NGHI THỨC BÁT QUAN TRAI GIỚI

Quy mạng hết thảy Phật, kính xin hết thảy Phật và Bồ Tát chúng, nhiếp thọ con (1 lần, 1 lạy)

Con nay quy mạng thắng Bồ Đề,
Phật, pháp, Tăng thanh tịnh tối thượng.
Con phát tâm Bồ Đề rộng lớn,
Tùy hỷ vô biên các khối phước,

Trước hết là không ăn quá ngọ, rồi mới tu tám pháp trưởng dưỡng.
Con từ lúc này, phát tâm tịnh tín, cho đến khi ngồi nơi Bồ Đề tràng, thành Đẳng Chánh Giác.

Thề quy Phật, Lưỡng Túc Thắng tôn.
Thề quy y Pháp, Ly Dục Thắng tôn.
Thề quy y Tăng, Điều Phục Thắng tôn.
Tam Bảo là như thế là chỗ hướng về (3 lần, 3 lạy)

Đệ tử con tên là… tịnh tín ưu bà tắc (ưu bà di), kính mong A Xà Lê nghĩ nhớ, hộ niệm. Con từ giờ này trong ngày hôm nay, phát khởi tịnh tâm, cho đến hết đêm nay cho đến lúc ngày mai lúc mặt trời vừa mọc, trong thời gian ấy vâng giữ tám giới. Tức là: Một chẳng sát sanh, hai không trộm cắp, ba không làm chuyện tà hạnh, bốn chẳng nói dối, năm chẳng uống rượu, sáu chẳng ăn trái thời, bảy chẳng dùng hương, tràng hoa trang sức thân thể và ca múa vui chơi v.v… tám chẳng nằm ngồi gường to cao rộng. Con nay lìa bỏ những chuyện như vậy, thệ nguyện chẳng bỏ giới cấm thanh tịnh tám món công đức (3 lần, 3 lạy).

Hồi hướng

Con trì giới hạnh, trang nghiêm cái tâm, khiến tâm vui sướng, rộng tu hết thảy các hạnh thù thắng tương ứng, cầu thành Phật quả, rốt ráo viên mãn (1 lần, 1 lạy).

Con phát tâm vô thượng không hai,
Làm bạn chẳng thỉnh của chúng sanh,
Khéo hành hạnh Bồ Đề thù thắng,
Thành Phật rộng lợi ích thế gian,
Nguyện con nương nhờ thiện nghiệp này,
Thành Phật chẳng lâu trong đời này,
Thuyết pháp lợi ích cả thế gian,
Giải thoát chúng sanh khổ ba cõi.(3 lần, 3 lạy).