MỘT NIỆM TRÒN SÁNG
Thuyết giảng: Tỳ Kheo Thích Pháp Hòa