Năm Mươi Bài Tụng Pháp Thờ Thầy
–  Đại ChánhTân Tu Đại Tạng kinh quyển thứ 32 thuộc luận tập bộ toàn.
–  Thứ tự kinh văn số 1687.
–  Tây Thiên dịch kinh Tam Tạng Triêu Tán Đại Phu Thí Hồng Lô Thiếu Khanh Tuyên Phạm Đại Sư Tứ Tử Sa Môn Thần Nhựt xứng cùng với những người khác phụng chiếu dịch.
– Sa Môn Thích Như Điển – Phương Trượng chùa Viên Giác Hannover Đức Quốc dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt tại thư phòng chùa Viên Giác Hannover ngày 19 tháng 9 năm 2007.

 

Nương các kinh luật bí mật giáo
Lược bỏ việc hầu Thầy quy tắc
Nghe rồi vui vẻ phát tâm tịnh
Sẽ được Như Lai trí Kim Cang

Nếu ở Thầy quán đảnh
Ba thời thường lễ bái
Đó chính là cúng dường
Mười phương các Như Lai
Khởi tối thượng cung kính
Chắp tay hay cầm hoa
Rải kia hoa Mạn Noa
Đầu mặt tiếp chân lạy
Thầy kia hoặc ở nhà
Hoặc mới thọ Đại giới
Đặt kinh trượng phía trước
Liền tiêu những nghi mạn
Hoặc đệ tử xuất gia
Tâm thường tịnh thừa sự
Rời chỗ đến để tiếp
Chỉ trừ nơi đến lễ
Thầy kia và đệ tử
Đang mang đồ đạc nặng
Nếu không thấy được trước
Cả hai cùng khởi tội
Nếu sân hận không thương
Tham ái nhiều tán loạn
Hay cậy vào chủng tộc
Dùng huệ để phân tách
Đủ giới nhẫn bi trí
Tôn trọng không khoe khoan
Rõ bí mật quy tắc
Rộng biết các luận nghị
Lành được tướng nói thật
Mạn Noa La sự nghiệp
Sẽ chứng mười chơn như
Các căn đều thanh tịnh
Nếu kia đến cầu pháp
Mà Thầy sinh khinh chê
Tức báng các Như Lai
Sẽ gặp những khổ não
Do tăng thượng ngu si
Sẽ gặp các hiện báo
Vì xấu chấp làm tốt
Bịnh nặng sẽ cột ràng
Pháp vua chỗ truy bức
Cùng rắn độc làm hại
Oán tặc nạn nước lửa
Chẳng người được lợi lạc
Kia Tần Na Dạ Ca
Thường tạo những chướng ngại
Từ đây mà mệnh chung
Tức đọa vào ác thú
Chớ làm A Xà Lê
Một ít sanh phiền não
Chẳng rõ sẽ gặp cảnh
Vào thẳng ngục A Tỳ
Thọ nhiều loại khổ cực
Nói rõ càng thêm sợ
Do khinh A Xà Lê
Ở đó thường hay ở
Kẻ A Xà Lê kia
Hoằng trì tạng chánh pháp
Cho nên phải nhứt tâm
Chớ có sinh khinh mạn
Thường nơi A Xà Lê
Thừa sự mà cúng dường
Phát sanh tâm tôn trọng
Tức chẳng gặp chướng ngại
Lại ở nơi chỗ Thầy
Vui làm cùng hỷ xả
Chẳng kể nơi thân nầy
Hà huống là của cải
Ở vô lượng ức kiếp
Dũng mãnh chuyên tu tập
Làm cho chứng Bồ Đề
Thật vui và hy hữu
Lành hộ nguyện sâu nầy
Cúng dường các Như Lai
Cung kính A Xà Lê
Giống như tất cả Phật
Nếu nơi mình có gì
Những đồ vật quý giá
Cầu vô tận Bồ Đề
Thành tâm mà phụng cúng
Thí Phật A Xà Lê
Niệm niệm thường tăng trưởng
Đây phước điền tối thắng
Liền được quả Bồ Đề
Như thế người cầu pháp
Đủ giới nhẫn công đức
Chẳng hư dối với Thầy
Sẽ được trí Kim Cang
Nếu chân giẵm hình Thầy
Tội nặng như phá tháp
Ở giường nằm ngồi thảy
Tội nhanh như cỡi ngựa
Nếu Thầy dạy sám hối
Hoan hỷ mà nghe dạy
Tự mình hay chẳng thể
Dùng lời tốt khải bạch
Do y chỉ nơi Thầy
Muốn chỗ được thành tựu
Hiện vui và sanh thiên
Há kể đến thân nầy
Giữ gìn của cải Thầy
Giống như gìn thân mình
Nơi kia, người gần gũi
Như thân thường kính phụng
Chẳng nên ở trước Thầy
Che đậy và quá lố
Dùng tay chân khua động
An nhiên mà ngồi nằm
Hoặc có duyên bảo ngồi
Chớ sơ suất đổi chân
Thường giữ những oai nghi
Sư đứng liền phải đứng
Nếu hay đi kinh hành
Chẳng nên theo đi sau
Nên đứng yên để hầu
Chẳng hỉ nhổ mũi dãi
Lại chẳng nên trước Thầy
Trộm riêng để mà nói
Và nói cười gần đó
Ca múa hát xướng thảy
Hoặc phải ngồi hay đứng
Mỗi mỗi nên lễ kính
Hoặc ở nơi đường hiểm
Chính mình phải đi trước
Lại chẳng nên ở trước
Thân hiện tướng mệt nhọc
Dùng tay tạo âm thanh
Cong quẹo dựa vào tường
Hoặc giặt áo rửa chân
Cùng tắm gội cả thảy
Trước thưa Thầy rõ biết
Chỗ làm không cho thấy
Lại cả tên của Thầy
Chẳng nên tự xưng hô
Nếu có người hỏi đến
Nên chỉ nói một chữ
Thầy hoặc bảo vân tập
Nên bảo tất cả đến
Nơi kia chỉ việc làm
Nhớ nghĩ thường chẳng quên
Hoặc cười giễu thô tháo
Hay dùng tay che miệng
Nếu có việc hay nghe
Lời lẽ nói dịu dàng
Nếu người nữ tại gia
Tâm tịnh đến nghe pháp
Chắp tay đầy uy nghi
Chuyên nhìn nơi mặt Thầy
Nghe rồi liền phụng trì
Xả ly những kiêu mạn
Thường như cô dâu mới
Nhan sắc thật thẹn thùng
Nơi kia thân trang nghiêm
Chẳng thể sanh ái lạc
Cùng thiện chẳng tương ưng
Đều suy nghĩ xa lìa
Thường cảm đức của Thầy
Chẳng nên dòm việc nhỏ
Tùy thuận để thành tựu
Cầu hơn hay tự tổn
Thuyết pháp độ đệ tử
Mạn Noa La, Hộ Ma
Thành ấp chỗ Thầy ở
Không bảo chẳng nên làm
Hoặc thuyết pháp chỗ được
Tịnh thí các tài vật
Tất nên cúng cho Thầy
Tùy được mà nên dùng
Đồng học cùng pháp lữ
Chẳng nên vì đệ tử
Lại chẳng ở trước Thầy
Thọ việc lễ lạy mình
Nếu vật dâng cúng Thầy
Phải hai tay mang dâng
Thầy hoặc có chỗ cho
Thường cung kính lãnh thọ
Tự chuyên tu chánh hạnh
Thường nhớ nghĩ chẳng quên
Kia hoặc chẳng luật nghi
Ái ngữ hay dạy bảo
Nếu Thầy có dạy gì
Hoặc bịnh duyên chẳng làm
Phải tác lễ thưa thật
Vui tức chẳng việc gì
Nên làm cho Thầy vui
Lìa các việc phiền não
Hãy siêng năng làm việc
Sợ phiền nên chẳng thuật
Kim Cang Như Lai kia
Gần như thế mà nói
Hoặc nói rõ chỗ sáng
Nương Thầy được thành tựu
Nếu Đệ Tử thanh tịnh
Hay quy y Tam Bảo
Giả sử mệnh sẽ dứt
Lại vì nói pháp yếu
Cùng thọ lời bí mật
Sẽ làm cho chánh pháp
Hoặc hiện tướng tụng trì
Sẽ dứt tội căn bản

Nếu hay tùy thuận theo Thầy học
Tức thành tất cả mọi công đức
Lấy ta chỗ gặp nhơn lành vui
Nguyện cùng chúng sanh sớm thành Phật.

Năm mươi bài tụng pháp thờ Thầy xong