Đại Bi Sám Pháp
Thích Thiền Tâm

(hành giả đốt hương, quỳ trước bàn Phật niệm)

Tịnh pháp giới chân ngôn:
Án lam (21 lần)

Tịnh tam nghiệp chân ngôn:
Án, sá phạ bà phạ truật đà sa phạ, đạt mạ sa phạ, bà phạ truật độ hám (3 lần)

Hương thơm giăng bủa,
thánh đức tỏ tường,
Bồ đề tâm rộng chẳng suy lường,
Tùy chỗ phóng hào quang,
Lành tốt phi thường.
Dâng cúng pháp trung vương

Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)
(vẫn quỳ, tiếp niệm)

Kính lạy đời quá khứ,
Chính Pháp Minh Như Lai.
Chính là đời hiện nay,
Quán Thế Âm Bồ Tát,
bậc thành công đức diệu,
Đủ lòng đại từ bi,
Nơi trong một thân tâm
Hiện ra ngàn tay mắt
Soi thấu khắp pháp giới
Hộ trì các chúng sanh
Khiến phát lòng đạo sâu
Dạy trì chú Viên Mãn
Cho xa lìa đường ác
Được sanh trước Như Lai
Những tội nặng vô gián
Cùng bịnh ác lâm thân,
Khó nỗi cứu vớt được
Cũng đều khiến tiêu trừ
Các tam muội, biện tài
Sự mong cầu hiện tại
Đều cho được thành tựu
Quyết định chẳng nghi sai
Khiến mau được ba thừa
Và sớm lên quả Phật
Sức oai thần công đức
Khen ngợi chẳng hay cùng!
Cho nên con một lòng
Quy mạng và đảnh lễ
(đứng lên xướng lễ)

Nhứt tâm đảnh lễ

(câu này thông các câu lễ sau, đều xướng ở đầu câu)

Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn (1 lạy)

Tây phương Cực Lạc thế giới A Di Đà Thế Tôn (1 lạy)

Quá khứ vô lượng ức kiếp Thiên Quang Vương Tĩnh Trụ Thế Tôn (1 lạy)

Quá khứ cửu thập cửu ức Căn Già Sa chư Phật Thế Tôn (1 lạy)

Quá khứ vô lượng kiếp Chánh Pháp Minh Thế Tôn (1 lạy)

Thập phương nhứt thiết chư Phật Thế Tôn (1 lạy)

Hiền kiếp thiên Phật, tam thế nhứt thiết chư Phật Thế Tôn (1 lạy)

Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà ra ni thần diệu chương cú (xưng lễ 3 lần)

Quán Âm sở thuyết chư đà ra ni cập thập phương tam thế nhứt thiết tôn Pháp (1 lạy)

Thiên thủ thiên nhãn, đại từ đại bi Quán Thế Âm Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát (xưng lễ 3 lần).

Đại Thế Chí Bồ Tát Ma ha tát (1 lạy)

Tổng Trì Vương Bồ Tát Ma ha tát (1 lạy)

Nhựt Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát ma ha tát (1 lạy)

Bảo Vương Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát (1 lạy)

Hoa Nghiêm Bồ Tát, Đại Trang Nghiêm Bồ Tát, Bảo Tạng Bồ Tát Ma ha Tát (1 lạy)

Đức Tạng Bồ Tát, Kim Cang Tạng Bồ Tát, Hư Không Tạng Bồ Tát ma ha tát (1 lạy)

Di Lặc Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha tát (1 lạy)

Thập phương tam thế nhứt thiết Bồ tát ma ha tát (1 lạy)

Ma ha Ca Diếp tôn giả vô lượng vô số đại thanh văn tăng (1 lạy)

Xiển Thiên Thai giáo quán Tứ Minh Tôn Giả Pháp Trí Đại Sư (1 lạy)

Nhứt tâm đại vị Thiện Tra Phạm Ma, Cù Bà Già thiên tử, Hộ thế tứ vương, thiên long bát bộ, Đồng Mục thiên nữ, Hư không thần, giang hải thần, tuyền nguyên thần, hà chiểu thần, dược thảo thọ lâm thần, xá trạch thần, thủy thần, hỏa thần, phong thần, thổ thần, sơn thần, thạch thần, cung điện thần, tịnh thủ hộ trì chú nhứt thiết thiên, long, quỉ thần cập các quyến thuộc đảnh lễ Tam Bảo (1 lạy)

(lễ xong, đứng lên chắp tay tụng)

Kinh nói: Nếu có vị tì khưu, tì khưu ni, ưu bà tắc, ưu bà di, hay đồng nam, đồng nữ nào, muốn tụng trì chú này, trước tiên phải phát tâm đại từ đối với chúng sanh và sau đây y theo tôi mà phát nguyện:

