MẠN THÙ THẤT LỢI BỒ TÁT CÁT TƯỜNG GIÀ ĐÀ

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Minh Giáo Đại Sư (kẻ bầy tôi là) PHÁP HIỀN phụng chiếu dịch.
Việt dịch: HUYỀN THANH

1_Bát-la nghê-dương nga tang nga

2_ Cô lý lệ nột-bà phộc

3_ Mạo địa tức đại

4_ Mạn nho thất-lý duệ, vĩ mạt la

5_ Mạo địa tốt kha, a tỳ thế cái

6_ Duệ nột-mãng nga la nhĩ na phộc lý

7_ Tốc tốt đại

8_ Tốt nghĩ đương

9_ Đát nột-mang nga lãng bà phộc đổ

10_ Ba la ma ha tỳ thế cái

11_ Thất-lý phộc nhật-la tát đỏa nga nõa

12_ Mạn nõa la tam bát-la phệ thế duệ

13_ La tả nỉ tỳ

14_ Bộ phộc na sa la (14)

15_ Vĩ la tẩy nê tỳ

16_ Duệ nột-mãng nga lãng tốt kha cát lãm

17_ Bát-la phộc lãm, bát-la nghĩ đương

18_ Đát nột mãng nga lãng bà phộc đổ

19_ Đế ba la ma, a tỳ thế cái

20_ Át đa đa sa nậu

21_ Tạt lý đa

22_ Để tát duệ la thế sương

23_ Tát đỏa vĩ mạo đình

24_ Tát đát đa tô nga đa, a tỳ thế cái

25_ Bát nột-mãng nga lãng tô la phộc lại

26_ La tất đại, bát-la nghĩ đương

27_ Đát nột-mãng nga lãng bà phộc đổ

28_ Đế ba la ma, a tỳ thế cái

29_ Thất-lý mãn đế-lý lộ ca, vĩ nhạ duệ

30_ Phộc la mạn nõa la, ngật-lê

31_ Đế-lại lộ kế-dã la nhĩ-dã

32_ Vĩ nhạ du đát ma

33_ Na tha tế cô

34_ Duệ nột-mãng nga lãng tô la phộc lại

35_ Táp bát-la nõa đế, táp-bát-la nghệ đương

36_ Đát nột-mãng nga lãng, bà phộc đổ

37_ Đế ba la ma, a tỳ thế cái

38_ Na na nhạ nga nột-vĩ na dã

39_ Tát lỗ nhạ bá ni

40_ Tam một đà, la đát-nẵng

41_ Mạt cô tra di đát tha tỳ thế cái

42_ Duệ nột-mãng nga lãng, ca mạt la, la nga

43_ Vĩ thú đề nghệ đương

44_ Đát nột-mãng nga la, bà phộc đổ

45_ Đế ba la ma, a tỳ thế cái

46_ A ca xá nga lý-bà

47_ Mạt ni la đát-nẵng

48_ Vĩ bộ để la di

49_ Tát lý-phộc lý-tha tất đề

50_ Tốt kha na tả

51_ Ma hạ a tỳ thế cái

52_ Duệ nột-mãng nga lãng, thú ba, vĩ bộ để yết lại

53_ Tốt nghệ đương

54_ Đát nột-mãng nga lãng, bà phộc đổ

55_ Đế ba la ma , a tỳ thế cái

56_ Sát trúc, tác cật-la phộc lý-để

57_ Thuật bà mãng nga la nghệ để ca du

58_ Duệ đốt-bôn ni-dã, la đát-nẵng

59_ Ma ma đỏa đốn lượng

60_ Mạt dạ bát-đương đế na tốt-đổ

61_ Tát lý-phộc nga đa bộ di

62_ Ma hạ a tỳ thế cái

63_ Vĩ thuật đà, phộc la kế lý-để

64_ Tát mạn nho na tha

 

MẠN THÙ THẤT LỢI BỒ TÁT CÁT TƯỜNG GIÀ ĐÀ

_Hết_

15/01/2009