NA TIÊN TỲ KHEO VẤN ĐÁP

Hán Tạng: Phụ Đông Tấn Lục
Việt dịch: Cao Hữu Đính
Thu Âm: Trung Tâm Diệu Pháp Âm
Giọng đọc: Huy Hồ, Đức Huy, Nguyễn Vinh, Ngọc Mỹ, Hà Thảo