Bắc Triều Thạch Khắc Thác Phiến Bách Phẩm

PHIÊN ÂM
Bắc Triều Thạch Khắc Thác Phiến Bách Phẩm

Phiên âm và chấm câu: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận

error: NAM-MÔ A-DI-ĐÀ-PHẬT