Gia Hưng Đại Tạng Kinh Tuyển Lục

PHIÊN ÂM
Gia Hưng Đại Tạng Kinh Tuyển Lục

Phiên âm và chấm câu: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận

error: NAM-MÔ A-DI-ĐÀ-PHẬT