BỘ CHƯ TÔNG

Bộ Chư Tông thuộc về Tạp Tạng, trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng, gồm cả thảy 184 kinh, trong đó có 586 quyển.

1851, Đại Thừa Nghĩa Chương, 20 quyển, [ Tùy Tuệ Viễn soạn ]
1852, Tam Luận Huyền Nghĩa, 1 quyển, [ Tùy Cát Tạng soạn ]
1853, Đại Thừa Huyền Luận, 5 quyển, [ Tùy Cát Tạng soạn ]
1854, Nhị Đế Nghĩa, 3 quyển, [ Tùy Cát Tạng soạn ]
1855, Tam Luận Du Ý Nghĩa, 1 quyển, [ Tùy Thích Pháp Sư soạn ]
1856, Cưu Ma La Thập Pháp Sư Đại Nghĩa, 3 quyển, [ Đông Tấn Tuệ Viễn vấn, La Thập đáp ]
1857, Bảo Tạng Luận, 1 quyển, [ Hậu Tần Tăng Triệu trước ]
1858, Triệu Luận, 1 quyển, [ Hậu Tần Tăng Triệu tác ]
1859, Triệu Luận Sớ, 3 quyển, [ Đường Nguyên Khang soạn ]
1860, Triệu Luận Tân Sớ, 3 quyển, [ Nguyên Văn Tài thuật ]
1861, Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương, 7 quyển, [ Đường Khuy Cơ soạn ]
1862, Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Tập, 3 quyển, [ Đường Tuệ Chiểu soạn ]
1863, Năng Hiển Trung Biên Tuệ Nhật Luận, 4 quyển, [ Đường Tuệ Chiểu soạn ]
1864, Đại Thừa Nhập Đạo Thứ Đệ, 1 quyển, [ Đường Trí Chu soạn ]
1865, Bát Thức Quy Củ Bổ Chú, 2 quyển, [ Minh Phổ Thái Bổ chú ]
1866, Hoa Nghiêm Nhất Thừa Giáo Nghĩa Phân Chương, 4 quyển, [ Đường Pháp Tạng thuật ]
1867, Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chỉ Quan, 1 quyển, [ Tùy Đỗ Thuận thuyết ]
1868, Hoa Nghiêm Nhất Thừa Thập Huyền Môn, 1 quyển, [ Tùy Đỗ Thuận thuyết, Đường Trí Nghiễm soạn ]
1869, Hoa Nghiêm Ngũ Thập Yếu Vấn Đáp, 2 quyển, [ Đường Trí Nghiễm tập ]
1870, Hoa Nghiêm Kinh Nội Chương Môn Đẳng Tạp Khổng Mục Chương, 4 quyển, [ Đường Trí Nghiễm tập ]
1871, Hoa Nghiêm Kinh Chỉ Quy, 1 quyển, [ Đường Pháp Tạng thuật ]
1872, Những Lời Răn Trong Kinh Hoa Nghiêm, 1 quyển, [ Đường Hiền Thủ soạn ]
1873, Hỏi Đáp Về Kinh Hoa Nghiêm, 2 quyển, [ Đường Pháp Tạng soạn ]
1874, Chương Lập Tam Bảo Trong Phẩm Minh Pháp Kinh, 2 quyển, [ Đường Pháp Tạng thuật ]
1875, Trăm Môn Biển Nghĩa Kinh Hoa Nghiêm, 1 quyển, [ Đường Pháp Tạng thuật ]
1876, Tu Quán Ý Chỉ Sâu Kín Hết Vọng Về Nguồn Của Kinh Hoa Nghiêm, 1 quyển, [ Đường Pháp Tạng thuật ]
1877, Hoa Nghiêm Pháp Giới Du Tâm Ký, 1 quyển, [ Đường Pháp Tạng soạn ]
1878, Chương Phát Bồ Đề Tâm Của Kinh Hoa Nghiêm, 1 quyển, [ Đường Pháp Tạng thuật ]
1879, Quan Mạch Nghĩa Ký Của Hoa Nghiêm, 1 quyển, [ Đường Pháp Tạng soạn ]
1880, Vân Gian Loại Giải Chương Kim Sư Tử, 1 quyển, [ Đường Pháp Tạng soạn, Tống Tịnh Nguyên thuật ]
