Tướng, thảy đều sanh lòng thương xót, đồng đến đạo tràng. Hiện tiền xin các Thánh chúng thảy đều chứng minh. Ðệ tử chúng con ngày nay, muốn vì tất cả chúng sanh trong sáu đạo mười phương, tu theo đạo Vô Thượng Giác Ngộ, đọa trừ tất cả nghiệp chướng, cầu vào nguyện hải của Như Lai. Chúng con trong một niệm, đều hiện sắc thân cúng dường mười phương Tam Bảo. Cũng ở trong một niệm độ khắp tất cả lục đạo chúng sanh, đồng bào bản nguyện rộng lớn của Như Lai. Vậy nên ngày nay chúng con siêng năng như thuyết tu hành, ngưỡng mong chư Phật Bồ Tát và nhờ sức từ bổn nguyện của Phật Dược Sư Như Lai. Nay chúng con sám hối, khiến cho việc làm của chúng con chắc chắn sạch hết tội chướng, hạnh nguyện được viên thành, như trong kinh nói, nguyện xin chứng minh, cung kính đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Ngài là bậc Ứng Chánh Ðẳng Giác, hạnh nguyện đầy đủ, hào quang sáng suốt, công đức viên mãn. Thân Ngài thường an trú trên lưới võng, trang nghiêm, sáng hơn nhật-nguyệt, chúng sanh ở trong trốn u-minh đều đặng hiểu ngộ, theo chỗ mong cầu đều đặng như ý. Nếu ai có bịnh khổ, thẩy đều tiêu hết, không lường hạnh nguyện của Bồ Tát, không lường phương tiện khéo léo, không lường đại nguyện rộng lớn, con hoặc một kiếp, hoặc hơn một kiếp, thường hay nói luôn. Kiếp con mau hết, mà hạnh nguyện, phương tiện khéo léo của đức Phật, không thể cùng tột. Vậy nên chúng con một lòng qui mạng kính lễ.

1) Nam Mô Bạt Dà Phạt Ðế,
2) Bệ Sát Xã
3) Lu Lô Tích Lưu Ly
4) Bát Lặc Bà
5) Hát Ra Xà Dã
6) Ðát Tha Yết Ða Da
7) A Ra Hát Ðế
8) Tam Miệu Tam Bột Ðà Da
9) Ðát Ðiệt Tha
10) Án
11) Bệ Sát Thệ
12) Bệ Sát Thệ
13) Bệ Sát Xã
14) Tam Một Yết Ðế Xoa Ha (3 lần)

Nam mô Dược Sư hội thượng Phật Bồ Tát. (3 lần)

TÁN
Dược Sư Như Lai.
Thế giới Lưu Ly,
Từ bi hỷ xả đều tùy nghi,
Sám hối độ quần ky (cơ),
Khể thủ quy-y,
Sở nguyện đặng theo thì.
Nam mô Tiêu-Tai Diên-Thọ Dược Sư Phật. (3lần)

Quyển II

TÁN
Lòng Từ tế độ khắp tam thiên,
Trăm ngàn ức kiếp Ðại Y Vương,
Thường đem mắt Huệ soi phàm tục,
Chúng sanh mong cầu thảy hiện liền
Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. (3 lần)

Tất cả các đức Phật vì thương chúng sanh, nên nói pháp sám Dược Sư đạo tràng, nay con xin kính lễ tất cả các đức Phật:

