Man Ấn

Duỗi Tý (cánh tay), nâng phía trước

Quán mây Diệu Bảo Man (vòng hoa báu màu nhiệm)

Tràn đầy hư không giới

“Án, lộ ba thú tỳ”

OṂ– RŪPA ŚOBHE