Chánh Sử Phật Giáo Tư Liệu Loại Biên

PHIÊN ÂM
Chánh Sử Phật Giáo Tư Liệu Loại Biên

Phiên âm và chấm câu: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận

error: NAM-MÔ A-DI-ĐÀ-PHẬT