Môn Tâm Hộ Ấn

Môn Tâm Hộ Ấn

Như Tiêu xí của Nhập ấn trước

Co Tiến Lực (2 ngón trỏ) ngay trên Thiền Trí (2 ngón cái) Liền được Bất Thoái Chuyển bền chắc

Kim Cương Quyền Chân Ngôn là: “Án, phộc nhật-la mẫu sắt-tông, hàm”

OṂ– VAJRA-MUṢṬI _VAṂ