Nghi Cúng MÔNG-SƠN-THÍ-THỰC

 

Nam Mô Hoa Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần)
Nam Mô Diện Nhiên Vương Bồ Tát. (3 lần)

Mãnh hỏa diệm diệm chiếu thiết thành,
Thiết thành lý diệm nhiệt cô hồn,
Cô hồn nhược yếu sanh Tịnh Độ,
Thính tụng Hoa Nghiêm bán kệ kinh.
Nhược nhơn dục liễu tri,
Tam thế nhứt thế Phật,
Ứng quán pháp giới tánh,
Nhứt thiết duy tâm tạo.

* Phá địa-ngục chơn ngôn: (thần chú phá địa-ngục)
– Án Dà Ra Đế Gia Tóa Ha. (3 lần)

* Phổ triệu thỉnh chơn ngôn: (thần chú mời thỉnh tất cả)
-Nam Mô Bộ Bộ Đế Rị, Dà ri, Đa rị, Đát Đa Nga đa Da. (3 lần)

* Giải oan kiết chơn ngôn: (thần chú giải trừ oán kết)
-Án Tam Đà Ra, Dà Đà Ta Bà Ha. (3 lần)

-Nam Mô Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. (3 lần)
-Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Phật
-Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Pháp
-Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tăng
-Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
-Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
-Nam Mô Minh Dương Cứu Khổ Địa Tạng Vương Bồ Tát
-Nam Mô Khởi Giáo A Nan Đà Tôn Giả. (Bảy thánh hiệu tụng 3 lần)

Phật-Tử. Hữu Tình. Cô Hồn
Quy y Phật, quy y Pháp, Quy y Tăng
Quy y Phật lưỡng túc tôn,
Quy y Pháp ly dục tôn,
Quy y Tăng chúng trung tôn,
Quy y Phật kính, quy y Pháp kính, quy y Tăng kính.

(Các câu này đọc 3 lần)

Phật tử sở tạo chư ác nghiệp,
Giai do vô thỉ tham sân si,
Tùng thân ngữ ý chi sở sanh,
Nhứt thiết Phật tử giai sám hối.

Hữu tình sở tạo chư ác nghiệp,
Giai do vô thỉ tham sân si,
Tùng thân ngữ ý chi sở sanh,
Nhứt thiết Hữu tình giai sám hối.

Cô hồn sở tạo chư ác nghiệp,
Giai do vô thỉ tham sân si,
Tùng thân ngữ ý chi sở sanh,
Nhứt thiết Cô hồn giai sám hối.

Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ,
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn,
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học,
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ,
Tự tánh phiền não thệ nguyện đoạn,
Tự tánh pháp môn thệ nguyện học,
Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành.

* Diệt định nghiệp chơn ngôn: (chú diệt các định nghiệp)
-Án Bát ra mạt lân đà nãnh Ta Bà Ha. (3 lần)

* Diệt nghiệp chướng chơn ngôn:
-Án A Lỗ Lặc Kế Ta Bà Ha. (3 lần)

* Khai yết hầu chơn ngôn: (chú mở cổ nhỏ như kim hóa lớn)
-Án Bộ Bộ Đế Rị, Dà Đa Rị, Đát Đa Nga Đa Da. (3 lần)

* Tam muội da giới chơn ngôn: (Kiết ấn tam muội)
-Án Tam Muội Da, Tát Đỏa Phạm. (3 lần)

* Biến thực chơn ngôn:
– Nam Mô Tát Phạ Đát Tha Nga Đa, Phạ lồ chỉ đế, Án tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 hay 7 lần)

* Cam lồ thủy chơn ngôn:
– Nam Mô Tô Rô Bà Da, Đát tha nga đa da, Đát điệt tha, Án, Tô rô Tô rô, Bát ra tô rô, Bát ra tô rô, Ta Bà Ha. (3 lần)

* Nhứt tự thủy luân chơn ngôn: (Rưới nước)
– Án, Noan Noan Noan Noan Noan. (3 lần)

* Nhũ hải chơn ngôn:
– Nam Mô Tam Mãn Đa, Một Đà Nẫm, Án Noan. (3 lần)

Nam Mô Đa Bảo Như Lai
Nam Mô Bảo Thắng Như Lai
Nam Mô Diệu Sắc Thân Như Lai
Nam Mô Quảng Bát Thân Như Lai
Nam Mô Ly Bố Úy Như Lai
Nam Mô Cam Lồ Vương Như Lai
Nam Mô A Di Đà Như Lai. (Tụng 3 lần)

Thần chú gia trì tịnh pháp thực,
Phổ thí hà sa chúng Phật tử,
Nguyện giai bảo mãn xả xan tham,
Tốc thoát u minh sanh Tịnh Độ,
Quy y Tam Bảo phát Bồ đề,
Cứu cánh đắc thành vô thượng đạo,
Công đức vô biên tận vị lai,
Nhứt thiết Phật tử đồng pháp thực.

