MỪNG SINH NHẬT THẦY
Thơ chúc mừng sinh nhật 70
Hoà Thượng THÍCH THẮNG HOAN.

Xuân này thầy trọn bảy mươi
So tuổi Bành Tổ thì người còn xuân
Chúng con thành kính chúc mừng
Chúc thầy hưởng thọ thứ lần hai trăm
Sử đời ghi tạc ngàn năm
Thắng Hoan hoà thượng hai trăm tuổi đời
Ngài đi giáo hoá khắp nơi
Đông Âu Tây Á lợi người lợi tha
Cực Lạc ở cõi Ta Bà
Mỗi người đạo đức nhà nhà an vui
Ước mong nếu được như lời
Đó là phước đức Phật trời bủa ban
Năm cũ qua rồi năm mới sang
Chúc thầy phước huệ khang an tràn đầy
Biện tài thuyết pháp đó đây
Rạng danh trưởng tử Như Lai hậu đời
Năm mới con kính đôi lời
Chúc thầy mạnh khỏe vui cười đón xuân.

Xuân Mậu Dần 1998
Đệ tử chúng con kính bút
Minh Huệ và Diệu Lý