Mạn-đát-la

Mạn-đát-la

Mạn-đát-la

Từ điển Đạo Uyển


曼怛羅; C: màndáluó; J: mantara; Phiên âm chữ mantra trong tiếng Phạn, là lời nói mang một năng lực huyền nhiệm. Chân ngôn (眞言).

error: