Một Số Bài Văn Phát Nguyện

Soạn tập

(Bồ tát Văn Thù Sư Lợi)

Tôi nguyện khi lâm chung
Trừ tất cả chướng ngại
Thấy Phật A Di Đà
Sinh về cõi Cực lạc
Khi đã về nơi ấy,
Thành tựu các đại nguyện
A Di Đà Như Lai
Thọ ký cho thành Phật

(Bồ tát Phổ Hiền)

Nguyện con đến lúc sắp lâm chung
Diệt trừ tất cả các chướng ngại
Tận mặt gặp Phật A Di Đà
Liền được vãng sinh cõi Cực lạc.
Con đã vãng sinh cõi kia rồi
Hiện tiền thành tựu nguyện lớn này
Tất cả tròn đầy không thiếu sót
Lợi lạc hết thảy các chúng sinh.
Chúng hội Phật ấy đều thanh tịnh
Con từ hoa sen nở sinh ra
Tận mắt thấy Phật Vô Lượng Quang
Hiện tiền thọ ký quả Bồ đề.
Con được Như Lai thọ ký rồi
Hoá thân vô số muôn ngàn ức
Trí lực rộng lớn khắp mười phương
Lợi ích tất cả các chúng sinh.

(Bồ tát Long Thọ)

Xưng niệm A Di Đà.
Ứng thời vì hiện thân,
Nên con quy mạng lễ.
Do sức nguyện Phật kia.
Mười phương chư Bồ tát
Đến nghe phát cúng dường,
Nên con cúi đầu lễ.
Các Bồ tát cõi ấy,
Đầy đủ những tướng hảo.
Thân đẹp tự trang nghiêm,
Nên con lạy quy y
Chư Bồ tát cực lạc,
Mỗi ngày trong ba thời
Cúng dường Phật mười phương
Nên con cúi đầu lạy
Nếu người trồng căn lành
Nghi thì hoa không nở
Kẻ lòng tin thanh tịnh,
Hoa nở được thấy Phật
Hiện tại Phật mười phương
Dùng các thứ nhân duyên
Khen công đức Di Đà
Nên con quy mạng lễ.
Cõi cực lạc nghiêm đẹp,
Mầu nhiệm hơn thiên cung.
Công đức rất sâu dầy,
Nên con lễ chân Phật.

(Bồ tát Đại Từ)

Phật mười phương ba đời,
A Di Đà bậc nhất,
Chín phẩm độ chúng sinh,
Oan đức không cùng cực
Nay con đại quy y,
Sám hối tội ba nghiệp
Có bao nhiêu phước lành,
Hết lòng xin hồi hướng.
Nguyện chúng bạn đồng tu,
Cảm hứng theo thời hiện,
Khi lâm chung cảnh Phật,
Hiện trước mắt rõ ràng
Kẻ thấy nghe tinh tấn,
Đồng sinh về Cực Lạc,
Thấy Phật khỏi sinh tử,
Như Phật độ muôn loài.

(Đại Sư Trí Húc)

Con nguyện lâm trung không chướng ngại
A Di Đà Phật rước từ xa,
Quan âm cam lồ rưới nơi đầu,
Thế chí kim đài trao đỡ gót.
Trong một Sát-na lìa ngũ trược,
Khoảng tay co duỗi đến liên trì.
Khi hoa sen nở thấy Từ Tôn,
Nghe được pháp âm liền hiểu rõ.
Nghe rồi tỏ ngộ Vô sinh nhẫn,
Không rời An Dưỡng lại Ta Bà.
Khéo dùng phương tiện độ quần sinh.
Hay lấy trần lao làm Phật sự.
Con nguyện như thế Phật chứng tri.
Tất cả về sau được thành tựu.

(Từ Vân sám chủ)

Nhất tâm quy mạng,
Cực Lạc thế giới,
A Di Đà Phật.
Nguyện dĩ tịnh quang chiếu ngã,
Từ thệ nhiếp ngã
Ngã kim chánh niệm
Xưng Như Lai danh,
Vị Bồ đề đạo,
Cầu sinh Tịnh độ.
Phân tích bổn thệ:
“Nhược hữu chúng sinh,
Dục sinh ngã quốc
Chí tâm tín nhạo
Nãi chí thập niệm,
Nhược bất sinh giả
Bất thủ Chánh Giác”
Dĩ thử niệm Phật nhân duyên
Đắc nhập Như Lai
Đại thệ hải trung
Thừa Phật từ lực
Chúng tội tiêu diệt
Thiện căn tăng trưởng
Nhược lâm dục mạng chung
Dự tri thời chí,
Thân vô bệnh khổ
Tâm bất tham luyến,
Ý bất điên đảo,
Như nhập thiền định.
Phật cập thánh chúng,
Thủ chấp kim đài,
Lai nghinh tiếp ngã
Ư nhất niệm khoảnh.
Sinh Cực Lạc quốc
Hoa khai kiến Phật,
Tức văn Phật thừa,
Đốn khai Phật huệ,
Quảng độ chúng sinh,
Mãn Bồ đề nguyện

Tạm dịch:

Một lòng quy kính,
Phật A Di Đà.
Thế giới Cực Lạc
Nguyện lấy tịnh quang chiếu con
Từ thệ nhiếp con.
Con nay chánh niệm
Xưng hiệu Như Lai
Vì đạo Bồ đề,
Cầu sinh Tịnh độ.
Phật xưa có thệ:
“ Nếu có chúng sinh,
Muốn sinh nước Ta,
Hết lòng tín niệm,
Dù chỉ mười niệm
Mà không được sinh
Thề chẳng làm Phật”
Nhờ nhân duyên niệm Phật này,
Được vào trong biển đại thệ,
Của đức Như Lai
Nhờ từ lực Phật,
Các tội tiêu diệt
Căn lành tăng trưởng,
Khi thân mạng gần chung
Biết trước giờ chết
Thân không bệnh khổ
Tâm không tham luyến
Ý không điên đảo
Như vào Thiền Định
Phật và thánh chúng
Tay nâng kim đài,
Đến nghinh tiếp con,
Trong khoảng một niệm
Sinh về Cực Lạc
Sen nở thấy Phật
Liền nghe Phật thừa,
Bừng tỏ Phật huệ,
Lui về độ sinh,
Tròn nguyện Bồ đề.

Xin phát nguyện
Liên trì nở hoa
In bóng Từ Tôn
Nhiếp thọ cho con
Sinh về Lạc Quốc
Nay con vì khắp
Ba cõi bốn ơn
Pháp giới chúng sinh
Mà cầu đạo nhiệm
Chuyên tâm trì niệm
Hồng danh Di Đà
Nguyện được sinh qua
Tây phương tịnh độ
Xét con phước nhỏ
Nghiệp nặng chướng dầy
Tạp nhiễm lung lay
Tán tiêu tịnh đức
Nay gieo năm vóc
Cung đối Từ tôn
Bày tỏ một lòng
Thiết tha sám hối
Xưa con gây tội
Nhiều kiếp đến nay
Mê bổn tâm này
Tham si che lấp
Ba nghiệp chồng chất
Như núi Tu Di
Vô lượng kiếp kỳ
Nói không thể hết
Nghiệp oan đã kết
Xin đều tiêu tan
Lập thệ thiết thành
Đầu gieo sát đất
Bỏ hết việc ác
Làm hết việc lành
Thệ độ chúng sinh
Thề thành Phật quả
Mong đấng cao cả
Từ bi mở lòng
Chứng biết cho con
Xót thương gia bị
Trong cơn mộng mị
Hay lúc định thần
Được thấy thân quang
A Di Đà Phật
Rong chơi Cực Lạc
Của đấng Đạo sư
Con được rưới đầu
Nước thơm cam lộ
Từ Tôn che chở
Tay xoa đầu con
Áo đắp thân con
Khiến con nhẹ rũ
Sạch chơn chướng cũ
Thêm lớn căn lành
Chóng phá vô minh
Mau tiêu phiền não
Con vào diệu đạo
Tâm mở sáng bừng
Cảnh thật Tịnh Quang
Thường ra trước mắt
Đến khi mạng hết
Biết trước ngày giờ
Tâm không luyến lo
Thân không bịnh khổ
Sáu căn sáng tỏ
Niệm Phật vãng sinh
Xả báo an lành
Như vào Thiền định
A Di Đà Phật
Thế Chí, Quan Âm
Cùng các Thánh Hiền
Tay quang dẫn dắt
Tràng phang lầu các
Hương lạ nhạc trời
Cảnh Phật đến nơi
Hiện ra rõ rệt
Khiến ai có mặt
Đều được thấy nghe
Phát lòng Bồ đề
Mừng vui khen cảm
Thân con nhẹ nhõm
Ngồi đài kim cương
Mau chóng phi thường
Bay theo sau Phật
Chỉ trong khoảnh khắc
Như khảy móng tay
Con đến phương Tây
Sinh vào ao báu
Rồi khi hoa nở
Thấy Phật Thánh Hiền
Nghe tiếng Pháp thiêng
Chứng vô sinh nhẫn
Tam-muội phấn tấn
Theo Phật thừa hành
Thấm thoát trôi nhanh
Xin ngài thọ ký
Ba thân bốn trí
Năm nhãn sáu thông
Vô lượng nghìn muôn
Đà-la-ni xuất
Vô biên công đức
Đều thảy tựu thành
Chẳng rời Lạc bang
Ta Bà hội ngộ
Phân thân vô số
Khắp cả mười phương
Dùng sức phi thường
Khó suy khó biện
Cùng các phương tiện
Đưa hết chúng sinh
Vào chốn an lành
Tây phương bất thối
Nguyện lớn như vậy
Thế giới vô cùng
Nguyện con vô chung
Chúng sinh vô tận
Phiền não nghiệp hận
Cũng lại không cùng
Đại nguyện của con
Cũng không cùng tận
Nay con phát nguyện
Lễ Phật sớm chiều
Công đức bao nhiêu
Xin đem hồi hướng
Bốn ơn đều hưởng
Ba cõi được nhờ
Pháp giới quần cơ
Đồng thành chủng trí

