Mộng Đông Thiền Sư Di Tập
Sưu Tập : Hoán Tỉnh và Liễn Duệ
Dịch Giả : Thích Nguyên Thành
Diễn đọc: Huy Hồ, Kiều Hạnh, Ngọc Mỹ, Tuấn Anh