Minh Tâm

Minh Tâm

Minh Tâm

Từ điển Đạo Uyển


明心; ?-1034 Thiền sư Việt Nam, thuộc phái Vô Ngôn Thông đời thứ 7, nối pháp Thiền sư Ðịnh Hương (xem thêm dưới Bảo Tính).

error: