Nam Viện Huệ Ngung

Từ điển Đạo Uyển


南院慧顒; C: nányuàn huìyóng; J: nanin egyō; ?-930, cũng được gọi là Bảo Ứng Huệ Ngung; Thiền sư Trung Quốc, thuộc tông Lâm Tế đời thứ ba, nối pháp Thiền sư Hưng Hoá Tồn Tưởng. Môn đệ của Sư có Phong Huyệt Diên Chiểu nổi bật nhất và chính sự huấn luyện môn đệ “khó dạy” này mà Sư nổi danh đến đời sau. Sư hỏi một vị tăng mới đến: “Vừa nơi nào đến?” Tăng thưa: “Vừa rời Nhượng Châu” Sư hỏi: “Ðến làm gì?” Tăng thưa: “Ðến lễ bái Hoà thượng.” Sư bảo: “Dường như lão Ngung Bảo Ứng chẳng ở đây.” Tăng liền hét, Sư bảo: “Ðã nói với ông chẳng có ở đây, lại hét cái gì?” Tăng lại hét, Sư liền đánh. Vị tăng quì xuống lễ bái, Sư bảo: “Gậy này bản phận ngươi đánh ta, mà ta lại đánh ngươi, ba gậy năm gậy cốt lời này.”