1881, Thích Chương Kim Sư Tử Trong Kinh Đại Phương Quãng Phật Hoa Nghiêm, 1 quyển, [ Đường Pháp Tạng soạn . Tống Thừa Thiên chú ]
1882, Môn Quán Viên Dung Của Ba Vị Thánh, 1 quyển, [ Đường Trừng Quán thuật ]
1883, Hoa Nghiêm Pháp Giới Huyền Cảnh, 2 quyển, [ Đường Trừng Quán thuật ]
1884, Chú Thích Môn Quán Pháp Giới Của Hoa Nghiêm, 1 quyển, [ Đường Tông Mật chú ]
1885, Bài Tụng Ba Mươi Môn Về Quán Pháp Giới Của Hoa Nghiêm Thất Tự, 2 quyển, [ Tống Bổn Tung thuật . Tông Trạm chú ]
1886, Luận Nguyên Nhân, 1 quyển, [ Đường Tông Mật thuật ]
1887a, Hoa Nghiêm Nhất Thừa Pháp Giới Đồ, 1 quyển, [ Tân La Nghĩa Tương soạn ]
1887b, Pháp Giới Đồ Kí Tủy Lục, 4 quyển, [ ]
1888, Nói Về Bỏ Mê Hiển Trí Thành Mười Minh Bi, 1 quyển, [ Đường Lý Thông Huyền soạn ]
1889, Luận Tam Muội Hải Ấn, 1 quyển, [ Minh Bạch soạn ]
1890, Hoa Nghiêm Nhất Thừa Thành Phật Diệu Nghĩa Kinh, 1 quyển, [ Tân La Kiến Đăng Chi tập ]
1891, Phật Quốc Thiền Sư Văn Thù Chỉ Nam Đồ Tán, 1 quyển, [ Tống Duy Bạch thuật ]
1892, Quang Trung Sáng Lập Giới Đàn Đồ Kinh, 1 quyển, [ Đường Đạo Tuyên soạn ]
1893, Tịnh Tâm Giới Quán Pháp, 2 quyển, [ Đường Đạo Tuyên soạn ]
1894, Thích Môn Chương Phục Nghi, 1 quyển, [ Đường Đạo Tuyên thuật ]
1895, Tân Khắc Lượng Xứ Nặng Nhẹ Nghi, 2 quyển, [ Đường Đạo Tuyên tập ]
1896, Thích Môn Quy Kính Nghi, 2 quyển, [ Đường Đạo Tuyên thuật ]
1897, Giáo Giới Tân Học Tỳ Kheo Hành Hộ Luật Nghi, 1 quyển, [ Đường Đạo Tuyên thuật ]
1898, Luật Tướng Cảm Thông Truyện, 1 quyển, [ Đường Đạo Tuyên soạn ]
1899, Trung Thiên Trúc Xá Vệ Quốc Kỳ Hoàn Tự Đồ Kinh, 2 quyển, [ Đường Đạo Tuyên soạn ]
1900, Hình Vẽ Phật Chế Sáu Vật Cho Tỳ Kheo, 1 quyển, [ Đường Nguyên Chiếu soạn ]
1901, Pháp Nghi Quỹ Hộ Mạng Phóng Sanh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh soạn ]
1902, Pháp Thọ Dụng Tam Thủy Yếu Hành, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh soạn ]
1903, Thuyết Tội Yếu Hành Pháp, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh soạn ]
1904, Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Xuất Gia Thọ Cận Viên Yết Ma Nghi Phạm, 1 quyển, [ Nguyên Bạt Hợp Tư Ba tập ]
1905, Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Bí Sô Tập Học Lược Pháp, 1 quyển, [ Nguyên Bạt Hợp Tư Ba tập ]
1906, Bồ Tát Giới Bản Tông Yếu, 1 quyển, [ Tân La Đại Hiền soạn ]
1907, Bồ Tát Giới Bản Trì Phạm Yếu Ký, 1 quyển, [ Tân La Nguyên Hiểu thuật ]
