NGHI AN VỊ PHẬT TẠI GIA
doahong

 

Sái Tịnh Đạo Tràng

Dương chi tịnh thủy biến sái tam thiên, tính không bát đức lợi nhân thiên, pháp giới quảng tăng diên, diệt tội tiêu khiên hỏa diễm hóa hồng liên
Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

Bồ Tát liễu đầu cam lồ thủy
Năng linh nhất đích biến hư không
Tinh chuyên cấu uế tận quyên trừ
Linh thử Đạo tràng tất thanh tịnh
Nam mô Cam Lồ Vương Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (Chú Đại Bi + thập chú + Sái Tịnh)

Thỉnh Phật và Bồ Tát

I. Thỉnh Chung
Đệ tử nhất tâm phụng thỉnh thập phương tam thế nhất thiết chư Phật, chư Tôn Pháp, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, duy nguyện quang lâm dĩ đại bi tâm nhi thường trú thử Đạo tràng, chứng giám nhi gia hộ (chư) phật tử (đệ tử)… phát đại Bồ Đề tâm, kiến lập Đạo tràng, tận vị lai kiếp tu tập Phổ Hiền hành nguyện. Duy nguyện Tam Bảo thùy từ linh cảm, ứng nguyện hộ niệm gia trì.
Nam Mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo (3 bái)

II. Thỉnh Riêng

Đệ tử nhất tâm phụng thỉnh:

1) Hoa Tạng Thế Giới Biến Pháp Giới Thân Tỳ Lô Già Na Phật, Sa Bà Ứng Thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

2) Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật

3) Đông Phương Tịnh Lưu Ly Thế Giới Dược Sư Lưu Ly Quang Phật

4) Hiện Trú Đâu Suất Thiên Cung Đương Lai Hạ Sinh Thành Phật Đại Từ Di Lặc Bồ Tát Ma Ha Tát

5) Biến Pháp Giới Phổ Chiếu Trí Quang Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Bồ Tát Ma Ha Tát

6) Biến Pháp Giới Vô Tận Công Đức Chủng Đại Hành Nguyện
Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát

7) Biến Pháp Giới Phổ Hiện Độ Sinh Hành Vô Úy Thí Đại Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát

8) Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Chư Đại Bồ Tát Đệ Nhị Thượng Thủ Tá Trợ Di Đà Tiếp Dẫn Vãng Sinh Đại Hùng Lực Đại Thế
Chí Bồ Tát Ma Ha Tát

9) Tại Thiết Vi Sơn Thiên Bách Ức Hóa Thân Phổ Độ Địa Ngục Khổ Đại Bi Nguyện Đại Thánh Từ Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

Duy nguyện Thế Tôn (Bồ Tát thì nói là Đại Thánh) chuyển vận bổn nguyện độ sinh, ứng hiện giáng lâm thử (ngã) Đạo tràng, phương tiện thể nhập thử tôn tượng, chứng giám nhi gia hộ (chư) tại gia đệ tử… phát đại Bồ Đề tâm, kiến lập Đạo tràng, tận vị lai kiếp tu tập Phổ Hiền hành nguyện. Duy nguyện Thế Tôn (Đại Thánh) thùy từ linh cảm, ứng nguyện hộ niệm gia trì.

Nam Mô… (3 lần thỉnh)

III. Thỉnh An Vị

Nam mô… nguyện đương chứng tri: Tuy thử Đạo tràng hiện thời thanh tịnh, nhiên nhi nhưng thị tại gia Đạo tràng, bất miễn bất tịnh phiền não niệm niệm hưng khởi, hằng thời xí thịnh. Cố đệ tử khấn nguyện… khai đại Từ Bi, Trí Huệ, Phương Tiện thiện xảo chi môn, lân m?n (chư) tại gia đệ tử… nhi vô ngại ứng nguyện, thể nhập phiền não gia dï thị giải thoát giới, an trú bất tịnh cảnh nhi hiện thanh tịnh sát, lệnh (chư) tại gia đệ tử… đắc trượng thừa đại tự tại công đức lực, bất ly thế gian pháp nhi nhập Bồ Đề môn, hằng xử phiền não trung nhi hướng giải thoát xứ. Duy nguyện… thùy từ ư thử tôn tượng phóng quang thể hiện sắc tướng thân, an vị thường trú thử Đạo tràng (3 lần thỉnh rồi tụng như sau 😉

Chư Phật Bồ Tát sắc tướng thân
vi diệu thậm thâm nan tư nghì,
phi sắc, phi tâm, phi tướng loại,
phi dụng tâm hành, tuyệt ngữ ngôn.

Nhiên nhi thường biến cai pháp giới
tùy chúng sinh tâm hiện vô cùng,
hoặc hiện thiên, nhân, phi nhân tướng,
Bồ tát, Thanh văn, Độc giác hình.