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm,
Nguyện con mau biết tất cả pháp.
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm,
Nguyện con sớm được mắt trí huệ
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm,
Nguyện con mau độ các chúng sanh
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm,
Nguyện con sớm được phương tiện khéo
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm,
Nguyện con mau lên thuyền bát nhã
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm.
Nguyện con sớm được qua biển khổ
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm,
Nguyện con mau được đạo giới định.
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm,
Nguyện con sớm lên non Niết Bàn
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm,
Nguyện con mau về nhà vô vi,
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm,
Nguyện con sớm đồng tâm pháp tánh.
Nếu con hướng về nơi non đao,
Non đao tức thời liền sụp đổ,
Nếu con hướng về lửa nước sôi
Nước sôi, lửa cháy tự khô tắt.
Nếu con hướng về cõi Địa ngục
Địa ngục liền mau tự tiêu tan
Nếu con hướng về loài ngạ quỷ
Ngạ quỉ liền được tự no đủ
Nếu con hướng về chúng Tu La
Tu La tâm ác tự điều phục
Nếu con hướng về các súc sanh,
Súc sanh tự được trí huệ lớn.

(chí tâm niệm)

Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát (108 lần)
Nam mô A Di Đà Phật (108 lần)

(tụng tiếp)

Quán Thế Âm Bồ tát lại bạch Phật: – Bạch đức Thế Tôn, nếu chúng sanh nào tụng trì thần chú Đại Bi mà còn bị đọa vào 3 đường ác, tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi, nếu không được sanh về các cõi Phật, tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi, nếu không được vô lượng tam muội biện tài, tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi, tất cả sự mong cầu trong đời hiện tại nếu không được vừa ý, thì chú này không được gọi là Đại Bi Tâm Đà Ra Ni.

Khi đức Quán Thế Âm Bồ Tát nói lời ấy rồi, liền ở trước chúng hội, chắp tay đứng thẳng, đối với chúng sanh khởi lòng từ bi, nở mặt mỉm cười, nói chương cú mầu nhiệm Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni rằng:

(mahakaruna dharani)
Nam mô hát ra đát na đá ra dạ da
(Namo ratnatrayaya)
Nam mô a rị gia (namo arya)
Bà lô kiết đế thước bát ra gia (avalokiteshavaraya)
Bồ đề tát đỏa bà gia (Bodhisattvàya)
Ma ha tát đỏa bà gia (mahsattvàya)
Ma ha ca rô ni ca gia (Mahakarunikaya)
Án (aum)! Tát bàn ra phạt duệ (Savalavati)
Số đát na đát tỏa (sudhanatasya)
Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị gia (Namaskritttva nimanarya)
Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà (Avalokiteshavaralantabha)
Nam mô na ra cẩn trì (namo nilakantha)
Hê rị ma ha bàn đá sa mế (Srimahapatashami)
Tát bà a tha đậu du bằng (Sarvadvatashubham)
A thệ dựng (ashiyum)
Tát bà tát đa, na ma bà tát đa, na ma bà già (Sarvasattva namo pasattva namo bhaga)
Ma phạt đặc đậu (Ma bhate tu)
Đát điệt tha (Tadyatha)
Án! A bà lô hê (Aum! Avaloka)
Lô ca đế (Lokata)
Ca la đế (kalati)
Di hê rị (Ishiri)
Ma ha bồ đề tát đỏa (mahabodhisattva)
Tát bà tát bà (sabho sabho)
Ma ra ma ra (mara mara)
Ma hê ma hê rị đà dựng (mashi mashi ridhayu)
Cu rô cu rô yết mông (Guru guru ghamain)
Độ rô độ rô phạt xà gia đế (Dhuru dhuru bhashiyati)
Ma ha phạt xà gia đế (maha bhashiyati)
Đà ra đà ra (dhara dhara)
Địa rị ni (dhrini)
Thất phật ra gia (Shvaraya)
Giá ra giá ra (jala jala)
Mạ mạ (đọc tên người thọ trì) phạt ma ra (Mahabhamara)
Mục đế lệ (mudhili)
Y hê di hê (ehi ehi)
Thất na thất na (shina shina)
A ra sâm phật ra xá rị (alashinbalashari)
Phạt sa phạt sâm (basha bashin)
Phật ra xá gia (bharashaya)
Hô lô hô lô ma ra (huluhulu pra)
Hô lô hô lô hê rị (hulu hulu shri)
Ta ra ta ra (Sara sara)
Tất rị tất rị (siri siri)
Tô rô tô rô (suru suru)
Bồ đề dạ bồ đề dạ (budhaya budhaya)
Bồ đà dạ bồ đà dạ (bodhaya bodhaya)
Di đế rị giạ (Maitriye)
Na ra cẩn trì (nalakansta)
Địa rị sắc ni na (trisna rana)
Bà dạ ma na (bhaya mane)
Ta bà ha (svaha)
Tất đà dạ ta bà ha (Sitaya svaha)
Ma ha tất đà dạ ta bà ha (Maha sitaya svaha)
Tất đà dũ nghệ (Sitayaye)
Thất bàn ra dạ ta bà ha (Shvaraya svaha)
Na ra cẩn trì ta bà ha (nilakanthi svaha)
Ma ra na la ta bà ha (pranila svaha)
Tất ra tăng a mục khê da ta bà ha (shrisimhamukhaya svaha)
Ta bà ma ha a tất đà dạ ta bà ha (Sarvamahasastaya Svaha)
Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha (chakràstaya svaha)
Ba đà ma yết tất đà dạ ta bà ha (padmakesshaya svaha)
Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha (Nilakantepantalaya svaha)
Ma bà lị thắng yết ra dạ ta bà ha (Mopholishankaraya svaha)
Nam mô hắt ra đát na đá ra dạ gia (Namo ratnatrayaya)
Nam mô a rị gia (Namo arya)
Bà lô kiết đế (avalokite)
Thước bàn ra gia ta bà ha(shavaraya svaha)
Án! Tất điện đô (Aum! siddhyantu)
Mạn đa ra (mantra)
Bạt đà dạ ta bà ha (Pataya Svaha)