1908, Đại Thừa Lục Tình Sám Hối, 1 quyển, [ Tân La Nguyên Hiểu soạn ]
1909, Từ Bi Đạo Trường Sám Pháp, 10 quyển, [ Lương Chư Đại Pháp Sư tập soạn ]
1910, Pháp Từ Bi Thủy Sám, 3 quyển, [ Đường Ngộ Đạt soạn ]
1911, Ma Ha Chỉ Quán, 10 quyển, [ Tùy Trí Khải thuyết ]
1912, Chỉ Quán Phụ Hành Truyện Hoằng Quyết, 10 quyển, [ Đường Trạm Nhiên thuật ]
1913, Chỉ Quán Nghĩa Lệ, 2 quyển, [ Đường Trạm Nhiên thuật ]
1914, Chỉ Quán Đại Ý, 1 quyển, [ Đường Trạm Nhiên thuật ]
1915, Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiện Pháp Yếu, 1 quyển, [ Tùy Trí Khải thuật ]
1916, Thích Thiện Ba La Mật Thứ Đệ Pháp Môn, 10 quyển, [ Tùy Trí Khải thuyết ]
1917, Sáu Pháp Môn Mầu Nhiệm, 1 quyển, [ Tùy Trí Khải thuyết ]
1918, Tứ Niệm Xứ, 4 quyển, [ Tùy Trí Khải thuyết ]
1919, Những Lời Dạy Trong Thiền Môn Của Đại Sư Thiên Trí Giả, 1 quyển, [ Tùy Trí Khải thuyết ]
1920, Quán Tâm Luận ( Diệc Danh Tiên Nhũ Luận ), 1 quyển, [ Tùy Trí Khải thuật ]
1921, Quán Tâm Luận Sớ, 5 quyển, [ Tùy Quán Đảnh soạn ]
1922, Thích Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Kinh Giác Ý Tam Muội, 1 quyển, [ Tùy Trí Khải thuyết ]
1923, Pháp Môn Về Tam Muội Các Pháp Vô Tránh, 2 quyển, [ Chu Tử Do soạn ]
1924, Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn, 4 quyển, [ Trần Tuệ Tư thuyết ]
1925, Pháp Giới Thứ Đệ Sớ Môn, 6 quyển, [ Tùy Trí Khải soạn ]
1926, Nghĩa An Lạc Hạnh Trong Kinh Pháp Hoa, 1 quyển, [ Trần Tuệ Tư thuyết ]
1927, Thập Bất Nhị Môn, 1 quyển, [ Đường Trạm Nhiên thuật ]
1928, Thập Bất Nhị Môn Chỉ Yếu Sao, 2 quyển, [ Tống Tri Lễ thuật ]
1929, Tứ Giáo Nghĩa, 12 quyển, [ Tùy Trí Khải soạn ]
1930, Đại Ý Tám Giáo Của Thiên Thai, 1 quyển, [ Tùy Quán Đảnh soạn ]
1931, Thiên Thai Tứ Giáo Nghi, 1 quyển, [ Cao Lệ Đế Quán lục ]
1932, Kim Cương Ty, 1 quyển, [ Đường Trạm Nhiên thuật ]
1933, Văn Thệ Nguyện Của Thiền Sư Nam Nhạc Tư Đại, 1 quyển, [ Trần Tuệ Tư soạn ]
1934, Quốc Thanh Bách Lục, 4 quyển, [ Tùy Quán Đảnh toản ]
1935, Pháp Trí Di Biên Quán Tâm Nhị Bách Vấn, 1 quyển, [ Tống Kế Trung tập ]
1936, Tứ Minh Thập Nghĩa Thư, 2 quyển, [ Tống Tri Lễ soạn ]
1937, Ghi Chép Về Giáo Và Hạnh Của Tôn Giả Tứ Minh, 7 quyển, [ Tống Tông Hiểu biên ]
1938, Thiên Đài Truyện Phật Tâm Ấn Ký, 1 quyển, [ Nguyên Hoài Tắc thuật ]
1939, Giáo Quán Cương Tông, 1 quyển, [ Minh Trí Húc thuật ]
1940, Phương Đẳng Tam Muội Hành Pháp, 1 quyển, [ Tùy Trí Khải thuyết ]