Duy tam thập nhị đại nhân tướng
ứng Bồ Đề tâm nhi hiện hành,
vô lượng kiếp lai công đức tụ,
lũy kiếp trang nghiêm thủy đắc thành.

Ấn tại sắc trung hiển thân tướng,
hoặc thành hình tượng trụ thế gian,
vi chư chúng sinh quy y xứ chủng
thắng thiện căn tác phúc điền.

Ngã kim khải phát tối thắng tâm,
tối thượng Bồ đề Phổ Hiền nguyện,
tận duyên nhất thiết chư tôn tượng
Bồ Tát, Như Lai, sắc tướng thân.

Hữu dữ vô tình đồng giác tính,
Phật lực: sắc, tâm, giai phương tiện,
linh chư tôn tượng ứng thắng nguyện
thành ngã Bồ Đề chân quy xứ.

Ngã kim đế quán chư tôn tượng giai
Phật Bồ Tát hiển chân thân,
nhất trần thượng hứa trần trần
Phật hà huống ngã Phật vô lượng trần.

Thị cố khể thủ chân thành lễ
nhất thiết Như Lai Bồ Tát tượng,
kim, ngân, ngõa, mộc, đồng, thạch, thiết…
giai tất cúng dường quy kính lễ.

Nguyện chư Như Lai, Bồ Tát
chúng ư chư tôn tượng hiển oai linh,
vĩnh trụ thế gian hành cứu bạt,
nhiếp hướng chúng sinh quy Bồ Đề.

Nam mô Đại Hành Phổ Hiền Bồ Tát (3 lần)

Quy Y Phát Tâm

Đại từ đại bi mẫn chúng sinh
Đại hỉ đại xả tế hàm thức
Tướng hảo quang minh dĩ tự nghiêm
Chúng đẳng chí tâm quy mạng lễ
Nam mô quy y Kim Cang Thượng Sư

Quy y Phật
Quy y Pháp
Quy y Tăng

Ngã kim phát tâm bất vị tự cầu nhân thiên phúc báo, Thanh Văn Duyên Giác, nãi chí quyền thừa chư vị Bồ Tát, duy nguyện quy y tối thượng Thừa, phát Bồ Đề tâm. Nguyện dữ pháp giới chúng sinh nhất thời đồng đắc A nậu đa la Tam miệu Tam bồ đề (3 lần)

Nam mô quy y thập phương tận hư không giới nhất thiết chư Phật
Nam mô quy y thập phương tận hư không giới nhất thiết Tôn Pháp Nam mô quy y thập phương tận hư không giới nhất thiết Hiền
Thánh Tăng (3 lần)

Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành (3 lần)

Lễ Phật

Sở hữu thập phương thế giới trung
Tam thế nhất thiết nhân sư tử
Ngã dĩ thanh tịnh thân ngữ ý
Nhất thiết biến lễ tận vô dư

Phổ Hiền hành nguyện oai thần lực
Phổ hiện nhất thiết Như Lai tiền
Nhất thân phục hiện sát trần thân
Nhất nhất biến lễ sát trần Phật (3 lần)
Nam Mô Biến Pháp Giới Thập Phương Tam Thế Vi Trần Sát
Trung Bất Khả Thuyết Bất Khả Thuyết Vi Trần Số Phật (3 lễ)

Tán Phật

Ư nhất trần trung trần số Phật
Các xử Bồ Tát chúng hội trung
Vô tận pháp giới trần diệc nhiên
Thâm tín chư Phật giai sung mãn

Các dĩ nhất thiết âm thanh hải
Phổ xuất vô tận diệu ngôn từ
Tận ư vị lai nhất thiết kiếp
Tán Phật thậm thâm công đức hải (3 lần)

Cúng Dường

Dĩ chư tối thắng diệu hoa man
Kỹ nhạc, đồ hương cập tán cái,
như thị nhất thiết trang nghiêm cụ
ngã dĩ cúng dường chư Như Lai.

Tối thắng y phục, tối thắng hương,
mạt hương, thiêu hương dữ đăng chúc,
nhất nhất giai như diệu cao
tụ ngã tất cúng dường chư Như Lai.

Ngã dĩ quảng đại thắng giải tâm
thâm tín nhất thiết tam thế Phật
tất dĩ Phổ Hiền hành nguyện lực
phổ biến cúng dường chư Như Lai (3 lần)