Nam mô Tỳ Lô Gía Na Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.
Nam mô Vô Lượng Thọ Phật.
Nam mô tận thập phương, biến pháp giới, quá khứ chư Phật.
Nam mô tận thập phương, biến pháp giới, hiện tại chư Phật.
Nam mô tận thập phương, biến pháp giới, vị lai chư Phật.
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Ðức Kinh.
Nam mô Nhựt Quang Biến Chiếu Bồ Tát.
Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát.
Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Ðắc Ðại Thế Bồ Tát.
Nam mô Vô Tận Ý Bồ Tát.
Nam mô Bảo Ðàm Hoa Bồ Tát.
Nam mô Dược Vương Bồ Tát.
Nam mô Dược Thượng Bồ Tát.
Nam mô Di Lặc Bồ Tát.
Nam mô Tiêu Tai Chướng Bồ Tát.
Nam mô Tăng Phước Thọ Bồ Tát.
Nam mô Nhạc Âm Thọ Hạ Tam Vạn Lục Thiên Bồ Tát.
Nam mô A Nan Tôn Giả Bát Thiên Tỳ Kheo Chư Ðại Thánh Tăng.
Nam mô Cưú Thoát Bồ Tát.

LẠY CHƯ PHẬT XONG, KẾ ÐẾN SÁM HỐI:

Ðệ tử chúng con khắp vì bốn ân ba cõi; cùng tất cả chúng sanh trong pháp giới, nguyện đoạn trừ ba chướng, đảnh lễ sám hối.

Con và tất cả chúng sanh, từ vô thỉ đến nay, vì lòng ái kiến, cho nên trong thì chấp nhơn, ngã; ngoài thì gặp bạn ác, không hề tùy hỷ một chút thiện nào của người khác, chỉ buông lung theo ba nghiệp, tạo nhiều tội lỗi, việc làm tuy là ít mà ác tâm dẫy đày, nối tiếp ngày đêm không hề ngừng nghỉ. Như thế lại còn che giấu tội lỗi, không cho người hay biết, không kiêng dè đường dữ, không chút hổ thẹn, bác không nhơn quả, nghiệp báo. Tội chướng như vậy, mà chưa từng sám hối, nay chúng con đối trước mười phương chư Phật và đức Dược Sư Như Lai, con rất tin nhân quả, sinh lòng hổ thẹn sợ hãi vô cùng, cho nên phát lồ sám hối dứt tâm tương tục. Nguyện phát tâm Bồ đề, bỏ các việc ác, vâng làm việc lành thường giữ gìn ba nghiệp, đổi các tội lỗi trước, thuận theo việc thiện của phàm thánh. Nhờ đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai đã phát đại nguyện, thường cứu vớt chúng sanh, ra biển khổ nhị tử, đến bờ Tam Ðức. Cúi xin Ngài từ bi thương xót nhiếp thọ, chúng con một lòng quy y kính lạy chư Phật:

Nam mô Tỳ Lô Gía Na Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.
Nam mô Vô Lượng Thọ Phật.
Nam mô tận thập phương, biến pháp giới, quá khứ chư Phật.
Nam mô tận thập phương, biến pháp giới, hiện tại chư Phật.
Nam mô tận thập phương, biến pháp giới, vị lai chư Phật.
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Ðức Kinh.
Nam mô Nhựt Quang Biến Chiếu Bồ Tát.
Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát.
Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Ðắc Ðại Thế Bồ Tát.
Nam mô Vô Tận Ý Bồ Tát.
Nam mô Bảo Ðàm Hoa Bồ Tát.
Nam mô Dược Vương Bồ Tát.
Nam mô Dược Thượng Bồ Tát.
Nam mô Di Lặc Bồ Tát.
Nam mô Tiêu Tai Chướng Bồ Tát.
Nam mô Tăng Phước Thọ Bồ Tát.
Nam mô Nhạc Âm Thọ Hạ Tam Vạn Lục Thiên Bồ Tát.
Nam mô A Nan Tôn Giả Bát Thiên Tỳ Kheo Chư Ðại Thánh Tăng.
Nam mô Cưú Thoát Bồ Tát.