1941, Pháp Hoa Tam Muội Sám Nghi, 1 quyển, [ Tùy Trí Khải soạn ]
1942, Pháp Hoa Tam Muội Hành Sự Vận Tưởng Bổ Trợ Nghi, 1 quyển, [ Đường Trạm Nhiên soạn ]
1943, Lược Pháp Hoa Tam Muội Bổ Trợ Nghi, 1 quyển, [ ]
1944, Nghi Thức Lễ  Kinh Pháp Hoa, 1 quyển, [ ]
1945, Kim Quang Minh Sám Pháp Bổ Trợ Nghi, 1 quyển, [ Tống Tuân Thức tập ]
1946, Kim Quang Minh Tối Thắng Sám Nghi, 1 quyển, [ Tống Tri Lễ tập ]
1947, Thích Ca Như Lai Niết Bàn Lễ Tán Văn, 1 quyển, [ Tống Nhân Nhạc soạn ]
1948, Văn Cúng Giỗ Đại Sư Thiên Thai Trí Giả, 1 quyển, [ Tống Tuân Thức thuật ]
1949, Thỉnh Quán Thế Âm Bồ Tát Tiêu Phục Độc Hại Đà La Ni Tam Muội Nghi, 1 quyển, [ Tống Tuân Thức tập ]
1950, Thiên Thủ Nhãn Đại Bi Tâm Chú Hành Pháp, 1 quyển, [ Tống Tri Lễ tập ]
1951, Xí Thạnh Quang Đạo Tràng Niệm Tụng Nghi Thập Di, 1 quyển, [ Tống Tuân Thức soạn ]
1952, Quán Tự Tại Bồ Tát Như Ý Luân Chú Khóa Pháp, 1 quyển, [ ]
1953, Ý Nghĩa Của Tâm Bồ Đề, 1 quyển, [ ]
1954, Bia nói về Căn Bản Phật Pháp, 1 quyển, [ Đường Trí Tuệ Luân thuật ]
1955, Hiển Mật Viên Thông Thành Phật Tâm Yếu Tập, 2 quyển, [ Nguyên Đạo Chân tập ]
1956, Mật Chú Viên Nhân Vãng Sinh Tập, 1 quyển, [ Hạ Trí Quảng Đẳng tập ]
1957, Lược Luận An Lạc Tịnh Độ Nghĩa, 1 quyển, [ Hậu Ngụy Đàm Loan soạn ]
1958, An Lạc Tập, 2 quyển, [ Đường Đạo Xước soạn ]
1959, Quán Niệm A Di Đà Phật Tương Hải Tam Muội Công Đức Pháp Môn, 1 quyển, [ Đường Thiện Đạo tập kí ]
1960, Thích Tịnh Độ Quần Nghi Luận, 7 quyển, [ Đường Hoài Cảm soạn ]
1961, Tịnh Độ Thập Nghi Luận, 1 quyển, [ Tùy Trí Khải thuyết ]
1962, Ngũ Phương Tiện Niệm Phật Môn, 1 quyển, [ Tùy Trí Khải soạn ]
1963, Tịnh Độ Luận, 3 quyển, [ Đường Ca Tài soạn ]
1964, Tây Phương Yếu Quyết Thích Nghi Thông Quỹ, 1 quyển, [ Đường Cơ soạn ]
1965, Du Tâm An Lạc Đạo, 1 quyển, [ Tân La Nguyên Hiểu soạn ]
1966, Niệm Phật Cảnh, 2 quyển, [ Đường Đạo Kính . Thiện Đạo cộng tập ]
1967, Niệm Phật Tam Muội Bảo Vương Luận, 3 quyển, [ Đường Phi Tích soạn ]
1968, Vãng Sinh Tịnh Độ Quyết Nghi Hành Nguyện Nhị Môn, 1 quyển, [ Tống Tuân Thức soạn ]
1969a, Lạc Bang Văn Loại, 5 quyển, [ Tống Tông Hiểu biên ]
1969b, Lạc Bang Di Cảo, 2 quyển, [ Tống Tông Hiểu biên ]
1970, Long Thư Tăng Quãng Tịnh Độ Văn, 12 quyển, [ Tống Vương Nhật Hưu soạn ]
1971, Tịnh Độ Cảnh Quán Yếu Môn, 1 quyển, [ Nguyên Hoài Tắc thuật ]
1972, Tịnh Độ Hoặc Vấn, 1 quyển, [ Nguyên Thiên Như Tắc Trước ]
1973, Lô Sơn Liên Tông Bảo Giám, 10 quyển, [ Nguyên Phổ Độ biên ]