Sám Hối

Ngã tích sở tạo chư ác nghiệp giai do vô thủy tham sân si tùng thân, ngữ, ý chi sở sinh, nhất thiết ngã kim giai sám hối (3 lần) Nam mô Như Lai, Ứng Cúng, Chính Biến Tri, Minh Hành Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nam mô Phổ Quang Phật
Nam mô Phổ Minh Phật
Nam mô Phổ Tịnh Phật
Nam mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật
Nam mô Chiên Đàn Quang Phật
Nam mô Ma Ni Tràng Phật
Nam mô Hoan Hỉ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật
Nam mô Nhất Thiết Thế Gian Lạc Kiến Thượng Đại Tinh Tiến Phật
Nam mô Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật
Nam mô Huệ Cự Chiếu Phật
Nam mô Hải Đức Quang Minh Phật
Nam mô Kim Cương Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật
Nam mô Đại Cường Tinh Tiến Dũng Mãnh Phật
Nam mô Đại Bi Quang Phật
Nam mô Từ Lực Vương Phật
Nam mô Từ Tạng Phật
Nam mô Chiên Đàn Quật Trang Nghiêm Thắng Phật
Nam mô Hiền Thiện Thủ Phật
Nam mô Thiện Ý Phật
Nam mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật
Nam mô Kim Hoa Quang Phật
Nam mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật
Nam mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật
Nam mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật
Nam mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật
Nam mô Bất Động Trí Quang Phật
Nam mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật
Nam mô Tài Quang Minh Phật
Nam mô Trí Huệ Thắng Phật
Nam mô Di Lặc Tiên Quang Phật
Nam mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật
Nam mô Thế Tịnh Quang Phật
Nam mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật
Nam mô Nhật Nguyệt Quang Phật
Nam mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật
Nam mô Huệ Tràng Thắng Vương Phật
Nam mô Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Phật
Nam mô Diệu Âm Thắng Phật
Nam mô Thường Quang Tràng Phật
Nam mô Quán Thế Đăng Phật
Nam mô Huệ Oai Đăng Vương Phật
Nam mô Pháp Thắng Vương Phật Nam mô Tu Di Quang Phật
Nam mô Tu Ma Na Hoa Quang Phật
Nam mô Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật
Nam mô Đại Huệ Lực Vương Phật
Nam mô A Súc Tỳ Hoan Hỉ Quang Phật
Nam mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật
Nam mô Tài Quang Phật
Nam mô Kim Hải Quang Phật
Nam mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật
Nam mô Đại Thông Quang Phật
Nam mô Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Kim Cương Bất Hoại Phật
Nam mô Bảo Quang Phật
Nam mô Long Tôn Vương Phật
Nam mô Tinh Tiến Quân Phật
Nam mô Tinh Tiến Hỉ Phật Nam mô Bảo Hỏa Phật
Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật
Nam mô Hiện Vô Ngu Phật
Nam mô Bảo Nguyệt Phật
Nam mô Vô Cấu Phật
Nam mô Ly Cấu Phật
Nam mô Dũng Thí Phật
Nam mô Thanh Tịnh Phật
Nam mô Thanh Tịnh Thí Phật Nam mô Sa Lưu Na Phật
Nam mô Thủy Thiên Phật
Nam mô Kiên Đức Phật
Nam mô Chiên Đàn Công Đức Phật
Nam mô Vô Lượng Cúc Quang Phật
Nam mô Quang Đức Phật
Nam mô Vô Ưu Đức Phật
Nam mô Na La Diên Phật
Nam mô Công Đức Hoa Phật
Nam mô Liên hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật
Nam mô Tài Công Đức Phật
Nam mô Đức Niệm Phật
Nam mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật
Nam mô Hồng Diễm Đế Tràng Vương Phật
Nam mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật
Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật
Nam mô Thiện Du Bộ Phật
Nam mô Chu Táp Trang Nghiêm Công Đức Phật
Nam mô Bảo Du Bộ Phật
Nam mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Sa La Thụ Vương Phật

Tùy Hỷ
Thập phương nhất thiết chư chúng sinh,
Nhị thừa hữu học cập vô học,
nhất thiết Như Lai dữ Bồ Tát,
sở hữu công đức giai tùy hỉ (3 lần)

Hồi Hướng

Sở hữu lễ, tán, cúng dường phúc,
thỉnh Phật trụ thế, chuyển pháp luân,
tùy hỉ, sám hối, chư thiện căn
hồi hướng chúng sinh cập Phật đạo

Nguyện tương dĩ thử thắng công đức
hồi hướng vô thượng chân pháp giới,
tính, tướng Phật, Pháp cập Tăng Già,
nhị đế dung thông, tam muội ấn.

Như thị vô lượng công đức hải
ngã kim giai tất tận hồi hướng.
Sở hữu chúng sinh thân khẩu ý,
kiến hoặc, đàn báng ngã pháp đẳng,

như thị nhất thiết chư nghiệp chướng
tất giai tiêu diệt tận vô dư.

Niệm niệm Trí châu ư pháp giới,
quảng độ chúng sinh giai bất thối,
nãi chí hư không, thế giới tận,
chúng sinh cập nghiệp phiền não tận,
như thị tứ pháp quảng vô biên,
nguyện kim hồi hướng diệc như thị.

Nam Mô Đại Hành Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)