Lạy chư Phật rồi, lại xin sám hối:

Ðệ tử chúng con từ vô thỉ đến nay vì có bịnh tham, sân, tật đố; bịnh kiêu mạn, ngạo nghễ; bịnh không biết thiện ác; bịnh không tin tội phước; bịnh bất hiếu, ngũ nghịch; bịnh hủy nhục Tam Bảo; bịnh không tu trai giớI; bịnh hủy phạm giới luật; bịnh khen mình chê ngườI; bịnh lòng tham không chán; bịnh mê tiếng tham sắc; bịnh tham hương mến xúc (chạm); bịnh tin theo tà kiến; bịnh say mê ghiền rượu buông lung vô độ; bịnh dầu gặp thầy cho thuốc cũng không lầm; cho đến nhiều thứ bịnh tai nạn, lấn hiếp; hủy nhục, buồn rầu, bức rức, thân tâm chịu khổ; muốn cho các bịnh khổ ấy tiêu trừ và mong cầu đều được thỏa nguyện.

Lúc bấy giờ đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai nhập chánh định: “Trừ hết khổ não cho tất cả chúng sanh”. Khi nhập định rồi ở giữa nhục kế phóng ra một làn hào quang sáng chói. Trong hào quang kia có diễn nói Ðại Ðà La Ni:

“Nam mô bạt dà phạt đế, bệ sát xả lủ lô thích lưu ly, bác lặc bà hắc ra xà giả, đát tha yết đa da, a ra hắc đế, tam miệu tam bột đà da đát diệt tha, án bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xả tam một yết đế tóa ha”. (3 lần)

Khi ấy trong hào quang phát ra câu chú rồi cả đại địa rúng động. Ðức Như Lai phóng hào quang sáng chói, làm cho các bịnh khổ chúng sanh đều được tiêu hết, ai nấy đều an vui. Nên biết công đức sám hối là “phương thuốc rất hay chữa tâm bịnh”, là “thần dược” để liễu sanh thoát tử.

Có bậc Ðại Y Vương tùy bịnh cho thuốc. Những thuốc của Ngài là thuốc từ bi, hỷ xả, thuốc nhẫn nhục nhu hòa, thuốc Chánh Tín Tam Bảo, thuốc cần tu phước huệ, thuộc lục Ba La Mật, thuốc Cam Lồ đầy đủ, thuốc mong cầu pháp vị, thuốc tu tâm dưỡng tánh, thuốc phản bổn hoàn nguyên, thuốc có lỗi biết ăn năn, thuốc thiện xảo phương tiện, thuốc không động thanh sắc, thuốc thanh tâm đoạn dục. Ngài thường dùng các thuốc ấy trộn hòa hợp, để tùy thời cho uống. Nếu chúng sanh có bịnh, chỉ đồng một bịnh, chúng sanh cần thuốc, chỉ đồng một thứ thuốc; nếu nói nhiều pháp ấy là điên đảo. Nếu chỉ nói nhứt thừa thiệt tướng, thì đâu có Tăng, Giảm, Cấu, Tịnh, Thiện, Ác, Tội, Phước, Tật Bịnh, Thuốc. Xem trong phương tiện như người chiêm bao thấy thân có bịnh, cần thầy uống thuốc, mà được lành bịnh. Một khi thức dậy mới biết xưa nay không bịnh, cái không bịnh cũng không, huống gì thầy thuốc cho nên bịnh của chúng sanh cũng như bịnh huyễn, thuốc của Như Lai đồng là một thứ huyễn nên biết Như Lai nói pháp chỉ là một tướng, một vị. Nghĩa là tướng giải thoát, tướng ly tướng diệt, cứu cánh Niết Bàn chung quy đều về Chơn Không. Như một đám mưa thì các cây lớn nhỏ đều được tươi tốt. Chúng con ngày nay, đặng nhờ ân đức Phật, được nghe danh hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, nên không còn có nạn bịnh khổ nữa, mới có thể mong đến sự giác ngộ Vô Thượng Bồ Ðề. Vậy nên ngày nay chúng con cùng nhau một lòng, trọn đời quy kính Tam Bảo quy mạng đảnh lễ chư Phật:

Nam mô Tỳ Lô Gía Na Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.
Nam mô Vô Lượng Thọ Phật.
Nam mô tận thập phương, biến pháp giới, quá khứ chư Phật.
Nam mô tận thập phương, biến pháp giới, hiện tại chư Phật.
Nam mô tận thập phương, biến pháp giới, vị lai chư Phật.
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Ðức Kinh.
Nam mô Nhựt Quang Biến Chiếu Bồ Tát.
Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát.
Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Ðắc Ðại Thế Bồ Tát.
Nam mô Vô Tận Ý Bồ Tát.
Nam mô Bảo Ðàm Hoa Bồ Tát.
Nam mô Dược Vương Bồ Tát.
Nam mô Dược Thượng Bồ Tát.
Nam mô Di Lặc Bồ Tát.
Nam mô Tiêu Tai Chướng Bồ Tát.
Nam mô Tăng Phước Thọ Bồ Tát.
Nam mô Nhạc Âm Thọ Hạ Tam Vạn Lục Thiên Bồ Tát.
Nam mô A Nan Tôn Giả Bát Thiên Tỳ Kheo Chư Ðại Thánh Tăng.
Nam mô Cưú Thoát Bồ Tát.
Lạy chư Phật xong, chúng con lại xin sám hối. Nếu có chúng sanh muốn khỏi bịnh khổ, thì phải vì người ấy mà thọ trì Bát Quan Trai Giới trong bảy ngày đêm, nên sắm các vật thực ăn uống và tùy sức mà sắm các thứ cần dùng, cúng dường Tỳ Kheo Tăng, ngày đêm sáu thời lễ bái hành đạo, cúng dường đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai và đọc tụng tôn Kinh bốn mươi chín biến, đốt bốn mươi chín ngọn đèn sáng luôn trong bốn mươi chín ngày đêm, thì quyết chắc cứu được nạn nhơn qua khỏi tai nạn hiểm nguy, không bị chín món hoạnh tử và ác quỷ bắt đi. Vì thế nên hôm nay hiện tiền đệ tử chúng con ân cần đốt hương, tán hoa thắp đèn, kết phan, phóng sanh, tu các pháp lành để mong khỏi các khổ nguy, tránh được tai nạn. Cúi mong Ngài chứng minh cho chúng con sám hối.

Ðệ tử chúng con từ vô thỉ đến nay, phàm ra làm việc gì, cũng đều không được vừa lòng, nên biết đều do ác nghiệp dư báo đã gây từ quá khứ đến nay. Vậy nên chúng con cần cầu sám hối.

Ngày nay chúng con cần cầu sám hối tất cả quả báo ác mộng, ác tướng không lành trong nhân gian.

– Sám hối quả báo bịnh dữ trong nhơn gian suốt năm nhiều tháng không lành,
nằm mãi trên giường, không thể ngồi dậy.

– Sám hối quả báo đông ôn, hạ dịch độc lệ thương hàn trong nhơn gian.

– Sám hối quả báo nước lửa đạo tặc, binh đao hiểm nguy khổ sở trong nhơn gian.

– Sám hối quả báo độc hại sư tử, hổ lang, độc xà, ác yết, ngô công du diên hại người trong dân gian.

– Sám hối các quả báo ưu sầu, khổ não, sanh, lão, bịnh, tử trong nhơn gian.

– Sám hối các quả báo của chúng sanh chịu đau khổ sẽ đọa ba đường dữ không lường năm tháng trong nhơn gian.

– Sám hối các quả báo của chúng sanh không còn trở lại các cõi dữ.

– Sám hối các quả báo của chúng sanh phải bị làm tôi tớ cho người sai khiến.

– Sám hối các quả báo của chúng sanh làm trâu, ngựa, lạc đà thường bị đánh đập, đi đường chở nặng, đói khát ép ngặt.

– Sám hối những quả báo dối trá quái lạ yêu mị cô độc tà quỉ khởi thi trong nhơn gian.

