Đại Tỳ Lô Giá Na Kinh Quảng Đại Nghi Quỹ

SỐ 851

QUYỂN 01

Hán dịch: Đời Đường, Nước Trung Thiên Trúc Tam Tạng THIỆN VÔ ÚY và Sa Môn NHẤT HẠNH đồng dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

851