MUÔN PHÁP HỘI TRỔ MỘT HOA VÔ TƯỚNG
thi hóa pháp hội Diệu Pháp Liên Hoa và cương yếu mỗi phẩm
Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm
 Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học