ma rô

麼嚧 ( 麼ma 嚧rô )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (雜語)嚩魯Jala之轉音。譯為水。秘藏寶鑰下曰:「甚深也者麼嚧,峻高也者蘇迷。」同纂解五曰:「麼嚧與嚩魯焚語之異,並此翻水。大疏云:嚩魯拏是水龍,由主水故,即是具大悲水能徧灑一切也。」梵Maru,Varuṇa。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 雜tạp 語ngữ ) 嚩phạ 魯lỗ Jala 之chi 轉chuyển 音âm 。 譯dịch 為vi 水thủy 。 秘bí 藏tạng 寶bảo 鑰thược 下hạ 曰viết : 「 甚thậm 深thâm 也dã 者giả 麼ma 嚧rô , 峻tuấn 高cao 也dã 者giả 蘇tô 迷mê 。 」 同đồng 纂toản 解giải 五ngũ 曰viết : 「 麼ma 嚧rô 與dữ 嚩phạ 魯lỗ 焚phần 語ngữ 之chi 異dị , 並tịnh 此thử 翻phiên 水thủy 。 大đại 疏sớ 云vân : 嚩phạ 魯lỗ 拏noa 是thị 水thủy 龍long , 由do 主chủ 水thủy 故cố , 即tức 是thị 具cụ 大đại 悲bi 水thủy 能năng 徧biến 灑sái 一nhất 切thiết 也dã 。 」 梵Phạm Maru , Varu ṇ a 。

About The Author

tangthuphathoc
error: