Mình Nghĩ Gì Khi Thấy Người Khác Chết
(Thư Học Phật 39)
Bồ tát giới Bảo Đăng
Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Huệ Tâm