Ngày sáng đưa TANG buồn đi qua,
Chiều tối mồ hoang dưới trăng tà.
Vô thường chợt đến nào ai biết,
Người đi rồi, lần tới phiên Ta.

Đời xưa có lắm kẻ ác hung,
Tài hoa, phú quý hưởng vô cùng.
Thăng trầm ngàn kiếp đời thay đổi,
Lắm kẻ NGHIỆP dầy, trả hải hùng.

Đời nầy biết đạo, cầu Tây cảnh,
SÁM HỐI nghiệp xưa, SỬA tháng ngày.
DI-ĐÀ sáu chữ chuyên lòng niệm,
NGHIỆP dứt, TÌNH không thoát đọa đày.

                       Btg. Bảo-Đăng