Kim Bản Đại Tạng Kinh Tuyển Lục

PHIÊN ÂM
Kim Bản Đại Tạng Kinh Tuyển Lục

Phiên âm và chấm câu: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận

error: Alert: Content is protected !!