Như thế không lường quả báo và họa hoạnh tai dịch, tử nạn, suy não trong hiện tại, vị lai ở cõi nhơn thiên. Chúng con ngày nay hết lòng thành hướng về đức Phật Dược Sư và Thánh Chúng Hải Hội, cầu xin sám hối, nguyện đều tiêu hết tội lỗi từ trước bịnh ấy thuốc ấy đều như huyễn hóa. Tất cả báo chướng đều do nghiệp ác gây ra. Ngày nay phải theo thứ lớp phát nguyện hồi hướng. Xin đem công đức sám hối ba chướng này, thảy đều hồi hướng, ban cho tất cả chúng sanh, đồng mau sám hối, nguyện cho tất cả chúng sanh từ nay trở đi cho đến chứng quả Bồ Ðề, bỏ ác tu thiện, cải tà qui chánh, thân tâm yên vui, tốt đẹp không cùng, thức ăn đồ mặc đầy đủ, bà con giàu có, kho lẫm dẫy đày, tướng mạo cao lớn tốt đẹp, trí tuệ thông minh, mạnh mẽ, oai nghiêm nhiều ủng hộ, Phật Thánh phò trì, phàm ra làm việc gì đều trông mong lòng từ bi Ngài che chở.

Ðệ tử chúng con lại nguyện từ nay trở đi, mau thành đạo quả Bồ Ðề, tướng tốt quang minh trang nghiêm thù thắng. Nguyện các chúng sanh đặng nhờ hào quang khai ngộ, ra làm công việc đều được vừa ý. Nguyện các chúng sanh không bao giờ bị thiếu thốn các đồ thọ dụng. Nguyện các chúng sanh gầy dựng Ðại Thừa đều được an trụ trong đạo Bồ Ðề. Nguyện các chúng sanh giới luật tinh nghiêm, nếu có hủy phạm trở lại thanh tịnh. Nguyện các chúng sanh thông minh đoan chánh, các căn đầy đủ không có bịnh khổ. Nguyện các chúng sanh bịnh tật tiêu trừ, bà con của cải thảy đều đầy đủ. Nguyện các chúng sanh chuyển nữ thành nam đủ tướng trượng phu cho đến Bồ Ðề. Nguyện các chúng sanh vượt khỏi lưới ma, mở hết các dây ràng buộc của ngoại đạo. Nguyện các chúng sanh không bị pháp vua gia hại, buồn rầu ép ngặt đều đặng an lành, thức ăn no đủ, sau đặng pháp vị an lạc hoàn toàn. Nguyện các chúng sanh như ý ưa muốn các đồ y phục tùy tâm đầy đủ, giàu có sống lâu, quan vị, con trai con gái, phàm tất cả các điều mong cầu đều được thỏa nguyện, khiến các thế giới trăm quái, chín hoạnh, tám nạn, ba tai, giặc cướp phản loạn, nước ngoài xâm chiếm bao nhiêu nạn dữ đều được tiêu trừ. Trong nước sẽ đặng an lạc, mưa gió thuận hòa, lúa mạ được mùa, tất cả chúng sanh không bịnh vui vẻ, hạnh nguyện Bồ Ðề càng thêm vững chắc, cứu khổ chúng sanh thường như ý tưởng.

Lại nguyện đời đời kiếp kiếp nơi nơi chốn chốn không đọa biên địa, sanh nhà chánh tín, tướng mạo trang nghiêm, trí huệ biện tài, xa lìa ác pháp, gần gũi bạn lành, giữ vững giới hạnh an lập Ðại Thừa.

Lại nguyện đời đời kiếp kiếp nơi nơi chốn chốn truyền bá Phật Pháp, phá trừ lưới ma, mạnh mẽ tu hành đầy đủ sáu pháp Ba La Mật, sắm các vật cúng dường, phước huệ trang nghiêm, nhẫn nhục tinh tấn, chứng quả Bồ Ðề.

Hôm nay chúng con nghĩ trả ơn đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thường phải làm lợi ích an vui cho tất cả chúng sanh như thế, cho nên hết lòng qui mạng đảnh lễ chư Phật.

1) Nam Mô Bạt Dà Phạt Ðế,
2) Bệ Sát Xã
3) Lu Lô Tích Lưu Ly
4) Bát Lặc Bà
5) Hát Ra Xà Dã
6) Ðát Tha Yết Ða Da
7) A Ra Hát Ðế
8) Tam Miệu Tam Bột Ðà Da
9) Ðát Ðiệt Tha
10) Án
11) Bệ Sát Thệ
12) Bệ Sát Thệ
13) Bệ Sát Xã
14) Tam Một Yết Ðế Xoa Ha (3 lần)

TÁN
Ðông phương an tọa,
Vô thượng Y Vương
Mười hai đại nguyện diệu an lường,
Diệt tội hết tai ương,
Giáng phước an khương,
Thọ mạng được miên trường.
Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. (3 lần)

Quyển III

Thân Phật dẫy đày trong pháp giới,
Khắp hiện trước tất cả chúng sanh,
Tùy duyên phó cảm khắp mọi nơi,
Mà thường vẫn ở Bồ Ðề tọa.
Nam mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. (3 lần)

Ba đời chư Phật vì thương xót chúng sanh, nên nói pháp sám Dược Sư đạo tràng, ngày nay con xin kỉnh lễ tất cả các đức Phật:

Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.
Nam mô Vô Lượng Thọ Phật.
Nam mô tận thập phương, biến pháp giới, quá khứ chư Phật.
Nam mô tận thập phương, biến pháp giới, hiện tại chư Phật.
Nam mô tận thập phương, biến pháp giới, vị lai chư Phật.
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Ðức Kinh.
Nam mô Nhựt Quang Biến Chiếu Bồ Tát.
Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát.
Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Ðắc Ðại Thế Bồ Tát.
Nam mô Vô Tận Ý Bồ Tát.
Nam mô Bảo Ðàm Hoa Bồ Tát.
Nam mô Dược Vương Bồ Tát.
Nam mô Dược Thượng Bồ Tát.
Nam mô Di Lặc Bồ Tát.
Nam mô Tiêu Tai Chướng Bồ Tát.
Nam mô Tăng Phước Thọ Bồ Tát.
Nam mô Nhạc Âm Thọ Hạ Tam Vạn Lục Thiên Bồ Tát.
Nam mô A Nan Tôn Giả Bát Thiên Tỳ Kheo Chư Ðại Thánh Tăng.
Nam mô Cứu Thoát Bồ Tát.

LẠY CHƯ PHẬT RỒi, KẾ ÐẾN SÁM HỐI

Chúng con đã sám hối từ trước đến nay, bây giờ chúng con sinh tâm không cấu, không trược, không ác, không hại, đối với tất cả chúng sanh, thường khỏi lòng Từ bi, Hỷ xả, Bình đẳng; thường làm lợi ích an lạc, như thế nhiếp niệm chánh quán, không đoạn kiết sử, không trú sử hải, quan sát các pháp không như thật tướng. Thế nào gọi là quán các pháp không? Hành giả quán sát kỹ, nhứt tâm hiện tại, vọng tâm tùy theo duyên mà khởi tâm như thế, là nhơn nơi tâm mà có tâm, hay là cũng nhơn nơi tâm mà có tâm, hay là phải có nhơn nơi tâm, không phải không nhơn nơi tâm mà có tâm; hay là ở trong ba đời; hoặc ở trong, ngoài, khoảng giữa có giấu vết gì? Ở phương sở nào? Như thế ở trong các thứ nhân duyên tìm tâm rốt ráo không có. Cũng như mộng như huyễn, không danh không tướng. Khi bấy giờ người hành giả không thấy tâm sanh tử, đâu lại thấy có tâm Niết Bàn. Ðã không có cảnh sở quán, cũng không có tâm năng quán, không thủ không xả, không nương, không dựa, cũng không an trụ nơi vắng lặng, dứt bặt sự nói năng, không thể bàn cãi khi quán tâm không, thì tội phước không có chủ tể, tội phước tánh nó vốn không, thì tất cả các pháp đều không, tâm vương tâm sở không, pháp không trú pháp. Sám hối như vậy mới gọi là đại sám hối, cũng gọi là sám hối để phá bỏ tâm thức, do nhơn duyên ấy mà tâm được vắng lặng, niệm niệm không an trụ cũng như hư không, mà hư không kia cũng không thể đặng, rốt ráo không thể đặng, cái không thể đặng cũng không. Tự nhiên siêu vượt các chánh định, quang minh rực rỡ, muôn pháp hiển bày thấu suốt không ngăn ngại, rộng lớn như pháp tánh, cứu cánh như hư không, cầu xin đặng như nguyện và đầy đủ Bồ Ðề nguyện. Chúng con mỗi người đều khởi tâm thành quy mạng đảnh lễ ba đời các đức Phật:

