Trang Ngâm Thơ
Của Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Diễn ngâm: Diệu Bình