Các Bản Kinh Và Luận Khác

PHIÊN ÂM
Các Bản Kinh Và Luận Khác

Phiên âm và chấm câu: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận

error: NAM-MÔ A-DI-ĐÀ-PHẬT