Nam mô Tỳ Lô Gía Na Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.
Nam mô Vô Lượng Thọ Phật.
Nam mô tận thập phương, biến pháp giới, quá khứ chư Phật.
Nam mô tận thập phương, biến pháp giới, hiện tại chư Phật.
Nam mô tận thập phương, biến pháp giới, vị lai chư Phật.
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Ðức Kinh.
Nam mô Nhựt Quang Biến Chiếu Bồ Tát.
Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát.
Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Ðắc Ðại Thế Bồ Tát.
Nam mô Vô Tận Ý Bồ Tát.
Nam mô Bảo Ðàm Hoa Bồ Tát.
Nam mô Dược Vương Bồ Tát.
Nam mô Dược Thượng Bồ Tát.
Nam mô Di Lặc Bồ Tát.
Nam mô Tiêu Tai Chướng Bồ Tát.
Nam mô Tăng Phước Thọ Bồ Tát.
Nam mô Nhạc Âm Thọ Hạ Tam Vạn Lục Thiên Bồ Tát.
Nam mô A Nan Tôn Giả Bát Thiên Tỳ Kheo Chư Ðại Thánh Tăng.
Nam mô Cứu Thoát Bồ Tát.
Lạy chư Phật rồi; kế đến quán tâm thật tướng; ở trong mỗi mỗi thời, làm mỗi mỗi pháp, hoặc đi đứng nằm ngồi, ra vào đại tiểu tiện lợi rưới quét tắm giặt cúi ngước xem nghe, ra làm các việc, cần phải nhứt tâm, thường nhớ nghĩ Tam Bảo. Quán tâm tánh không trong một giây lát cũng không cho nhớ nghĩ thế sự mà sanh tà niệm, cùng với người ngoài nói năng bàn luận cười cợt buông lung, xem sắc nghe tiếng, say đắm các cảnh trần, khởi nghiệp chẳng lành, phiền não vô ký, không hay xét nghĩ như pháp mà tu hành, nếu được tâm tâm nối nhau, không xa nơi thật tướng, không tiếc thật tướng mà vì tất cả chúng sanh, làm theo pháp sám này gọi là chơn thật, một lòng tinh tấn dùng pháp trang nghiêm. Vậy nên chúng con đem cả lòng thành năm vóc lạy sát đất quy mạng kỉnh lễ thường trú Tam Bảo.

Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.
Nam mô Vô Lượng Thọ Phật.
Nam mô tận thập phương, biến pháp giới, quá khứ chư Phật.
Nam mô tận thập phương, biến pháp giới, hiện tại chư Phật.
Nam mô tận thập phương, biến pháp giới, vị lai chư Phật.
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Ðức Kinh.
Nam mô Nhựt Quang Biến Chiếu Bồ Tát.
Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát.
Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Ðắc Ðại Thế Bồ Tát.
Nam mô Vô Tận Ý Bồ Tát.
Nam mô Bảo Ðàm Hoa Bồ Tát.
Nam mô Dược Vương Bồ Tát.
Nam mô Dược Thượng Bồ Tát.
Nam mô Di Lặc Bồ Tát.
Nam mô Tiêu Tai Chướng Bồ Tát.
Nam mô Tăng Phước Thọ Bồ Tát.
Nam mô Nhạc Âm Thọ Hạ Tam Vạn Lục Thiên Bồ Tát.
Nam mô A Nan Tôn Giả Bát Thiên Tỳ Kheo Chư Ðại Thánh Tăng.
Nam mô Cứu Thoát Bồ Tát.
LẠY CHƯ PHẬT RỒi, KẾ ÐẾN SÁM HỐI

