MÔNG SƠN THÍ THỰC

(Thắp đèn đốt hương trầm xong, đứng ngay ngắn chắp tay để ngang ngực mật niệm)

TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN:
Án lam tóa ha. (3 lần)

TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN:
Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ thuật độ hám. (3 lần)

(Chủ lễ thắp ba cây hương quỳ ngay thẳng cầm hương ngang trán niệm bài cúng hương).

Nhược nhân dục liễu tri,
Tam thế nhất thiết Phật,
Ưng quán pháp giới tính,
Nhất thiết duy tâm tạo. (3 lần)

Phá địa ngục chân ngôn :

Án già la đế da sa bà ha. (3 lần)

Phổ triệu thỉnh chân ngôn :

Nam mô bộ bộ đế lị, già rị đa lị, đát đá nga, đá da. (3 lần)

Giải oan kết chân ngôn :

Án tam đà la, già đà, sa bà ha.
(3 lần)

Nam mô Ðại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. (3 lần)

Nam mô Thường Trụ Thập Phương Phật.
Nam mô Thường Trụ Thập Phương Pháp.
Nam mô Thường Trụ Thập Phương Tăng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Ðại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô minh vương cứu khổ Ðịa Tạng Vương Bồ Tát.
Nam mô Khải Giáo A Nan Ðà Tôn Giả. (3 lần)

Quy y Phật,
Quy y Pháp,
Quy y Tăng,
Quy y Phật lưỡng túc tôn,
Quy y Pháp ly dục tôn,
Quy y Tăng chúng trung tôn,
Quy y Phật Kính,
Quy y Pháp Kính,
Quy y Tăng Kính. (3 lần)

Phật tử sở tạo chư ác nghiệp,
Giai do vô thỉ tham sân si,
Tùng thân, khẩu, ý chi sở sinh.
Nhất thiết Phật tử giai sám hối.

Hữu tình sở tạo chư ác nghiệp,
Giai do vô thỉ tham sân si,
Tùng thân, khẩu, ý chi sở sinh.
Nhất thiết hữu tình giai sám hối.

Cô hồn sở tạo chư ác nghiệp,
Giai do vô thỉ tham sân si,
Tùng thân, khẩu, ý chi sở sinh.
Nhất thiết cô hồn giai sám hối.

Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ.
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn,
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học.
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. (3 lần)

Tự tính chúng sinh thệ nguyện độ,
Tự tính phiền não thệ nguyện đoạn,
Tự tính pháp môn thệ nguyện học,
Tự tính phật đạo thệ nguyện thành. (3 lần)

Diệt định nghiệp chân ngôn :

Án bát la mạt lân đà nãnh sa bà ha. (3 lần)

Diệt nghiệp chướng chân ngôn :

Án a rô lặc kế sa bà ha. (3 lần)

Khai yết hầu chân ngôn :

Án bộ bộ đế rị, già đa rị, đát đá nga đá gia. (3 lần)

Tam muội da giới chân ngôn :

Án tam muội da tát đóa phạm.
(3 lần)

Biến thực chân ngôn :

Nam mô tát phạ đát tha nga đa, phạ rô chỉ đế, án tam bạt la, tam bạt la hồng. (3 lần)

Cam lồ thuỷ chân ngôn :

Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đá gia. Ðát điệt tha, án tô rô tô rô, bát la tô rô, bát la tô rô, sa bà ha. (3 lần)

Nhất tự thuỷ luân chân ngôn :

Án tông tông, tông tông, tông.
(3 lần)

Nhũ hải chân ngôn :

Nam mô tam mãn đà một đà nẫm án tông. (3 lần)

Nam mô Ða Bảo Như Lai.
Nam mô Bảo Thắng Như Lai.
Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai.
Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai.
Nam mô Ly Bố Úy Như Lai.
Nam mô Cam Lồ Vương Như Lai.
Nam mô A Di Ðà Như Lai. (3 lần)

Thần chú gia trì tịnh pháp thực,
Phổ thí hà sa chúng Phật tử
Nguyện giai bão mãn xả san tham,
Tốc thoát u minh sinh Tịnh độ,
Quy y Tam Bảo phát Bồ Ðề,
Cứu kính đắc thành vô thượng đạo,
Công đức vô biên tận vị lai,
Nhất thiết Phật tử đồng pháp thực.

Thần chú gia trì pháp thí thực,
Phổ thí hà sa chúng hữu tình
Nguyện giai bão mãn xả san tham,
Tốc thoát u minh sinh Tịnh độ,
Quy y Tam Bảo phát Bồ Ðề,
Cứu kính đắc thành vô thượng đạo,
Công đức vô biên tận vị lai,
Nhất thiết hữu tình đồng pháp thực.

Thần chú gia trì cam lồ thuỷ,
Phổ thí hà sa chúng cô hồn
Nguyện giai bão mãn xả san tham,
Tốc thoát u minh sinh Tịnh độ,
Quy y Tam Bảo phát bồ đề,
Cứu kính đắc thành vô thượng đạo,
Công đức vô biên tận vị lai,
Nhất thiết cô hồn đồng pháp thực.

Nhữ đẳng Phật tử chúng
Ngã kim thí nhữ chúng
Thử thực biến thập phương
Nhất thiết Phật tử cộng
Nguyện dĩ thử công đức,
Phổ cập ư nhất thiết
Ngã đẳng dữ Phật tử,
Giai cộng thành Phật đạo.
Nhữ đẳng hữu tình chúng
Ngã kim thí nhữ chúng
Thử thực biến thập phương
Nhất thiết hữu tình cộng
Nguyện dĩ thử công đức,
Phổ cập ư nhất thiết
Ngã đẳng dữ hữu tình,
Giai cộng thành Phật đạo.
Nhữ đẳng cô hồn chúng
Ngã kim thí nhữ chúng
Thử thực biến thập phương
Nhất thiết cô hồn cộng
Nguyện dĩ thử công đức,
Phổ cập ư nhất thiết
Ngã đẳng dữ cô hồn,
Giai cộng thành Phật đạo.

Thí vô giá thực chân ngôn :

Án mục lực lăng sa bà ha. (3 lần)

Phổ cúng dường chân ngôn :

Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Ða Tâm Kinh.

Bồ Tát Quán Tự Tại, hành sâu vào Bát Nhã Ba La Mật Ða thì, thấy rõ năm uẩn đều không, qua khỏi tất cả khổ ách.

Xá Lợi Tử ! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức cũng đều như thế.

Xá Lợi Tử ! Các pháp đó không tướng, không sinh không diệt, không dơ không sạch, không tăng không giảm. Cho nên trong không chẳng có sắc, thọ, tưởng, hành, thức ; không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp ; không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới ; không có vô minh, cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết, cũng không có hết già chết ; không có khổ tập diệt đạo, không có trí huệ cũng không đắc được.

Vì không chỗ đắc, nên Bồ Tát nương vào Bát Nhã Ba La Mật, tâm không quái ngại, vì không quái ngại, nên không có sợ hãi, xa lìa điên đảo mộng tưởng, rốt ráo đạt đến Niết Bàn. Các Ðức Phật ba đời, đều nương vào Bát Nhã Ba La Mật, cho nên đắc được Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác.

Nên biết Bát Nhã Ba La Mật Ða là Chú đại thần, là Chú đại minh, là Chú vô thượng, là Chú vô đẳng đẳng, trừ được tất cả khổ, chân thật không hư.

Cho nên nói Chú Bát Nhã Ba La Mật Ða, bèn nói Chú rằng : Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha.(3 lần)

Vãng Sinh Tịnh Ðộ Thần Chú

Nam-mô a di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa điệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ, a di rị đa, tất đam bà tỳ. A di rị đa, tì ca lan đế. A di rị đa, tì ca lan đa, dà di nị, dà dà na, chỉ đa ca lệ, ta bà ha.(3 lần)

Phật A Di Ðà thân sắc vàng
Tướng tốt quang minh không ai bằng
Hào quang trắng uyển chuyển như Tu Di
Mắt Phật xanh biếc như bốn biển
Trong quang minh có vô số hoá Phật
Hoá Bồ Tát cũng nhiều vô biên
Bốn mươi tám nguyện độ chúng sinh
Chín phẩm sen vàng lên bờ giác.

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Ðại Từ Ðại Bi Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Phật.

Nam Mô A Di Ðà Phật. (108 lần)
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần)
Nam Mô Ðại Thế Chí Bồ Tát. (3 lần)
Nam Mô Ðịa Tạng Vương Bồ Tát.(3 lần)
Nam Mô Thanh Tịnh Ðại Hải Chúng Bồ Tát. (3 lần)

HỒI HƯỚNG

Tụng Kinh công đức hạnh thù thắng
Bao nhiêu phước đức đều hồi hướng
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh
Sớm được vãng sinh cõi Phật Vô Lượng Quang
Nguyện tiêu ba chướng dứt phiền não
Nguyện được trí huệ hiểu chân thật
Nguyện khắp tội chướng đều tiêu trừ
Ðời đời thường hành Bồ Tát đạo
Nguyện sinh sang cõi Tây phương Tịnh độ
Chín phẩm hoa sen là cha mẹ
Hoa nở thấy Phật ngộ vô sinh
Bồ Tát bất thối làm bạn lành
Nguyện đem công đức nầy
Hướng về khắp tất cả
Ðệ tử và chúng sinh
Ðều trọn thành Phật đạo.

Tam quy y

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. (1 lạy)
Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh, thấu rõ tạng Kinh, trí huệ như biển. (1 lạy)
Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lạy)

Nguyện đem công đức nầy
Trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh
Trên đền bốn ân nặng
Dưới cứu ba đường khổ
Nếu có ai thấy nghe
Liền phát tâm bồ đề
Khi xả báo thân nầy
Ðồng sinh về Cực Lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật.