Một

Một

Từ điển Đạo Uyển


沒 (没); C: mò; J: mochi; Chìm, bị ngập dưới nước, biến mất, bị mất, bị tiêu huỷ, bị suy yếu, tàn tạ, diệt (滅, s: nirodha); 2. Phủ định; không, chẳng phải.

error: