Ngày Nay Đã Qua

Phổ Hiền Bồ Tát

Đức Bồ-tát Phổ Hiền nói kệ rằng:

Ngày nay đã qua
Mạng sống giảm dần
Như cá cạn nước
Có gì là vui
Phải siêng tinh tấn
Cứu lửa cháy dầu
Chỉ nhớ vô thường
Chớ có buông lung.