Một lòng giữ niệm Di Đà
Hồng danh sáu chữ thật là rất cao
Năng trừ tám vạn trần lao
Người đời nên sớm hồi đầu mới hay,
Tâm ai xin chớ mê say,
Tịnh tâm niệm Phật việc gì cũng an
Niệm Phật tội nghiệp tiêu tan
Muôn tai ngàn hoạ khỏi mang vào mình
Niệm Phật mở trí cao minh
Bao nhiêu hôn chướng chẳng sinh vào lòng
Niệm Phật cứu được Tổ tông,
Khỏi nơi biển khổ thoát vòng sông mê
Niệm Phật thân tộc đuề huề
Một nhà sum họp chẳng hề ghét nhau
Niệm Phật khỏi khổ khỏi đau
Bao nhiêu bệnh tật mau mau hết liền
Niệm Phật có phước có duyên,
Tấn tài tấn lợi bình yên cửa nhà.
Niệm Phật trừ được tà ma,
Yêu tinh quỷ quái lánh xa ngàn trùng.
Niệm Phật năng khử độc trùng
Các loài ác thú hoá hung làm hiền,
Niệm Phật hết khùng hết điên
Có gương trí tuệ có đàng quang minh
Niệm Phật khỏi sự bất bình
Sự người chẳng nhớ sự tình chẳng ưa.
Niệm Phật cứu số long đong
No cơm áo ấm thung dung mãn đời.
Niệm Phật cảm động khắp nơi
Ai Ai cũng mến người người đều thương.
Niệm Phật sinh dạ hiền lương
Tư bi thì có bạo cường thì không
Niệm Phật trời cũng thương lòng
Thường thường ủng hộ cả trong đêm ngày
Niệm Phật trời cũng kính vì
Thường hay trợ niệm trong khi đứng ngồi
Niệm Phật lòng chẳng bồi hồi
Như cây không gió nhánh chồi chẳng rung
Niệm Phật khỏi sự hãi hùng
Gian tà đạo tặc chắc không tới nhà
Niệm Phật giấc ngủ an hoà
Chiêm bao không có niệm tà đều không
Niệm Phật oan trái trả xong
Nợ trần kiếp trước hết mong hỏi đòi
Niệm Phật trăm việc xong xuôi
Dầu sinh dầu tử cũng vui tấm lòng
Niệm Phật hết sự đèo bồng
Chẳng ham tài lợi chẳng màng công danh
Niệm Phật uế nhiễm chẳng sinh
Cái gương tâm tánh như vành trăng thu
Niệm Phật lòng có sở cầu
Muốn tu thời được dễ đâu sai lầm
Niệm Phật hườn được chơn tâm
Bao nhiêu nghiệp cảm tiêu trầm biển khơi
Niệm Phật chắc sống trọn đời
Khỏi vòng lửa nước khỏi nơi hung tàn
Niệm Phật thân thể bình an
Khỏi vương các nạn chết oan trên đời
Niệm Phật bổ đức các nơi
Phá tan địa ngục rả rời ma quân.
Niệm Phật Phật phóng hào quang,
Các công hoá Phật ngồi ngang trên đầu
Niệm Phật Phật chẳng bỏ đâu,
Niệm đâu, Phật đó phải cầu chi xa
Niệm Phật chắc Phật rước ta
Tây phương đã sẵn một toà bông sen
Niệm Phật phải niệm cho chuyên
Thì bông sen ấy liền liền tốt tươi
Niệm Phật niệm niệm không rời
Tinh thần đã sớm dạo chơi Liên Trì
Niệm Phật lơ láo ích chi
Sen kia khô héo khó mà tốt tươi
Niệm Phật cần phải kinh thành
Giữ cho thanh tịnh trong mình lục căn
Niệm Phật như nước với trăng
Nước trong trăng tỏ nước nhăn trăng lờ
Niệm Phật có lắm huyền cơ
Miễn đừng xem dạ nghi ngờ là xong
Niệm Phật giữ một tấm lòng
Di Đà oai đức mênh mông biển trời
Đức Phật biến hoá khắp nơi
Thương người cứu vớt những người trầm luân
Chí tâm niệm Phật chuyên cần
Lâm chung hậu nhật có ngày vãng sinh

