MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN CUỘC ĐỜI
Thích Đạt Ma Phổ Giác
Sản xuất & Ấn hành: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Huệ Tâm

 

Tải MP3