1974, Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ, 2 quyển, [ Minh Diệu Hiệp tập ]
1975, Luận Tịnh Độ Sinh Vô Sinh, 1 quyển, [ Minh Truyện Đăng soạn ]
1976, Tây Phương Hợp Luận, 10 quyển, [ Minh Viên Hoành Đạo soạn ]
1977, Tịnh Độ Nghi Biện, 1 quyển, [ Minh Châu Hoằng soạn ]
1978, Tán A Di Đà Phật Kệ, 1 quyển, [ Hậu Ngụy Đàm Loan soạn ]
1979, Chuyển Kinh Hành Đạo Nguyện Vãng Sinh Tịnh Độ Pháp Sự Tán, 2 quyển, [ Đường Thiện Đạo tập kí ]
1980, Kệ Đảnh Lễ Tán Thán Việc Vãng Sanh , 1 quyển, [ Đường Thiện Đạo tập kí ]
1981, Y Quán Kinh Đẳng Minh Ban Chu Tam Muội Hành Đạo Vãng Sinh Tán, 1 quyển, [ Đường Thiện Đạo soạn ]
1982, Các Văn Lễ Phật Sám Hối, 2 quyển, [ Đường Trí Thăng soạn ]
1983, Tịnh Độ Ngũ Hội Niệm Phật Lược Pháp Sự Nghi Tán, 2 quyển, [ Đường Pháp Chiếu thuật ]
1984, Vãng Sinh Tịnh Độ Sám Nguyện Nghi, 1 quyển, [ Tống Tuân Thức soạn ]
1985, Trấn Châu Lâm Tế Tuệ Chiếu Thiền Sư Ngữ Lục, 1 quyển, [ Đường Tuệ Nhiên tập ]
1986a, Quân Châu Đỗng Sơn Ngộ Bổn Thiền Sư Ngữ Lục, 1 quyển, [ Nhật Bản Tuệ Ấn giáo ]
1986b, Thụy Châu Đỗng Sơn Lương Giới Thiền Sư Ngữ Lục, 1 quyển, [ Minh Ngữ Phong Viên Tín . Quách Ngưng Chi biên ]
1987a, Phủ Châu Tào Sơn Nguyên Chứng Thiền Sư Ngữ Lục, 1 quyển, [ Nhật Bản Tuệ Ấn giáo ]
1987b, Phủ Châu Tào Sơn Bổn Tịch Thiền Sư Ngữ Lục, 2 quyển, [ Nhật Bản Huyền Khế biên ]
1988, Vân Môn Khuông Chân Thiền Sư Quãng Lục, 3 quyển, [ Tống Thủ Kiên tập ]
1989, Đàm Châu Quy Sơn Linh Hựu Thiền Sư Ngữ Lục, 1 quyển, [ Minh Ngữ Phong Viên Tín . Quách Ngưng Chi biên ]
1990, Viên Châu Ngưỡng Sơn Tuệ Tịch Thiền Sư Ngữ Lục, 1 quyển, [ Minh Ngữ Phong Viên Tín . Quách Ngưng Chi biên ]
1991, Kim Lăng Thanh Lương Viện Văn Ích Thiền Sư Ngữ Lục, 1 quyển, [ Minh Ngữ Phong Viên Tín . Quách Ngưng Chi biên ]
1992, Phần Dương Vô Đức Thiền Sư Ngữ Lục, 3 quyển, [ Tống Sở Viên tập ]
1993, Hoàng Long Huệ Nam Thiền Sư Ngữ Lục, 1 quyển, [ Tống Huệ Tuyền tập ]
1994, Dương Kì Phương Hội Hòa Thượng Ngữ Lục, 1 quyển, [ Tống Nhân Dũng Đẳng biên ] & Dương Kì Phương Hội Hòa Thượng Hậu Lục, 1 quyển, [ ]
1995, Pháp Diễn Thiền Sư Ngữ Lục, 3 quyển, [ Tống Tài Lương đẳng biên ]

1996, Minh Giác Thiền Sư Ngữ Lục, 6 quyển, [ Tống Duy Cái Trúc biên ]
1997, Viên Ngộ Phật Quả Thiền Sư Ngữ Lục, 20 quyển, [ Tống Thiệu Long đẳng biên ]
1998, Đại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Ngữ Lục & Tông Mông Vũ Khố, 31 quyển (1), [ Tống Uẩn Văn biên ]
1998b, Đại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Tông Môn Vũ Khố, 1 quyển, [ Tống Đạo Khiêm biên ]
1999, Mật Am Hòa Thượng Ngữ Lục, 1 quyển, [ Tống Sùng Nhạc . Liễu Ngộ đẳng biên ]
2000, Hư Đường Hòa Thượng Ngữ Lục, 10 quyển, [ Tống Diệu Nguyên biên ]
2001, Hoành Trí Thiền Sư Quảng Lục, 9 quyển, [ Tống Tập Thành đẳng biên ]
2002a, Như Tịnh Hòa Thượng Ngữ Lục, 2 quyển, [ Tống Văn Tố biên ]
2002b, Thiên Đồng Sơn Cảnh Đức Tự Như Tịnh Thiền Sư Tục Ngữ Lục, 1 quyển, [ Tống Nghĩa Viễn biên ]
2003, Quả Viên Ngộ Thiền Sư Bích Nham Lục, 10 quyển, [ Tống Trọng Hiển Tụng Cổ . Khắc Cần Bình Xướng ]
2004, Vạn Tùng Lão Nhân Bình Xướng Thiên Đồng Giác Hòa Thượng Tụng Cổ Tòng Dong Am Lục, 6 quyển, [ Tống Chánh Giác tụng cổ . Nguyên Hành Tú bình xướng ]
2005, Vô Môn Quan, 1 quyển, [ Tống Tông Thiệu biên ]
2006, Nhân Thiên Nhãn Mục, 6 quyển, [ Tống Trí Chiêu tập ]
2007, Nam Tông Đốn Giáo Tối Thượng Đại Thừa Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Kinh Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư Ư Thiều Châu Đại Phạm Tự Thi Pháp Đàn Kinh, 1 quyển, [ Đường Pháp Hải tập ]
2008, Lục Tổ Đại Sư Pháp Bảo Đàn Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Tông Bảo biên ]
2009, Sáu Cửa Vào Động Thiếu Thất, 1 quyển, [ ]
2010, Tín Tâm Minh, 1 quyển, [ Tùy Tăng Xán tác ]
2011, Tối Thượng Thừa Luận, 1 quyển, [ Đường Hoằng Nhẫn thuật ]
2012, Hoàng Bá Sơn Đoạn Tế Thiền Sư Truyền Tâm Pháp Yếu & Uyển Đăng Lục, 1 quyển, [ Đường Bùi Hưu tập ]
2013, Thiền Tông Vĩnh Gia Tập, 1 quyển, [ Đường Huyền Giác soạn ]
2014, Vĩnh Gia Chứng Đạo Ca, 1 quyển, [ Đường Huyền Giác soạn ]
2015, Thiền Nguyên Chư Thuyên Tập Đô Tự, 4 quyển, [ Đường Tông Mật thuật ]
2016 , Tông Cảnh Lục, 100 quyển, [ Tống Duyên Thọ tập ]
2017, Vạn Thiện Đồng Quy Tập, 3 quyển, [ Tống Duyên Thọ thuật ]
2018, Vĩnh Minh Trí Giác Thiền Sư Duy Tâm Quán, 1 quyển, [ Tống Duyên Thọ soạn ]
2019, Chân Tâm Trực Thuyết & Dạy Người Sơ Tâm Học Phật, [ Cao Ly Tri Nột soạn ]
2020, Cao Ly Quốc Phổ Chiếu Thiền Sư Tu Tâm Quyết, 1 quyển, [ Cao Ly Tri Nột soạn ]
2021, Thiền Tông Quyết Nghi Tập, 1 quyển, [ Nguyên Trí Triệt thuật ]
2022, Thiền Lâm Bảo Huấn, 4 quyển, [ Tống Tịnh Thiện trọng tập ]
2023, Truy Môn Cảnh Huấn, 10 quyển, [ Minh Như Cẩn tục tập ]
2024, Thiền Quán Sách Tấn, 1 quyển, [ Minh Châu Hoằng tập ]
2025, Sắc Tu Bách Trượng Thanh Quy, 8 quyển, [ Nguyên Đức Huy trọng biên