Cúi đầu lễ Phật Di Đà
Một lòng cầu nguyện thiết tha chân thành
Nhất tâm bất loạn rành rành
Tây Phương Cực Lạc vãng sanh tức thì
Sen vàng chín phẩm huyền vi
Lạc Bang là nẻo con đi trở về
Dứt trừ một niệm giác mê
Giác mê không niệm là về Phương Tây
Di Đà lục tự là đây
Duy tâm tịnh độ hiển bày đích đang
Cho con thấy thật rõ ràng
Chư Phật, thánh chúng hai hàng hiện ra
Quán Âm, Thế Chí bên ta
Chúng sinh siêu độ hằng sa không lường
Con từ vô thuỷ lên đường
Vào sinh ra tử muôn phương nghiệp dày
Con từ vô thuỷ đến nay
Tử sinh lục đạo đoạ đày trần lao
Cừu thù oán đối ra vào
Lợi danh danh lợi tội cao lỗi nhiều
Hết sinh lại tử tiêu điều
Mượn thân giả hợp bao nhiêu lần rồi
Xa mờ đạo lý nhiệm mầu
Xa mờ tánh giác mà sâu phiêu trầm
Si mê phiền não tham sân
Bát phong xuy động xoay quần mông lung
Nghiệp duyên gây tạo điệp trùng
Cho nên vô thuỷ vô chung là vầy
Tấm thân ngũ uẩn đắp xây
Một khi còn mất ngất ngây đau buồn
Lợi danh tranh đoạt luôn luôn
Một khi thành bại điên cuồng nhiễu nhương
Nghĩa tình vay trả vấn vương
Một khi rã hợp tang thương vô ngần
Cuộc đời là biển trầm luân
Ba đào chìm nổi phong trần thế ni!
Tâm thành niệm Phật từ bi
Con nguyền tỏ ngộ đường đi đạo vàng
Tâm như là bóng Từ Quang
Con nguyền hiển lộ huy hoàng tám linh
Giác mê là niệm hữu tình
Bồ đề vô niệm quang minh tuyệt vời
Tử sinh thị hiện độ đời
Vào sinh ra tử độ người trầm luân
Chí cao đạo cả thấm nhuần
Tự ta tự độ Phật ân đáp đền
Lạc bang huyền diệu thênh thênh
Ta Bà kham nhẫn tạo nên sen vàng