MÙA THU NHỚ MẸ
Thích Nữ Như Đức
Diễn đọc: Trọng Nghĩa – Mộng Lan