Bồ Tát thuyết chú xong, cõi đất 6 phen biến động, trời mưa hoa báu rơi xuống rải rác, 10 phương chư Phật thảy đều vui mừng, thiên ma ngoại đạo sợ dững lông tóc, tất cả chúng hội đều được quả chứng. Hoặc có vị chứng quả tu đà hoàn, hoặc có vị chứng quả Tư đà hàm, hoặc có vị chứng quả A Nam hàm, có vị chứng quả A La Hán, hoặc có vị chứng quả sơ địa, nhị địa, tam địa, tứ địa, ngũ địa cho đến thập địa, vô lượng chúng sanh phát lòng Bồ Đề.

(trong đoạn tụng chú Đại Bi, tùy sức tụng 7 biến, hoặc 21 biến, tụng xong quì xuống sám hối)

Chí tâm sám hối:

Đệ tử… cùng pháp giới chúng sanh, hiện tiền một tâm, vẫn đủ ngàn pháp, đều có sức thần, cùng với trí sáng trên sánh chư Phật, dưới đáng muôn loài. Bởi niệm vô minh che ánh sáng kia, nên đối cảnh hôn mê, khởi lòng chấp nhiễm, nơi pháp bình đẳng, sanh tưởng ngã nhơn. Lại do ái kiến làm gốc, thân miệng làm duyên, trong nẻo luân hồi, gây nên đủ tội: thập ác, ngũ nghịch, báng pháp, báng người, phá giới, phạm trai, hủy hoại chùa tháp, trộm của tăng kỳ, làm nhơ tịnh hạnh, xâm tổn thường trụ, đồ vật thức ăn, dù ngàn Phật ra đời, khó bề sám hối. Những tội như thế, không lường không ngằn, khi bỏ báo thân, ưng đọa tam đồ, chịu vô lượng khổ.

Lại trong đời này, do túc, hiện nghiệp hoặc bị lửa phiền thiêu đốt, tật bịnh vây quanh, duyên ngoài bức bách, ma ngoại quấy nhiễu, chướng ngăn đạo pháp, khó nỗi tiến tu.

May gặp thần chú Viên Mãn Đại Bi (xá) có thể mau trừ những tội như thế, cho nên nay con, hết lòng trì tụng, con nguyện nương về Quán Âm Bồ Tát, 10 phương đạo sư, phát lòng Bồ Đề, tu hạnh chân ngôn, cùng với chúng sanh, tỏ bày các tội, cầu xin sám hối, nguyện đều tiêu trừ.

Nguyện đấng đại bi Quán Âm BồTát ngàn tay nâng đỡ, ngàn mắt chiếu soi, khiến cho chúng con, duyên chướng trong ngoài, thảy đều dứt sạch, mình người hạnh nguyện cùng được viên thành, mở tánh bản tri, dẹp trừ ma ngoại, ba nghiệp siêng cần, tu nhân Tịnh Độ.

Nguyện cho chúng con, khi bỏ thân này, không vào đường khác, quyết được sanh về thế giới Cực Lạc của Phật Di Đà, rồi được thừa sự Đại Bi Quán Âm, đủ các tổng trì, rộng độ quần phẩm, đồng thoát khổ luân, đều thành Phật đạo.

(đứng lên xướng)

Đệ tử sám hối phát nguyện rồi, xin quy mạng đảnh lễ Tam Bảo (lễ 1 lạy, rồi tiếp qua niệm Phật, hồi hướng)