Thần chú gia trì pháp thí thực,
Phổ thí hà sa chúng Hữu tình,
Nguyện giai bảo mãn xả xan tham,
Tốc thoát u minh sanh Tịnh độ,
Quy y Tam Bảo phát Bồ đề,
Cứu cánh đắc thành vô thượng đạo,
Công đức vô biên tận vị lai,
Nhứt thiết Hữu tình đồng pháp thực.

Thần chú gia trì cam lồ thủy,
Phổ thí hà sa chúng Cô hồn,
Nguyện giai bảo mãn xả xan tham,
Tốc thoát u minh sanh Tịnh độ,
Quy y Tam Bảo phát Bồ đề,
Cứu cánh đắc thành vô thượng đạo,
Công đức vô biên tận vị lai,
Nhứt thiết Cô hồn đồng pháp thực.

Nhữ đẳng Phật tử chúng,
Ngã kim thí nhử cúng,
Thử thực biến thập phương,
Nhứt thiết Phật tử cọng,
Nguyện dĩ thử công đức,
Phổ cập ư nhứt thiết,
Ngã đẳng dữ Phật tử,
Giai cộng thành Phật đạo.

Nhữ đẳng Hữu tình chúng,
Ngã kim thí nhử cúng,
Thử thực biến thập phương,
Nhứt thiết Hữu tình cộng,
Nguyện dĩ thử công đức,
Phổ cập ư nhứt thiết,
Ngã đẳng dữ Hữu tình,
Giai cộng thành Phật đạo.

Nhữ đẳng Cô hồn chúng,
Ngã kim thí nhử cúng,
Thử thực biến thập phương,
Nhứt thiết Cô hồn cộng,
Nguyện dĩ thử công đức,
Phổ cập ư nhứt thiết,
Ngã đẳng dữ Cô hồn,
Giai cộng thành Phật đạo.

* Thí vô giá thực chơn ngôn:
Án mục lực lăng ta bà ha. (3 lần)

*Phổ cúng dường chơn ngôn:
-Án nga nga nẳng, Tam Bà Phạ Phiệt, Nhựt Ra Hồng. (3 lần)

*Chủ Sám xướng:

Thượng lai, tu thiết trai diên thí thực cô hồn, sự dĩ hoàn long, cẩn cụ điệp văn, ngoại đàn trượng bằng hỏa hóa.

Ma-ha bát-nhã ba-la-mật-đa tâm kinh

Quán Tự-tại Bồ-tát, hành thâm Bát-nhã ba-la-mật-đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.

Xá-lợi tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệt phục như thị. Xá-lợi tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức. Vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Vô sắc, thinh, hương, vị xúc, pháp. Vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới, vô vô minh diệc, vô vô minh tận. Nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận. Vô khổ, tập, diệt, đạo. Vô trí diệc vô đắc. Dĩ vô sở đắc cố. Bồ-đề-tát-đỏa y Bát-nhã ba-la-mật-đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết-bàn. Tam thế chư Phật y Bát-nhã ba-la-mật-đa cố, đắc A-nậu-đa-la tam-niệu tam-bồ-đề.

Cố tri Bát-nhã ba-la-mật-đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thế khổ, chơn thật bất hư. Cố thuyết Bát-nhã ba-la-mật-đa chú, tức thuyết chú viết: Yết-đế yết-đế, ba-la yết-đế, ba-la-tăng yết-đế, bồ-đề, tát-bà-ha. (3 lần)

*Chú vãng sanh:

Nam mô A di đa bà dạ, Đa tha dà đa dạ, Đa điệt dạ tha, A di rị đô bà tỳ, A di rị đa tất đam bà tỳ, A di rị đa tỳ ca lan đế, A di rị đa tỳ ca lan đa, Dà di nị dà dà na, Chỉ đa ca lệ ta bà ha. (3 lần)

Án ta ma ra, Ta ma ra, Di ma nẳng, Tát cáp ra, Ma ha thính, Cáp ra hồng. (3 lần)

Nguyện trú cát tường, dạ cát tường,
Trú dạ lục thời hằng cát tường,
Nhứt thiết thời trung cát tường giả,
Nguyện chư Thượng Sư ai nhiếp thọ.

Nguyện trú cát tường, dạ cát tường,
Trú dạ lục thời hằng cát tường,
Nhứt thiết thời trung cát tường giả,
Nguyện chư Tam Bảo ai nhiếp thọ.

Nguyện trú cát tường, dạ cát tường,
Trú dạ lục thời hằng cát tường,
Nhứt thiết thời trung cát tường giả,
Nguyện chư Hộ Pháp thường ủng hộ.

Tứ sanh đăng ư bảo địa,
Tam hữu thác hóa liên trì,
Hà sa ngạ quỷ chứng Tam Hiền,
Vạn loại hữu tình đăng Thập Địa.

Nam mô Siêu Thập Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)

*Chủ sám phục nguyện, Phục Dĩ Văn:

Kiến văn như huyễn ế,
Tam giới nhược không hoa,
Văn phục ế căn trừ,
Trần tiêu giác viên tịnh.

*Chủ sám:

Chơn nguyên trạm tịch, nãi tội tánh chi bổn không, khổ hải hồng thâm trục vọng ba nhi bất tức, do chúng sanh chi nghiệp cảm, trí trường kiếp dĩ trầm luân, thọ báo địa ngục chi trung, vĩnh ly khổ sở, chuyển sanh ngạ quỷ chi nội, trường nhận cơ hư, ký vô giải thoát chi kỳ, ninh hữu siêu thăng chi lộ, mỵ trượng Như Lai chi từ nguyện, hạt giải ác thú chi đảo huyền, chú tụng chơn thuyên, thí cam lồ chi pháp thực, đăng nhiên bảo cự, chúc minh giới chi u đồ, phổ sử mê lưu, cu siêu lạc quốc. Kim dạ đạo tràng, dĩ thử thí thực công đức, hồi hướng thiết vi sơn nội. Diện Nhiên Đại Sĩ, thống lãnh tam thập lục bộ, vô lượng vô biên, hằng hà sa số, chư ngạ quỷ chúng.

Tự tùng khoáng kiếp, trực chí kim sanh, thích nghiệp chướng dĩ tiêu dung, tuyết tội khiên nhi thanh tịnh, hoạch thang dõng phất, biến thành bát đức chi liên trì, lư diệm giao huy, hóa tác thất trân chi hương cái, kiếm thọ giai vi ngọc thọ, đao sơn tận tác bảo sơn, biến giới thiết sàng, hiện Bồ đề chi pháp tọa, mãn phủ đồng chấp, hóa cam lồ chi đề hồ, vãng tích trái chủ chi tương phùng, câu mông giải thoát, tích kiếp oan gia chi cộng hội, các toại tiêu diêu, ngục chúa hưng từ, minh quang trì thiện.

*Đồng tụng:

Đa sanh phụ mẫu, tùng tư nhập thánh siêu phàm, lụy thế oan thân, tự thử thừa ân giải thoát. Thiên thượng ngũ suy bất hiện, nhơn gian tứ tướng giai không, tu la xả tận sân tâm, địa ngục tức chư khổ não, hà sa ngạ quỷ, hóa nhiệt não nhi tác thanh lương, vạn loại hàm sanh, xả mê đồ nhi đăng giác ngạn.

*Chủ sám:

Phổ nguyện:

– Thử quốc độ, tha quốc độ, vô lượng chư quốc độ, nhứt thiết hữu tình cộng chứng chơn thường.

– Thử thế giới, tha thế giới, vô lượng chư thế giới, vô tận hàm thức, tề thành Phật đạo.

Tứ ân tổng báo,
Tam hữu quân tư,
Pháp giới chúng sanh,
Đồng viên chủng trí.

*Đồng tụng:

Chư Phật chánh pháp Bồ tát Tăng,
Trực chí Bồ đề ngã quy y
Ngã dĩ sở tu chư thiện căn,
Vị lợi hữu tình nguyện thành Phật.

*Chủ Sám: Tung vãi gạo muối: Thế xuất thế gian. (3 lần)

*Đồng hòa: Tùy nguyện sở thành. (3 lần)

*Đồng tụng:

Cẩn y du già giáo,
Kiến trí khải pháp diên,
Phổ nguyện chư hữu tình,
Giai cộng thành Phật đạo.

Thí thực công đức thù thắng hạnh,
Vô biên thắng phước giai hồi hướng,
Phổ nguyện trầm nịch chư chúng sanh!
Tốc vãng vô lượng quang Phật sát.
Thập phương tam thế nhứt thiết Phật,
Văn Thù Phổ Hiền Quán Tự Tại,
Chư tôn Bồ Tát Ma Ha Tát,
Ma ha Bát nhã ba la mật.

*Tả bạch:

Thượng lai tu thiết mông sơn, cam lồ pháp thực nhứt diên, công đức viên mãn, phổ triêm sa giới.

*Hòa Nam! *Thánh chúng!

*Tam Tự Quy:

*Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải đại đạo, Phát vô thượng tâm.

*Tự quy y pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải.

*Tự quy y tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, nhứt thiết vô ngại.

Nguyện dĩ thử công đức
Trang nghiêm Phật Tịnh độ
Thượng báo tứ trọng ân
Hạ tế tam đồ khổ
Nhược hữu kiến văn giả
Tất phát Bồ-đề tâm
Tận thử nhứt báo thân
Đồng sanh Cực-Lạc quốc.