Ðệ tử chúng con cùng tất cả pháp giới chúng sanh, từ vô thỉ đến nay, bị ba chướng ràng buộc che lấp tâm tánh, đối các cảnh trần quấy sanh lòng tham đắm; ngu si không trí, lại thiếu tín căn, do thân, miệng, ý, tạo các ác nghiệp, lại còn chê báng chánh pháp, phá phạm giới luật và thường hay làm các việc không lợi ích, hoặc an trụ nơi tịnh địa, mà Thánh quả chưa thành, vì cấu thức hãy còn, nên Pháp chánh định khó đặng. Ngày nay nhờ gặp đức Phật Dược Sư Lư Ly Quang Như Lai mau trừ tội chướng để thành bực Diệu Giác, cho nên chúng con một lòng quy về, đầu thành đảnh lễ, tỏ bày tội chướng, cầu xin sám hối.

Cúi mong nguyện từ rộng lớn bình đẳng nhiếp thọ, khiến cho chúng con và tất cả pháp giới chúng sanh, chướng trước tự từ không còn các tai nạn, phá sạch vô minh dứt hết phiền não. Ðặng Chánh Kiến khai ngộ, diệu tâm sáng suốt, an trụ Bồ Ðề, hào quang thường hiện tiền, không bịnh khổ lại yên vui, theo ý mong cầu tùy tâm đầy đủ, các căn sáng suốt học rộng hiểu nhiều, thường làm hạnh Bồ Tát, thường nhập Chánh Ðịnh; đem vô lượng, vô biên phương tiện trí huệ, cầu cho các chúng sanh đầy đủ các đồ thọ dụng, khéo tu các hạnh Bồ Tát mau chứng đạo quả Bồ Ðề. Ðến khi sắp lâm chung rõ ràng an vui, quyết được sanh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới của Phật A Di Ðà. Tám vị Bồ Tát chỉ đường, tự nhiên hóa sanh trong hoa sen báu, đặng nhờ Phật thọ ký, chứng được pháp vô lượng tổng trì, thành tựu được tất cả các công đức. Rồi sau phân thân vô số khắp cả mười phương thế giới, ở trong một niệm, mà cúng dường tất cả các đức Phật trong pháp giới, cũng ở trong một niệm có thể hiện ra vô số thần lực độ thoát chúng sanh trong pháp giới, thành tựu đạo quả vô thượng Bồ Ðề.

Hư không kia cũng có ngày hết, mà lời phát nguyện của chúng con không bao giờ cùng, phát nguyện sám hối rồi, chúng con xin quy mạng kỉnh lễ Thường Trụ Tam Bảo.

1) Nam Mô Bạt Dà Phạt Ðế,
2) Bệ Sát Xã
3) Lu Lô Tích Lưu Ly
4) Bát Lặc Bà
5) Hát Ra Xà Dã
6) Ðát Tha Yết Ða Da
7) A Ra Hát Ðế
8) Tam Miệu Tam Bột Ðà Da
9) Ðát Ðiệt Tha
10) Án
11) Bệ Sát Thệ
12) Bệ Sát Thệ
13) Bệ Sát Xã
14) Tam Một Yết Ðế Xoa Ha (3 lần)

TÁN
Dược Sư hải hội
Xi thạnh quang vương
Tám vị Bồ Tát giáng kiết tường
Bảy Phật giúp tuyên dương
Nhựt, Nguyệt hồi quang
Thọ mạng vĩnh an khương.
Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật (3 lần)

SÁM HỐI
Con xưa đã gây bao tội ác,
Bởi vì vô thỉ tham sân si;
Từ thân miệng ý mà sinh ra
Tất cả con nay đều sám hối.
Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát! (3 lần)