Mật Ấn

 

Rồi dùng để khắp chi phần mình

Như thế tu hành mọi sự nghiệp

Đại Thánh Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Phàp Thân Căn Bản Chân Ngôn là:

“Na mô tát phộc đát tha nghiệt đế tỳ-dụ, la-hạt tỳ-dược (1) Án, củ ma la lỗ bỉ nê vĩ thấp-phộc (2) tam bà phộc (3) a nghiệt tha, nghiệt sai (4) la hộ, la hộ (5) bội lỗ-án, hồng hồng (6) hồng nẵng nhĩ ca (7) mạn tổ thất-lý dã, tố thất-lý dã (8) đá la dã hàm (9) tát phộc nậu khế tỳ-dược, phát tra, phát tra (10) xả ma dã, xả ma dã,  (11) a mật-lật đố nạp-bà phộc (12) bá bán tỳ nẵng xả dã, sa-phộc hạ (13)”

NAMO SARVA TATHĀGATEBHYU-ARHATEBHYAḤ _ OṂ KUMĀRARŪPIṆI VIŚVA SAṂBHAVA AGACCHA AGACCHA _ LAHU LAHU_BHRŪṂ HŪṂ HŪṂ _ HŪṂ NĀDIKA_ MAṂJUŚRĪ SUŚRĪYA TĀRĀYA MAṂ_ SARVA DUHKHEBHYAH PHAT PHAT _ ‘SAMÀYA ‘SAMÀYA _ AMRTA-UDBHAVA _ PÀPAM VINÀ’SAYA _ SVÀHÀ