Mừng Tuổi Phật
Tuệ Kiên

 

Con mừng tuổi Phật mấy ngàn năm,
Bằng đóa hoa tâm đẹp vô ngần.
Những buổi công phu từ mờ sáng,
Sen ngát chung trà con kính dâng.

Xuân có tàn đâu, có đến đâu!
Nguồn pháp linh xưa vẫn nhiệm mầu.
Con thuyền bát nhã đưa lữ khách,
Vụt thoáng qua sông, sóng bạc đầu…

Cuộc sống quanh đây vẫn phù vân,
Một kiếp rong chơi giữa hồng trần.
Giao thừa suy gẫm câu thi kệ,
Bình minh trời sáng rực ngoài sân…

Thắp nén trầm hương con cúng dường,
Dâng lên Chư Phật khắp mười phương.
Pháp thân bàng bạc trong tam giới,
Hóa độ nhân thiên ngộ chân thường.

Print Friendly, PDF & Email